Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Đồ thị lưưới, hộp chứa trục, nhãn, và lời chú giải

4 Đồ thị lưưới, hộp chứa trục, nhãn, và lời chú giải

Tải bản đầy đủ - 0trang

130

Lệnh grid on sẽ thêm đờng lới vào đồ thị hiện tại. Lệnh grid of sẽ bỏ các

nét này, lệnh grid mà không có tham số đi kèm theo thì sẽ xen kẽ giữa chế độ

on và of. MATLAB khởi tạo với

grid of . Thông thờng trục toạ độ có nét gần kiểu solid nên gọi là hộp chứa

trục. Hộp này có thể tắt đi với box of và box on sẽ khôi phục lại. Trục đứng và

trục ngang có thĨ cã nh·n víi lƯnh xlabel vµ ylabel. LƯnh title sẽ thêm vào đồ

thị tiêu đề ở đỉnh. Dùng hàm sine và cosine để minh hoạ:

>>

>>

>>

>>x = linspace(0,2*pi,30);

y = sin(x);

z = cos(x);

plot(x,y,x,z)>>

>>

>>

>>H×nh 17.5b

box off

xlabel('Independent variable X')

ylabel('dependent variable Y and Z')

title('Sine and Cosine Curve')131Hình 17.6

Bạn có thể thêm nhãn hoặc bất cứ chuỗi kí tự nào vào bất cứ vị trí nào bằng

cách sử dụng lệnh text. Cú pháp của lệnh này là : text (x, y,string) trong đó

x, y là toạ độ tâm bên trái của chuỗi văn bản. Để thêm nhãn vào hình sine ở

vị trí (2.5, 0.7) nh sau:

>> grid on, box on

>> text(2.5,0.7,'sin(x)')

Nếu bạn muốn thêm nhãn mà không muốn bỏ hình vẽ khỏi hệ trục đang xét,

bạn có thể thêm chuỗi văn bản bằng cách di chuột đến vị trí mong muốn. Lệnh

gtext sẽ thực hiện việc này.

Ví dụ (Hình 17.8):

>> gtext('cos(x)')132Hình 17.7Hình 17.8

17.5 Kiến tạo hệ trục toạ độ

MATLAB cung cấp cho bạn công cụ có thể kiểm soát hoàn toàn hình dáng

và thang chia của cả hai trục đứng và ngang với lệnh axis. Do lệnh này có

nhiều yếu tố, nên chỉ một số dạng hay dùng nhất đợc đề cập ở đây. Để biết

một cách đầy đủ về lệnh axis, bạn hãy xem hệ trợ giúp help của MATLAB133

hoặc các tham khảo khác. Các đặc tính cơ bản của lệnh axis đợc cho trong

bảng dới đây:

Lệnh

Mô tả

axis([xmin

xmax ymin Thiết lập các giá trị min,max của hệ trục dùng

ymax])

các giá trị

đợc đa ra trong vector hµng

V=axis

V lµ mét vector cét cã chøa thang chia cho đồ

thị hiện tại:

[xmin xmax ymin ymax]

axis auto

Trả lại giá trị mặc định thang chia

axis(auto)

xmin = min(x), xmax = max(x), ..v.v...

axismanual

Giíi h¹n thang chia nh thang chia hiƯn t¹i

axis xy

Sư dụng (mặc định ) hệ toạ độ decac trong

đó gốc toạ độ ở

Góc góc thấp nhất bên trái, trục ngang tăng từ

trái qua phải, trục đứng tăng từ dới lên

axis ij

Sử dụng hệ toạ độ ma trận, trong đó gốc toạ

độ ở đỉnh góc trái, trục đứng tăng từ đỉnh

xuống, trục ngang tăng từ trái qua phải

axissquare

Thiết lập đồ thị hiện tại là hình vuông, so với

mặc định hình

chữ nhật

axisequal

Thiết lập thang chia giống nhau cho cả hai hệ

trục

axis tightequal

Tơng tự nh axis equal nhng hộp đồ thị vừa

đủ đối với dữ liêu

axis normal

Tắt đi chế độ axis equal, equal, tight và

vis3d

axis off

Tắt bỏ chế độ nền trục, nhãn, lới, và hộp,

dấu. Thoát khỏi chế độ lệnh title và bất cứ

lệnh label nào và thay bởi lệnh text và gtext

axison

Ngợc l¹i víi axis off nÕu chóng cã thĨ.

Thư kiĨm nghiƯm một số lệnh axis cho đồ thị của bạn, sử dụng các ví dụ

trớc đó sẽ cho ta kết quả nh sau:

>> axis off

% bỏ trục toạ độTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Đồ thị lưưới, hộp chứa trục, nhãn, và lời chú giải

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×