Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng cục Thống kê Việt Nam (2012), Niên giám Thống kê tóm tắt năm 2012.

Tổng cục Thống kê Việt Nam (2012), Niên giám Thống kê tóm tắt năm 2012.

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤCPHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

(Phiếu phỏng vấn này nhằm thu thập số liệu v tình hình lao động và việc làm của các

hộ gia đình tại huyện Tân Sơn n m 2015 Những thơng tin, số liệu thu thập được sẽ được

giữ kín và chỉ phục vụ nghiên cứu đ tài)

Tên địa bàn nghiên cứu: xã …………………..huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

Họ và tên chủ hộ:………………………………………………………..

Năm sinh……………………Giới tính………………(Nam ,Nữ)

Trình độ văn hóa:………………………………………………………………

Tổng số lao động trong gia đình:……………………………………………..

Tổng số nhân khẩu:……………………………………………………….

Dân tộc:………………….

1. Tình hình lao động gia đình:STTHọ tên lao độngGiới

Tuổi

tínhTrình

độ văn

hóaTrình độ

chun

mơnNgành

nghề

tham gia1.

2.

3.

4.

5.

6.

2.Tình hình đất đai của hộ:Chỉ tiêu

Tổng diện tích đất đai của hộĐVT

m21. Đất thổ cƣm22. Đất nông nghiệpm2Đất trồngLúam2Đất trồng màum2Đất ao

Đất khác

3. Đất lâm nghiệp

4. Đất Khácm2

m2

m2

m2Số lƣợngSố ngày

làm

việc/tháng3. Tình hình trang bị tƣ liệu sản xuất của hộ:

LoạiĐơn vịSố lƣợngGiá trị (1000d)1.Trâu bò cày kéo

3.Máy tuốt lúa

4.Máy xay xát

5.Loại khác

4. Phân bổ thời gian lao động của hộ gia đình trong năm (ngày cơng).

Tháng 12345678Chỉ tiêu

Trồng trọt:

1. Làm đất

2. Gieo cấy

3. Chăm sóc

4. Thu hoạch

Chăn ni

1. Lợn

2. Trâu, bò

3. Khác

Ngành ngh

Dịch vụ

Khác

Tổng

5. Thu nhập của hộ gia đình từ trồng trọt và chăn nuôi/ tháng:

Chỉ tiêu

Trồng trọt

Chăn nuôi

TổngSố tiền91011126. Thu từ nghành nghề, dich vụ và thu khác/ tháng:

Ngành nghề,

dịch vụThu nhậpThu nhậpThu khác

1.Trợ cấp xã hội

2.Lãi giửi tiết kiệm

3.Bảo hiểm

4.Khác

TổngTổng

7. Ngun nhân thiếu việc làm:

Thiếu đất:Khơng có tay nghề:Thiếu vốn:Khác:Thiếu cơ sở tạo việc làm:8. Anh (Chị) có đi làm th khơng:

Có:Khơng:9. Anh (Chị) làm th ở xã hay ở nơi khác?

Xã:Nơi khác:10. Anh (Chị) làm thuê nghề gì?

Nơng nghiệp:Dịch vụ:Khác:11. .Anh (chị) có ý định đi học nghề không?

Lao động 1:................................Lao động 2:.............................Lao động 3:................................Lao động 4:............................12. Một số đề xuất của Anh (chị) để tạo việc làm, nâng cao thu nhập?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Cám ơn Anh (chị) đã giúp chúng tơi hồn thành phiếu đi u tra này.

Ngƣời đi điều tra

Ngƣời cung cấp thơng tinPHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM(Đối với các tổ chức sử dụng lao động trên địa bàn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ)

Tên tổ chức:………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Tổng diện tích đất đai:………………………………………………………….

Loại hình kinh doanh:………………………………………………………….

Số lao động sử dụng:……………………………………………………………

1. Trình độ chuyên mơn (số ngƣời):

2. Chƣa qua đào tạo: ……………..

3. Trình độ Trung cấp:……………Cao Đẳng: ………. Đại học:………….

4. Độ tuổi bình quân của lao động:…………….

5. Mức thu nhập bình quân của 1 lao động/tháng:…………………………

6. Vốn

Vốn tự có:

Vốn vay:

Những khó kh n và phương hướng sử dụng lao động của tổ chức trong thời

gian tới:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

Cám ơn Anh (chị) đã giúp chúng tơi hồn thành phiếu đi u tra này

Ngƣời điều traNgƣời cung cấp thơng tinPHIẾU PHỎNG VẤN ĐỐI VỚI NHĨM CÁN BỘ VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN

QUAN ĐẾN CÁC CHÍNH SÁCH TẠO VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN SƠN TỈNH PHÚ THỌI/ Thông tin chung

1. Họ tên:…………………………………………………………………………

2. Chức vụ:………………………………………………………………………

3. Nơi công tác:………………………………………………………………......

II/ Một số thông tin về công tác đào tạo nghề

1. Theo anh (chị) hiện nay công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của

huyện diễn ra nhƣ thế nào?

……………………………………………………………………………………...…

…..……………………………………………………………………………………

2. Theo anh (chị) với tình hình nhƣ vậy thì việc phát triển cơng tác đào tạo nghề

trên địa bàn huyện là:

Rất cần thiết

Cần thiết

Không cần thiết

3. Theo anh (chị) trong thời gian tới cần làm gì để có thể nâng cao đƣợc chất

lƣợng đào tạo nghề cho lao động nông thôn của huyện nhà?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

III/ Một số thông tin về tạo việc làm và giải quyết việc làm của huyện:

1. Theo anh (chị) hiện nay công tác tạo việc làm cho lao động nông thôn của

huyện diễn ra nhƣ thế nào?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Mỗi năm giải quyết việc làm đƣợc cho bao nhiêu ngƣời và tạo mới việc làm

mới đƣợc cho bao nhiêu lao động:………………………………………………

……………………………………………………………………………………3. Giải pháp gì để tạo thêm nhiều việc làm mới cho ngƣời lao động trong thời

gian tới của huyện:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Ngƣời điều traNgƣời cung cấp thông tinTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng cục Thống kê Việt Nam (2012), Niên giám Thống kê tóm tắt năm 2012.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×