Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mất nhiệt qua thể xây lò: Q6 = QS + QT + QD = 2,07.106 W

Mất nhiệt qua thể xây lò: Q6 = QS + QT + QD = 2,07.106 W

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mất nhiệt qua thể xây lò: Q6 = QS + QT + QD = 2,07.106 W

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×