Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong thực tế đa số lao động ở khu vực nông thôn có trình độ văn hóa không cao, ít được trang bị về trình độ CMKT, đặc biệt là nghề dài hạn. Nhiều lao động đã qua đào tạo ở các cấp trình độ cao đẳng, đại học, song phần lớn họ đều thoát li khỏi địa phư...

Trong thực tế đa số lao động ở khu vực nông thôn có trình độ văn hóa không cao, ít được trang bị về trình độ CMKT, đặc biệt là nghề dài hạn. Nhiều lao động đã qua đào tạo ở các cấp trình độ cao đẳng, đại học, song phần lớn họ đều thoát li khỏi địa phư...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong thực tế đa số lao động ở khu vực nông thôn có trình độ văn hóa không cao, ít được trang bị về trình độ CMKT, đặc biệt là nghề dài hạn. Nhiều lao động đã qua đào tạo ở các cấp trình độ cao đẳng, đại học, song phần lớn họ đều thoát li khỏi địa phư...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×