Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Việc làm phi nông nghiệp: Việc làm phi nông nghiệp bao gồm các ngành nghề ngoài nông nghiệp nhưng gắn chặt với nông nghiệp, chẳng hạn như: Sơ chế, chế biến các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, các hoạt động gia công cơ khí, sửa chữa các vật tư nông ngh...

- Việc làm phi nông nghiệp: Việc làm phi nông nghiệp bao gồm các ngành nghề ngoài nông nghiệp nhưng gắn chặt với nông nghiệp, chẳng hạn như: Sơ chế, chế biến các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, các hoạt động gia công cơ khí, sửa chữa các vật tư nông ngh...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Việc làm phi nông nghiệp: Việc làm phi nông nghiệp bao gồm các ngành nghề ngoài nông nghiệp nhưng gắn chặt với nông nghiệp, chẳng hạn như: Sơ chế, chế biến các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, các hoạt động gia công cơ khí, sửa chữa các vật tư nông ngh...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×