Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Với đặc điểm khí hậu trên, huyện Chương Mỹ có điều kiện để phát triển nhiều loại cây trồng, vật nuôi khác nhau để phát triển nền kinh tế nông nghiệp đa dạng, có điều kiện phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên ở phía Tây của huyện thường thiếu nước ...

Với đặc điểm khí hậu trên, huyện Chương Mỹ có điều kiện để phát triển nhiều loại cây trồng, vật nuôi khác nhau để phát triển nền kinh tế nông nghiệp đa dạng, có điều kiện phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên ở phía Tây của huyện thường thiếu nước ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

37

Bên cạnh nguồn nƣớc mặt huyện Chƣơng Mỹ còn có nguồn nƣớc ngầm

khá phong phú để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

2.1.1.4. Đất đai tài nguyên

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2016, tổng diện tích đất tự nhiên

của huyện Chƣơng Mỹ là 237,98 km2 = 23.798 ha, trong đó diện tích đất

nơng nghiệp là 16491,31ha chiếm 69,47%; đất phi nông nghiệp là 6872,00ha

chiếm 28,57% và đất chƣa sử dụng còn lại 464,67 ha chiếm 1,96% tổng diện

tích tự nhiên.

Bảng 2.1: Tình hình sử dụng đất huyện Chƣơng Mỹ năm 2016

STTLoại đấtDiện tích (ha)Cơ cấu (%)Đất nơng nghiệp16.419,3169,471.1Đất sản xuất nơng nghiệp14.126,1459,511.2Đất lâm nghiệp có rừng300,931,271.3Đất ni trồng thủy sản1.391,25,861.4Đất nông nghiệp khác673,042,846.782,0028,5712Đất phi nông nghiệp3Đất chƣa sử dụng464,671,96Tổng diện tích tự nhiên23.798100(Nguồn: Chi cục thống kê huyện Chương Mỹ)

Quỹ đất tự nhiên của huyện phân bố không đồng đều theo đơn vị hành

chính các thị trấn và xã. 3 xã điển hình mà đề tài chọn làm xã điểm có diện

tích nhƣ sau; xã Nam Phƣơng Tiến 1609,74 ha, xã Đông Sơn 746, 52 ha, xã

Tiên Phƣơng có diện tích 817ha.

Huyện Chƣơng Mỹ là vùng đất cổ, hình thành và phát triển sớm trong

lịch sƣ nƣớc ta. Các nguồn tài nguyên góp phần phát triển sinh thái, chuyển

dịch cơ cấu cây trồng, phát triển du lịch.38

Chƣơng Mỹ có nguồn núi đá để sản xuất vật liệu xây dựng cho giao

thông và đá ốp lát phục vụ trang trí, xuất khẩu. Ngồi ra còn có cao lanh ở

Xn Mai, than bùn ở Phụng Châu... đất làm gạch công nghiệp.

Khống sản có trữ lƣợng để khai thác là đá vơi, sét, cát, than bùn, trong

đó tại khu vực núi Thoong (Tân Tiến, Nam Phƣơng Tiến) có loại đá vân đẹp

có thể sản xuất đá xẻ trang trí, tại khu vực Tƣ Trầm Sơn ( Núi Trầm xã Phụng

Châu ) có đá vơi độ tinh khiết cao có thể dùng sản xuất sản phẩm mỹ nghệ và

CaCO3 (bột nhẹ) dùng cho ngành công nghiệp cao su, NaHCO3 (thuốc muối)

dùng cho ngành y tế.

Đất sét ở nhiều khu vực có thể sản xuất vật liêu xây dựng, cát ở Lam

Điền có thể khai thác. Than bùn có ở nhiều xã. Tuy nhiên do để bảo vệ cảnh

quan và sử dụng cho mốc giới Quốc phòng việc khai thác đá đã chấm dứt; để

bảo vệ môi trƣờng nhiều khu vực cũng đã cấm khai thác đất sản xuất VLXD;

để chống sói lở đất và bảo vệ đê huyện cũng không cho phép khai thác cát.

Tuy có điều kiện thuận lợi về quy mô khai thác công nghiệp, song việc

sử dụng khai thác còn chậm, trình độ tiếp thị còn yếu, đầu ra tiêu thơ chậm,

ảnh hƣởng đến sản xuất. Nhìn chung tiềm năng vùng này còn rất lớn, nhƣng

còn thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, chƣa có quy hoạch tổng thể nên chƣa thu

hút đƣợc các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc vào huyện.

Bên cạnh những tài nguyên thiên nhiên, Chƣơng Mỹ có nhiều tiềm

năng về cảnh quan, di tích lịch sử văn hóa, lễ hội để phát triển du lịch.

Trên địa bàn huyện có tổng số 374 di tích lịch sử, cơ sở tơn giáo, tín

ngƣỡng đƣợc đƣa vào danh mục quản lý theo Quyết định của UBND thành

phố Hà Nội, trong đó có: 134 ngơi đình; 16 ngơi đền; 134 ngôi chùa; 52

quán; 15 ngôi miếu; 03 lăng mộ; 07 văn chỉ đàn tế; 13 nhà thờ họ, danh nhân.

Số di tích đƣợc xếp hạng là 160/374 trong đó xếp hạng cấp quốc gia: 32 di

tích; xếp hạng cấp tỉnh, thành phố: 128 di tích.39

Bảng 2.2: Di tích lịch sử Văn hóa

STTLoại hìnhTổngXếp hạngXếp hạngsốcấp Thành phốcấp quốc gia1Đình13470192Đền16813Chùa1342474Qn521625Miếu15306Lăng mộ3217Văn chỉ - Đàn tế7018Nhà thờ họ và Danh nhân1351Tổng số37412832(Nguồn: Phòng văn hóa huyện Chương Mỹ)

Đặc biệt trên địa bàn huyện Chƣơng Mỹ có các di tích nổi tiếng nhƣ: Di

tích lich sử Cách mạng kháng chiến Chùa Trầm ( hang Tử Trầm Sơn) nơi đài

tiếng nói Việt Nam phát vang lời kêu gọi toàn Quốc kháng chiến tháng 12

năm 1946; chùa Trăm gian, Đô đốc Đặng Tiến Đông; Thám hoa Đặng; Danh

nhân nhà sử học Ngô Sỹ Liên với Đại việt sử ký tồn thƣ; Danh nhân Lê Ngơ

Cát với Đại Nam Quốc sử diễn ca.

Lễ hội: Trên địa bàn huyện có 88 lễ hội với nhiều quy mơ lớn nhỏ khác

nhau diễn ra tập trung vào mùa xuân (từ tháng giêng đến tháng 3 Âm lịch)

nhiều lễ hội đã khơi phục đƣợc truyền thống văn hóa có giá trị vào lễ hội. đảm

bảo phần lễ và phần hội long trọng, trang nghiêm phát huy đƣợc giá trị văn

hóa truyền thống của quê hƣơng đất nƣớc và phù hợp với giai đoạn hiện nay.

- Nhiều lễ hội tổ chức phần lễ gắn với các trò chơi dân gian nhƣ: chọi

gà, tổ tôm điếm, bịt mắt bắt dê, cờ ngƣời, cờ bỏi… tổ chức các hoạt động văn40

nghệ nhƣ: hát chèo, quan họ, múa rồng, lân, sƣ tử, màn trống hội. các môn thể

thao trƣớc, trong và sau lễ hội.

Huyện Chƣơng Mỹ là vùng bán sơn địa nên có một địa hình tƣơng đối

đa dạng, điều này tạo cho huyện những cảnh quan thiên nhiên với sông, hồ,

núi, đồi... tạo nên vẻ đẹp tự nhiên có nhiều tiềm năng cho phát triển du lịch

sinh thái, nghỉ dƣỡng và du lịch tâm linh.

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội

2.1.2.1. Đặc điểm dân số, dân tộc, lao động

Theo thống kê dân số của huyện Chƣơng Mỹ đến 2016 tồn huyện có

323.906 ngƣời, mật độ 1376 ngƣời/km2, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 11%, tốc

độ phát triển bình quân đạt 101,8%.

Dân cƣ phân bố không đồng đều giữa các xã, Thị trấn. Tại các thị trấn

nơi có nhiều điều kiện phát triển kinh tế, hệ thống hạ tầng cơ sở đồng bộ, mật

độ dân số thƣờng cao: Thị trấn Xuân Mai 2.709 ngƣời/km2, thị trấn Chúc Sơn

2.564 ngƣời/km2, xã Nam Phƣơng Tiến 627 ngƣời/km2, xã Đông Sơn 1414

ngƣời/km2, xã Tiên Phƣơng 1.898 ngƣời/km2.

Bảng 2.3: Dân số huyện Chƣơng Mỹ theo đơn vị hành chính (2016)

(Đơn vị tính: Người)

STTĐịa bànNăm 2014 Năm 2015Năm 2016Tốc độ

PTBQ (%)Tổng số312.556318.393323.906101,801.Thị trấn Chúc Sơn12.63512.78412.892101,012.Thị trấn Xuân Mai25.44325.72025.964101,023.Xã Thụy Hƣơng8.5528.6338.740101,094.Xã Lam Điền10.66010.83011.076101,935.Xã Hoàng Diệu9.7099.89410.058101,786.Xã Thƣợng Vực6.4166.5066.602101,44417.Xã Văn Võ8.4358.5388.673101,408.Xã Phú Nam An4.2084.2504.292100,999.Xã Hòa Chính6.6736.7556.838101,2310. Xã Đồng Phú6.3146.3826.423100,8611. Xã Hồng Phong4.5564.6334.692101,4812. Xã Quảng Bị11.74411.90612.201101,9313. Xã Hợp Đồng6.5086.6056.708101,5214. Xã Đại Yên5.6255.6905.891102,3415. Xã Ngọc Hòa7.7297.9088.077102,2316. Xã Phụng Châu11.78211.92312.072101,2217. Xã Tiên Phƣơng14.97415.20615.425101,4918. Xã Phú Nghĩa10.87510.96511.284101,8719. XãTrƣờng Yên11.07111.20711.319101,1120. Xã Trung Hòa9.96610.05810.147100,9021. Xã Tốt Động13.33513.73014.091102,8022. Xã Đông Phƣơng Yên10.51410.64210.837101,5223. Xã Đông Sơn9.90510.09310.368102,3124. Xã Thanh Bình6.5396.6716.769101,7425. Xã Thủy Xuân Tiên16.54416.77517.173101,8826. Xã Tân Tiến10.39010.54710.783101,879.7609.90310.054101,4911.70812.73512.900105,0329. Xã Hữu Văn8.7268.9169.042101,8030. Xã Mỹ Lƣơng8.0648.2378.359101,8131. Xã Trần Phú8.3468.7239.082104,3232. Xã Đồng Lạc4.9605.0285.074101,1427. Xã Nam Phƣơng Tiến

28. Xã Hoàng Văn Thụ(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Chương Mỹ)42

Những năm qua, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình ln đƣợc các

cấp, chính quyền chú trọng, mức giảm sinh hàng năm (bình quân 0,4 %) đƣợc

duy trì. Tuy nhiên , gần đây dân số liên tục gia tăng cơ học do sức hút từ q

trình mở mang, phát triển đơ thị và các khu dân cƣ mới.

Đặc điểm lao động của huyện là lao động tuy có tay nghề nhƣng chƣa cao,

chƣa quen làm việc với phong cách công nghiệp. Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ

thuật và công nhân lành nghề không cao, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2014 so

với tồng số lao động dang làm việc còn thấp, khoảng 7% trong khi khả năng thu

hút chất xám từ nơi khác đến rất khó khăn, chủ yếu là lao động phổ thơng chƣa

qua đào tạo. Vì vậy, mặc dù huyện có nguồn lao động rồi dào nhƣng vẫn rất khó

tuyển chọn lao động, do đòi hỏi lao động phải có trình độ nhất định.

Cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động của huyện trong những

năm gần đây đƣợc nêu trên bảng 2.4.

Bảng 2.4: Lao động và cơ cấu lao động của huyện Chƣơng Mỹ (2016)1Lao động trong các ngành Người186.900192.780198.738Tốc độ

PTBQ

(%)

103,12aNông - lâm - ngƣ nghiệpNgƣời48.59447.23145.70996,99bCông nghiệp - Xây dựngNgƣời104.664108.727112.485103,67cThƣơng mại dịch vụNgƣời33.64236.82240.544109,782Cơ cấu lao động%100100100100,00aNông - lâm - ngƣ nghiệp%2624,52394,05bCông nghiệp - Xây dựng%5656,456,6100,53Thƣơng mại dịch vụ%1819,120,4106,46STTcChi tiêuĐVTNămNăm20142015Năm 2016(Nguôn: Chi cục Thông kê huyện)43

Qua bảng 2.4 cho thấy từ năm 2014-2016 cơ cấu lao động thay đổi liên

tục theo chiều hƣớng số lao động ngành nơng nghiệp giảm dần còn số lao

động trong ngành công nghiệp –xây dựng và ngành dịch vụ thƣơng mại thì

tăng lên, cụ thể là Năm 2014 tỷ lệ lao động ngành nông – lâm - ngƣ nghiệp

chiếm 26% tổng số lao động, ngành Công nghiệp – xây dựng chiếm 56%,

ngành thƣơng mại dịch vụ chiếm 18 % đến năm 2015 tỷ lệ lao động ngành

nông – lâm – ngƣ nghiệp giảm xuống còn 24,5%, nghành cơng nghiệp xây

dựng tăng lên 56,4%, ngành dịch vụ - thƣơng mại là 19, 1% và đến năm 2016

tỷ lệ lao động ngành nông – lâm – ngƣ nghiệp là 23%, ngành công nghiệp –

xây dựng là 56,6 %, ngành dịch vụ - thƣơng mại là 20,4 %.

Nhìn chung, huyện Chƣơng Mỹ là một trong những huyện có nhiều

ngành nghề phát triển nhƣ mây tre đan trong các xã Phú Nghĩa, xã Trƣờng

Yên, Đông Phƣơng n, Trung Hồ, Tiên Phƣơng... Nghề trồng dâu ni

tằm, trồng hoa ở xã Thụy Hƣơng, xã Lam Điền, nghề mộc nề ở xã Trƣờng

Yên... nhƣng đây là những nghề tận dụng sức lao động nhàn rỗi dƣ thừa trong

nông nghiệp lúc nông nhàn chƣa phát triển thành ngành nghề chun sản xuất

hàng hố lớn.

2.1.2.2. Đặc điểm văn hóa, y tế, giáo dục

Sự nghiệp phát triển văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện đƣợc đẩy

mạnh, nâng cao chất lƣợng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống

văn hóa”. Quan tâm đầu tƣ xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở, nâng cao

chất lƣợng cơng tác giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân

dân… Đến nay 100% số thơn, xóm, khu phố xây dựng đƣợc quy ƣớc làng,

khu phố văn hóa, có 85,1% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”,

40% số làng đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, 80% đơn vị, doanh nghiệp,

trƣờng học đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị văn hóa”. Tồn huyện có 114

trƣờng công lập đạt chuẩn Quốc gia và 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn.44

Trong 3 năm qua huyện Chƣơng Mỹ đã mở 141 lớp dạy nghề cho lao

động nông thôn, giải quyết việc làm mới cho trên 13.600 lao động. Thực hiện

Chƣơng trình mục tiêu giảm nghèo đạt hiệu quả và đã giải quyết cho 9.111

lƣợt hộ nghèo đƣợc vay vốn ƣu đãi, hỗ trợ 463 hộ nghèo xây dựng nhà ở bị

xuống cấp hƣ hỏng nặng. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 2014 là 6,96%, đến

năm 2016 giảm xuống còn 2,4%. Cơng tác chính sách xã hội, chăm sóc sức

khỏe nhân dân đạt kết quả tốt, hàng năm triển khai thực hiện đồng bộ các

chƣơng trình y tế nhƣ: tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh, chăm

sóc sức khỏe sinh sản...; Cơng tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đƣợc quan

tâm, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm còn 9,85%; Cơ sở vật chất của Bệnh

viện đa khoa, trung tâm y tế và các trạm y tế các xã, thị trấn đã đƣợc đầu tƣ

xây mới, 32/32 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Cụ thể:

* Văn hóa:

Một số chỉ tiêu văn hóa đƣợc thể hiện dƣới bảng sau:

Bảng 2.5: Một số chỉ tiêu văn hóa của huyện Chƣơng Mỹ

TTNội dungNăm

2014Năm

2015Năm

2016Tốc độ

PTBQ

(%)1Tổng số thơn, xóm, trên địa bàn huyện2172172172Số thơn, làng, khu phố có nhà văn hóa1801811833Số sân vận động khu phố vui chơi giải trí1982022104Khu tập luyện thể thao172233583,985,185,47189103142161175111,048Tỷ lệ số hộ dân trên địa bàn huyện đạt

danh hiệu gia đình văn hóa (%)

Số thơn, xóm, khu phố đạt danh hiệu làng

văn hóa, tổ dân phố văn hóa

Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt

chuẩn văn hóa

Số xã có điểm bƣu điện303030100,009Số xã có hệ thống đài truyền thanh3232326

7100,00

100,83

102,99

139,71

100,89

120,54100,00

(Nguôn: Chi cục Thông kê huyện)45

Qua Bảng 2.5 cho thấy các chỉ tiêu về phát triển văn hóa đều tăng năm

2014 số thơn, làng đạt danh hiệu văn hóa có 71 năm 2016 là 103, số cơ quan,

đơn vị văn hóa năm 2014 là 142 năm 2016 nâng lên là 175 cơ quan, đơn vị.

Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa ngày một tăng, khu vui chơi giải trí

đƣợc phát triển từng bƣớc đáp ứng nhu cầu cho nhân dân.

* Y tế

Trên địa bàn huyện những năm qua lãnh đạo huyện các ban ngành luôn

chú trọng đến vấn đề y tế, khám chữa bệnh thƣờng xuyên cho ngƣời dân, đặc

biệt có các chƣơng trình khám chữa bênh miễn phí cho những ngƣời có hồn

cảnh đặc biệt khó khăn, ngƣời già cơ đơn…

Bảng 2.6: Số cơ sở y tế, giƣờng bệnh, cán bộ y tế

Năm

2014Năm

2015Năm

20161. Cơ sở y tế3535351.1. Bệnh viện1111.2. Phòng khám đa khoa khu vực2221.3. Trạm y tế xã, phƣờng3232322.Giƣờng bệnh4704854652.1. Bệnh viện2552702502.2.Phòng khám đa khoa khu vực3030302.3. Trạm y tế xã, phƣờng1851851853. Cán bộ ngành y ( ngƣời)4504504763.1. Bác sỹ99991043.2. Y sĩ và kỹ thuật viên2402021963.3. Y tá và nữ hộ sinh1111491764. Cán bộ ngành dƣợc636359Nội dungTốc độ

PTBQ

(%)

100,00

100,00

100,00

100,00

99,53

99,24

100,00

100,00

102,89

102,53

90,60

126,1896,83

(Nguồn: Chi cục Thông kê huyện)46

Qua bảng 2.6 ta thấy rằng tất cả các xã trên địa bàn đều có các trạm y tế

phục vụ thiết thực cho bà con nhân dân, trên địa bàn huyện có 1 bệnh viện đa

khoa với số giƣờng bệnh đến năm 2016 là 250 giƣờng phục vụ nhu cầu khám

chữa bệnh cho ngƣời dân.

Bên cạnh đó hàng năm huyện tổ chức các đợt tiêm vắcxin phòng bệnh

cho các cháu dƣới 1 tuổi đầy đủ và đƣợc triển khai về các tuyến xã, thị trấn.

* Giáo dục:.

Một số chỉ tiêu giáo dục đƣợc thể hiện dƣới bảng 2.7 sau:

Bảng 2.7: Tổng số trƣờng, lớp, học sinh, giáo viên CBNVTTLoại trƣờngSố

trƣờngSố lớpSố họcSố giáosinhviên1Trƣờng Mầm non3954820.1411.9402Trƣờng Tiểu học3874630.2821.4833Trƣờng THCS3745216.732813Tổng1141.74667.1554236(Nguồn: Chi cục Thông kê huyện)

2.1.2.3. Cơ sở vật chất - kỹ thuật

a. Về hệ thống điện

Về nguồn điện, hiện tại Chƣơng Mỹ đƣợc cấp qua 4 trạm biến áp

110KVA là trạm Xuân Mai, trạm Vân Đình, trạm Tía, trạm Ba La. Chƣơng

Mỹ hiện có 2 trạm điện trung gian: Trạm Xuân Mai có dung lƣợng 4.000KVA

và Trƣờng Yên có dung lƣợng 4.000KVA. Về lƣới điện tồn bộ 32 xã, thị trấn

đã có lƣới điện phát triển với 2 mạng cấp điện: 35-10KV.

Hệ thống các trạm điện đảm bảo đủ điện phục vụ công tác tƣới tiêu nƣớc

cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chống hạn cho các diện tích lúa vàn cao ở

vụ đông xuân và tiêu nƣớc cho vụ lúa mùa thời kỳ ngập úng, bão lũ... Hiện nay

Chƣơng Mỹ có 100% các xã có điện, với 100% hộ sử dụng điện.47b. Về hệ thống thuỷ lợi

Chƣơng Mỹ có một hệ thống cơng trình đầu mối tƣới tiêu tƣơng đối

hồn chỉnh, hệ thống giao thơng khá thuận lợi.

Về tiêu: Tồn huyện có 35 trạm bơm tiêu với 155 máy bơm các loại,

công suất từ 1.000 - 4.000m3/h. Tổng công suất các trạm bơm là 375.300m3/h.

Trong đó Cơng ty Kỹ thuật Cơng trình Thủy lợi (KTCTTL) huyện quản lý 25

trạm với 129 máy. Tổng công suất là 349.700m3/h. Các HTX nông nghiệp

quản lý 10 trạm với 26 máy có tổng cơng suất là 25.800m3/h.

* Về tƣới: Nguồn nƣớc tƣới bao gồm: Nguồn nƣớc hồ: 3 hồ lớn, 4 hồ

vừa tƣới cho các xã trung du, trữ lƣợng 17,3 triệu m3.

Tồn huyện có 51 trạm bơm tƣới do xí nghiệp quản lý KTCTTL với 98

máy bơm, tổng cơng suất 84.800m3/h. Diện tích tƣới thiết kế 5.970 ha. Thực

tế tƣới cho vụ xuân là 3.150 ha. Vụ mùa tƣới đƣợc 3.121 ha.

Trạm bơm tƣới do xã, thị trấn quản lý có 59 trạm với 79 máy bơm,

cơng suất 66.790m3/h. Diện tích tƣới thiết kế 4.695 ha. Vụ xuân tƣới 3.585

ha. Vụ mùa tƣới 3.405 ha.

c. Về đường giao thông

Quốc lộ và tỉnh lộ: Quốc lộ 6, toàn tuyến bắt đầu từ Hà Nội đến Lai

Châu dài 500km và nằm trong địa giới của huyện là 17km bắt đầu từ thị trấn

Chúc Sơn đến Cầu Ké. Bề rộng nền là 12m, bề rộng mặt đƣờng là 7m; Quốc

lộ Hồ Chí Minh qua huyện Chƣơng Mỹ dài 18km, bắt đầu từ Cố Thổ đến Cầu

Cời. Bề rộng nền là 12m, bề rộng mặt đƣờng là 7m.

Đƣờng tỉnh lộ 429 đƣờng qua huyện Chƣơng Mỹ chỉ có 1km; Đƣờng tỉnh

lộ 421 đƣờng qua huyện Chƣơng Mỹ chỉ có 0,9km; Đƣờng tỉnh lộ 419 đƣờng

qua huyện Chƣơng Mỹ 19km. Bề rộng nền là 6,5m, bề rộng mặt đƣờng là 5m.

Đƣờng huyện, đƣờng trung tâm huyện với tổng chiều dài 2km; Đƣờng

Nguyễn Văn Trỗi tổng chiều dài 12km; Đƣờng đê Đáy tổng chiều dài 21km;Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Với đặc điểm khí hậu trên, huyện Chương Mỹ có điều kiện để phát triển nhiều loại cây trồng, vật nuôi khác nhau để phát triển nền kinh tế nông nghiệp đa dạng, có điều kiện phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên ở phía Tây của huyện thường thiếu nước ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×