Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiếp tục tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Tuyên truyển phổ biến sâu rộng đến các cấp, các ngành, cán bộ công chức, viên chức, nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng, gắn công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí vào n...

Tiếp tục tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Tuyên truyển phổ biến sâu rộng đến các cấp, các ngành, cán bộ công chức, viên chức, nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng, gắn công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí vào n...

Tải bản đầy đủ - 0trang

iLỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu

khoa học độc lập, nghiên túc.

Các số liệu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy và đƣợc xử

lý khách quan, trung thực.

Các giải pháp nêu trong luận văn đƣợc rút ra từ những cơ sở lý luận và

quá trình nghiên cứu thực tiễn.

Tác giả luận vănTrƣơng Hùng ThanhiiLỜI CẢM ƠN

ể hồn thành chƣơng trình cao học và viết luận văn này, tôi đ nhận

đƣợc sự hƣ ng d n, giúp đ và góp ý nhiệt tình của q th y cô Trƣ ng

họcm nghiệp, sự giúp đ và t o mọi điều kiện củanh đ o UihuyệnThọ Xu n, tỉnh Thanh Hóa nơi tơi đang cơng tác; Phòng Tài chính - Kế

ho ch, Kho b c nhà nƣ c Thọ Xu n nơi tôi nghiên cứu và viết luận văn.

Trƣ c hết, tôi xin ch n thành cảm ơn đến quý th y cô trƣ ng

m nghiệp, đặc biệt là các th y cô giáo Khoa Kinh tếi họcông nghiệp đ tậntình d y bảo tơi trong suốt th i gian học tập t i trƣ ng, đ t o mọi điều kiện

để tơi học tập và hồn thành tốt khóa học, c ng nhƣ định hƣ ng và cung c p

cho tôi những kiến thức khoa học đ y đủ nh t về lĩnh vực kinh tế nông

nghiệp.

Tôi xin gửi l i cảm ơn s u sắc đến PGS.TS V Thanh Sơn, ngƣ i đ

trực tiếp hƣ ng d n và đ dành r t nhiều th i gian, t m huyết c ng nhƣ những

tình cảm hết sức tốt đ p động viên tôi, tận t m giúp tôi tiếp cận v i những tri

thức m i, những phƣơng pháp tiếp cận khoa học trong suốt quá trình thực

hiện luận văn tốt nghiệp.

ặc d tơi đ có nhiều cố gắng hoàn thiện luận văn b ng t t cả sự nhiệt

tình và năng lực của mình, tuy nhiên khơng thể tránh kh i những thiếu sót, r t

mong nhận đƣợc những đóng góp qúy báu của quý th y cô và các đồng

nghiệp.

Hà Nội, tháng năm 2016

Học viênTrƣơng Hùng ThanhiiiMỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

LỜI CAOA .............................................................................................. iLỜI CẢƠ ................................................................................................... iiMỤC LỤC ........................................................................................................ iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. vi

DANH MỤC CÁC BẢNG.............................................................................. vii

DANH MỤC CÁC Ồ THỊ .......................................................................... viii

LỜI MỞ ẦU ................................................................................................... 1

Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI

THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH .................................................................. 5

1.1. g n sách và chi thƣ ng xuyên ng n sách nhà nƣ c ................................ 5

1.1.1. Tổng quan về ng n sách nhà nƣ c .......................................................... 5

1.1.2. Nhiệm vụ chi của ng n sách nhà nƣ c.................................................... 6

1.1.3. Chi thƣ ng xuyên ng n sách nhà nƣ c ................................................... 6

1.2. Nguyên tắc và nội dung quản lý chi thƣ ng xuyên ng n sách nhà nƣ c......... 7

1.2.1. Khái niệm về quản lý chi thƣ ng xuyên ng n sách nhà nƣ c ................ 7

1.2.2. Quản lý chi thƣ ng xuyên ngân sách ...................................................... 8

1.2.3. Nguyên tắc quản lý chi thƣ ng xuyên ngân sách ................................... 8

1.2.4. Yêu c u của quản lý chi thƣ ng xuyên ngân sách .................................. 9

1.2.5. Nội dung quản lý chi thƣ ng xuyên ngân sách ..................................... 10

1.3. Những nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý chi thƣ ng xuyên ngân sách ...... 14

1.3.1. Những nhân tố khách quan ................................................................... 14

1.3.2. Những nhân tố chủ quan ....................................................................... 14

1.4. Kinh nghiệm của các địa phƣơng về quản lý chi thƣ ng xuyên ngân sách

và bài học cho Thọ Xuân ................................................................................ 15iv1.4.1. Kinh nghiệm quản lý chi thƣ ng xuyên ng n sách nhà nƣ c huyện Yên

ịnh ................................................................................................................. 15

1.4.2. Kinh nghiệm quản lý chi thƣ ng xuyên ng n sách nhà nƣ c huyện

Triệu Sơn ......................................................................................................... 15

1.4.3. Bài học về quản lý chi thƣ ng xuyên ng n sách nhà nƣ c rút ra cho

Huyện Thọ Xuân ............................................................................................. 16

Chƣơng 2 ẶC IỂM HUYỆN THỌ XUÂ VÀ PHƢƠ G PHÁP

NGHIÊN CỨU ................................................................................................ 17

2.1. ặc điểm cơ bản của địa bàn nghiên cứu ................................................ 17

2.1.1. Tổ chức bộ máy của phòng Tài chính - KH huyện Thọ Xuân.............. 17

2.1.2. ặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Thọ Xuân .................... 18

2.1.3. ặc điểm kinh tế- xã hội ....................................................................... 20

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 26

2.2.1. Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu, khảo sát ..................................... 26

2.2.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu, tài liệu ................................................... 28

2.2.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu, phân tích số liệu, ....................................... 28

2.2.4. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng trong nghiên cứu đề tài ............................... 29

Chƣơng 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................ 30

3.1. Thực tr ng quản lý chi thƣ ng xuyên ngân sách huyện Thọ Xuân, tỉnh

Thanh hóa ........................................................................................................ 30

3.1.1. Khái quát tình hình chi thƣ ng xuyên ngân sách.................................. 30

3.1.2. Thực tr ng quản lý chi thƣ ng xuyên ngân sách .................................. 34

3.1.3. Thực tr ng kiểm soát chi NSNN qua KBNN huyện Thọ Xuân............ 53

3.1.4. Kết quả quản lý chi thƣ ng xuyên ngân sách ....................................... 54

3.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý chi thƣ ng xuyên ngân sách t i huyện

Thọ Xuân ......................................................................................................... 73

3.2.1. Những nhân tố khách quan ................................................................... 73v3.2.2. Những nhân tố chủ quan ....................................................................... 75

3.3. ịnh hƣ ng và các giải pháp hoàn thiện quản lý chi thƣ ng xuyên ngân

sách .................................................................................................................. 76

3.3.1. ịnh hƣ ng hoàn thiện chi ngân sách của huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh

Hóa t i năm 2020 ............................................................................................ 76

3.3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý chi thƣ ng xuyên ngân sách t i huyện Thọ

Xuân, tỉnh Thanh Hóa ..................................................................................... 79

3.4. Kiến nghị v i cơ quan c p trên ................................................................ 85

3.4.1. Kiến nghị v i Trung ƣơng..................................................................... 85

3.4.2. Kiến nghị đối v i tỉnh ........................................................................... 85

KẾT LUẬN ..................................................................................................... 88

TÀI LIỆU THAM KHẢOviDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Nghĩa đầy đủTừ viết tắt

BHTNBảo hiểm th t nghiệpBHXHBảo hiểm xã hộiBHYTBảo hiểm y tếG & TGiáo dục & ào t oHHội đồng nhân dânKHKế ho chKBNNKho b c nhà nƣ cKPCKinh phí cơng đồnKT-XHKinh tế xã hộiNSNNg n sách hà nƣ cQLHCQuản lý hành chínhQP-ANQuốc phòng – an ninhSNKTSự nghiệp kinh tếTDTTThể dục thể thaoUBNDỦy ban nhân dânVHTTVăn hóa thông tinXHCNXã hội chủ nghĩaviiDANH MỤC CÁC BẢNG

Tên bảngSTT

2.1

2.23.13.2Trangơn vị hành chính, diện tích và d n số huyện Thọ Xu n

Tình hình biến động về hiện tr ng sử dụng đ t đai huyện

Thọ Xu n giai đo n 2011-2015.

Tổng hợp chi thƣ ng xuyên ng n sách nhà nƣ c 3 năm

(2013-2015)

Tình hình lập dự tốn chi thƣ ng xuyên Shuyện giaiđo n 2013 – 201523

2531363.3Tỷ lệ chi thƣ ng xuyên so v i tổng chi S373.4Tình hình chi cho sự nghiệp giáo dục đào t o của huyện393.5Tình hình chi cho sự nghiệp kinh tế của huyện433.6Tình hình chi hành chính, ảng, đồn thể453.73.83.93.10Tình hình chi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, phát thanh

truyền hình, ho t động môi trƣ ng và đảm bảo x hội

Kinh phí tiết kiệm và thu nhập bình qu n tăng thêm từ việc

thực hiện chế độ tự chủ của các đơn vị c p huyện

So sánh tình hình thực hiện chi thƣ ng xuyên so v i dự toán

đƣợc giao đ u năm

Quyết toán chi thƣ ng xuyên đơn vị Văn phòng U

huyện năm 2013-2015485051583.11 Chi thƣ ng xuyên ng n sách ài truyền thanh huyện653.12 Tổng hợp chi ng n sách thị tr n Thọ Xu n năm 2010- 201271viiiDANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ

Tên đồ thịSTTTrang3.1Chi ng n sách trên địa bàn huyện giai đo n 2013 – 2015383.2Chi ng n sách huyện Thọ Xu n giai đo n 2013-2015393.3Tỷ lệ chi G403.4Cơ c u chi sự nghiệp kinh tế của huyện433.5Cơ c u chi hành chính, ảng, đoàn thể của huyện453.6T huyện Thọ Xu n giai đo n 2013-2015Tình hình chi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, phát thanh

truyền hình, ho t động mơi trƣ ng và đảm bảo x hội481LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Tính c p thiết của đề tài nghiên cứu xu t phát từ 3 nhóm lý do cơ bản

sau đ y:

Thứ nhất, quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện nhằm tối ưu

hóa nguồn lực cơng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội

guồn lực ng n sáchhà nƣ c ( S) là sức m nh kinh tế c n thiếtcho việc phát triển x hội. Từ đó, các điều kiện kinh tế, xã hội đƣợc cải thiện

đáng kể, an ninh, quốc phòng đƣợc giữ vững, cuộc sống của nhân dân ngày

một khởi sắc, diện m o đ t nƣ c ngày một vững bƣ c đi lên. Việtam đangđẩy m nh cải cách, phát triển Tài chính nh m t o dựng nền Tài chính quốc

gia vững m nh, cơ chế Tài chính phù hợp v i thể chế kinh tế thị trƣ ng định

hƣ ng XHCN, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lƣợc là cơng nghiệp

hóa, hiện đ i hóa (C H, H H) đ t nƣ c, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh,

bền vững; giữ vững an ninh Tài chính quốc gia trong phát triển và hội nhập.

Mặt khác, ảng c ng chủ trƣơng phát triển tồn diện giữa nơng thôn và thành

thị, đồng b ng và miền núi, thu h p tối đa khoảng cách giàu nghèo giữa các

thành ph n trong xã hội.

Trƣ c hết, NSNN v i ý nghĩa là nội lực Tài chính để phát triển, trong

những năm qua đ khẳng định vai trò của mình đối v i toàn bộ nền kinh tế

quốc dân.

Thứ hai, quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện có những đặc

điểm cần phải quan tâm nhất định

Bên c nh đó, ng n sách huyện có vai trò cung c p phƣơng tiện vật ch t

cho sự tồn t i và ho t động của chính quyền huyện và c p chính quyền cơ sở

đồng th i là một cơng cụ để chính quyền huyện thực hiện quản lý tồn diện

các ho t động kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Tuy nhiên do ngân sách2huyện là một c p ngân sách trung gian ở giữa ngân sách c p tỉnh và ngân sách

c p x , phƣ ng, thị tr n nên đôi khi ng n sách huyện chƣa thể hiện đƣợc vai

trò của mình đối v i kinh tế địa phƣơng.

Do vậy, để chính quyền c p huyện thực thi đƣợc hiệu quả những nhiệm

vụ kinh tế - xã hội mà

kinh tếhà nƣ c giao cho, thực hiện chiến lƣợc phát triểnhà nƣ c, kinh tế địa phƣơng trên các lĩnh vực đặc biệt là nôngnghiệp, nông thôn t i địa bàn thì c n có một ngân sách huyện đủ m nh và phù

hợp là một đòi h i thiết thực, là một mục tiêu ph n đ u đối v i chính quyền

c p huyện.

Thứ ba, tình hình quản lý chi thường xuyên ngân sách tại huyện Thọ

Xn, tỉnh Thanh hóa còn nhiều hạn chế, bất cập cần được giải quyết

trong thời gian tới.

Xu t phát từ v n đề trên, để tập trung tìm hiểu và phân tích tình hình

quản lý ngân sách huyện trên địa bàn huyện Thọ Xn tỉnh Thanh Hóa, tơi đ

m nh d n lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Quản lý chi thường xuyên ngân sách

nhà nước tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa” làm đề tài luận văn tốt

nghiệp Cao học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp.ể đáp ứng yêu c u củachuyên ngành, nội dung của đề tài sẽ tập trung nhiều vào những nội dung liên

quan t i phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong quá trình giải

quyết v n đề nghiên cứu đặt ra.

2. Tổng quan các cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài

Việc nghiên cứu quản lý chi ng n sách nhà nƣ c ở nƣ c ta trong những

năm qua có r t nhiều các cơng trình nghiên cứu của các nhà khoa học, các cơ

quan trung ƣơng và địa phƣơng nhƣ:

- Quản lý chiSqua Kho b c trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, của tácgiả ƣơng Quang Tịnh, Thanh Hóa, 2000;

- Quản lý nhà nƣ c trong lĩnh vực S, của tác giả ặng Hữu Pháp (2002);3-uận văn th c sĩ “Các biện pháp tăng cường quản lý thu, chi ngânsách các tỉnh duyên hải miền Trung” của tác giả Phan Văn

-ng, năm 2001;ài viết "Quản lý và sử dụng ngân sách trong tiến trình cải cách tàichính cơng" của tác giả guyễn Sinh H ng, T p chí Cộng sản, số 3 năm 2005.

Riêng đối v i quản lý chi thƣ ng xuyên ng n sách nhà nƣ c của tỉnh

Thanh Hóa nói chung và huyện Thọ Xu n nói riêng đến nay chƣa có cơng

trình nào nghiên cứu về v n đề này.iều đó cho th y việc nghiên cứu đề tàinày là v n đề m i đang đặt ra, vừa khó khăn, đòi h i phải nghiên cứu những

điều kiện đặc th của huyện Thọ Xu n để quản lý chi ng n sách huyện có

hiệu quả hơn, góp ph n phát triển kinh tế, x hội trên địa bàn.

3. Mục tiêu nghiên cứu

* Mục tiêu tổng thể:

Trên cơ sở làm rõ những lý luận cơ bản, đánh giá đúng thực tr ng tình hình

quản lý chi thƣ ng xuyên ng n sách t i huyện Thọ Xu n, tỉnh Thanh Hóa, từ đó

đề xu t giải pháp chủ yếu hồn thiện cơng tác quản lý.

* Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa những v n đề lý luận và thực tiễn về quản lý chi thƣ ng

xuyên ng n sách huyện.

-ánh giá thực tr ng tình hình quản lý chi thƣ ng xuyên ng n sách t ihuyện Thọ Xu n, tỉnh Thanh Hóa, giai đo n 2013-2015.

-ề xu t những giải pháp chủ yếu nh m hồn thiện cơng tác quản lýchi thƣ ng xuyên ng n sách huyện Thọ Xu n, tỉnh Thanh Hóa, trong th i gian t i.

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

* Đối tượng nghiên cứu

Luận văn tập trung nghiên cứu các nội dung, quy trình quản lý chi

thƣ ng xuyên ng n sách t i huyện Thọ Xu n, tỉnh Thanh Hóa.

* Phạm vi nghiên cứuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiếp tục tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Tuyên truyển phổ biến sâu rộng đến các cấp, các ngành, cán bộ công chức, viên chức, nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng, gắn công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí vào n...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×