Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng3.15: Tổng hợp ý kiến của người dân về hoạt động của các đoàn thể và chương trình XD NTM tại địa phương

Bảng3.15: Tổng hợp ý kiến của người dân về hoạt động của các đoàn thể và chương trình XD NTM tại địa phương

Tải bản đầy đủ - 0trang

66Qua kết quả tổng hợp trên bảng cho thấy:

- 100% ngƣời đƣợc hỏi đều tham gia vào một đoàn thể quần chúng cụ

thể, điều này cho thấy vai trò quan trọng của các tổ chức đoàn thể quần chúng

trong việc tác động đến số lƣợng rất lớn các hội viên của mình.

- Có 83,33% số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng học có biết là các đồn thể

quần chúng có tham gia vào chƣơng trình XD NTM, tuy nhiên cũng có tới

16,67% số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng các đoàn thể quần chúng khơng tham gia

vào chƣơng trình này.

- Về hình thức tham gia của các tổ chức đoàn thể, tỷ lệ số ngƣời nhận

biết các hình thức tham gia nhƣ sau: tuyên truyền (96%), vận động các thành

viên (76,67%), tham gia vào các Ban chỉ đạo XD NTM (100%), tham gia trực

tiếp đảm nhận nội dung XD NTM (51,33%), tham gia kiểm tra giám sát chỉ

có 16,67% số ngƣời đƣợc hỏi có nhận biết về hình thức tham gia này.

- Về Sự phù hợp trong cách thức hoạt động của đồn thể trong XD

NTM, có 23,33% ngƣời đƣợc hỏi cho là rất phù hợp, tuy nhiên cũng có tới

16,67% cho rằng các thức hoạt động là không phù hợp.

- Về cảm nhận vai trò của các tổ chức đồn thể trong XD NTM, chỉ có

18% ngƣời đƣợc hỏi cho là quan trọng, trong khi đó có tới 26% số ngƣời

đƣợc hỏi cho rằng vai trò này là khơng quan trọng.

3.4. Đánh giá chung về kết quả và tiến độ XD NTM của TX Chí Linh

3.4.1. Những thành cơng

- Việc tổ chức triển khai thực hiện chƣơng trình XD NTM tại thị xã Chí

Linh đã đƣợc đặt dƣới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng bộ và đã trở

thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị của địa phƣơng

từ cấp thị xã tới cấp xã, thôn. Ngay từ khi bắt đầu thực hiện Chƣơng trình

MTQG xây dựng NTM; Ban thƣờng vụ Thị ủy Chí Linh đã ban hành các

Nghị quyết chuyên đề, Quyết định thành lập ban chỉ đạo Chƣơng trình, Kế

hoạch thực hiện Chƣơng trình và các văn bản hƣớng dẫn để cụ thể hóa các

Nghị quyết, Quyết định, kế hoạch và các hƣớng dẫn của Trung ƣơng, của tỉnh67về Chƣơng trình MTQG xây dựng NTM để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ

chức thực hiện Chƣơng trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn thị xã Chí

Linh một cách đồng bộ từ cấp thị xã tới cấp xã.

Chính sự lãnh đạo tập trung, tồn diện của Đảng và chính quyền đã

đảm bảo cho chƣơng trình XD NTM của thị xã đi đúng hƣớng, đƣợc triển

khai đồng bộ và thống nhất.

- Chƣơng trình XD NTM của Thị xã đã thu hút đƣợc sự tham gia của

các đồn thể chính trị, xã hội, đã trở thành một phong trào rộng rãi, thu hút sự

quan tâm chú ý và tham gia của mọi giới mọi ngành trong một phong trào

rộng lớn: Chung tay xây dựng nơng thơn mới. Chính sự tham gia rộng rãi này

mà chƣơng trình XD NTM có đƣợc sự ủng hộ, đoàn kết cao của toàn xã hội

cho mục tiêu phát triển nơng thơn theo hƣớng CNH, HĐH.

- Chƣơng trình XD NTM của Thị xã Chí Linh đã tạo đƣợc cơ hội để đa

số quần chúng nhân dân đƣợc tham gia vào thực hiện chƣơng trình ở các mức

độ và hình thức khác nhau. Có thể nói chƣa bao giờ ngƣời nông dân đƣợc

tham gia bàn bạc, thảo luận và quyết định những vấn đề của chính địa phƣơng

mình một cách rộng rãi, dân chủ nhƣ trong quá trình thực hiện chƣơng trình

XD NTM hiện nay.

- Qua 5 năm thực hiện, bộ mặt nơng thơn của các xã đã có nhiều thay

đổi, đã dần hình thành các khía cạnh của nơng thơn mới theo bộ tiêu chí quốc

gia. Ngƣời dân đã trực tiếp đƣợc hƣởng thụ và sử dụng các thành quả của

chƣơng trình XD NTM để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, nâng cao đời

sống vật chất, tinh thần của chính mình.

- Các kết quả của chƣơng trình xây dựng nơng thơn mới làm cho các

cơng trình hạ tầng kinh tế - xã hội từng bƣớc hoàn thiện, các lĩnh vực chính

trị, văn hóa xã hội có sự chuyển biến tốt, đời sống vật chất và tinh thần của

nông dân ngày càng đƣợc cải thiện.... đã từng bƣớc tạo đƣợc sự chuyển biến

trong nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và ngƣời dân về phát triển nơng

thơn.68- Q trình tổ chức thực hiện chƣơng trình XD NTM đã xuất hiện nhiều

cách làm mới, nhiều tiềm năng của nhân dân đƣợc phát hiện và khai thác, đặc

biệt là chủ trƣơng Nhà nƣớc và nhân dân cùng làm đã đƣợc áp dụng thành

công trong tất cả các hoạt động của chƣơng trình XD NTM của các xã trên

địa bàn.

- Nhờ có cơng tác tổ chức tốt, chƣơng trình XD NTM đã huy động

đƣợc một nguồn lực lớn chƣa từng có, từ nhiều nguồn khác nhau để đầu tƣ

cho xây dựng nơng thơn mới, trong đó sự đóng góp của nhân dân và cộng

đồng có vai trò hết sức quan trọng.

- Nhờ có cơ chế huy động linh hoạt và cơng tác tổ chức tốt mà một số

tiêu chí NTM đã đƣợc thực hiện đúng hoặc nhanh hơn so với tiến độ kế hoạch

đề ra.

3.4.2. Những tồn tại, hạn chế

- Còn một bộ phận cán bộ và nhân dân vẫn chƣa có nhận thức đầy đủ

về ý nghĩa, vai trò, nội dung và ngun tắc của chƣơng trình XD NTM, làm

cho việc triển khai chƣơng trình còn mang nặng tƣ tƣởng trông chờ vào cấp

trên, trông chờ vào bên ngồi mà chƣa thực sự năng động sáng tạo.

- Cơng tác tuyên truyền, triển khai xây dựng NTM ở một số xã còn

mang tính hình thức; một số cấp uỷ, chính quyền chƣa thực sự quan tâm lãnh

đạo, chỉ đạo trong việc triển khai các nội dung Chƣơng trình.

- Cơng tác phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện giữa các cơ quan quản

lý cấp thị xã cón chƣa chặt chẽ và thiếu chủ động, trong một số trƣờng hợp

còn thiếu trách nhiệm làm cản trở đến tiến độ thực hiện XD NTM.

- Thành viên BCĐ, Ban quản lý xây dựng NTM xã, Ban phát triển thôn

chủ yếu là kiêm nhiệm, thời gian dành cho công tác chỉ đạo của chƣơng trình

còn ít, hoạt động hiệu quả chƣa cao.

- Trình độ, năng lực công tác, phƣơng pháp làm việc, khả năng vận

động quần chúng của một số cán bộ trực tiếp tham gia chỉ đạo các hoạt động69XD NTM còn hạn chế, gây ảnh hƣởng không nhỏ tới kết quả và tiến độ thực

hiện chƣơng trình XD NTM.

- Ở một số địa phƣơng, vai trò chủ thể của ngƣời dân trong xây dựng

NTM còn chƣa đƣợc phát huy, ngƣời dân chƣa tham gia tích cực vào các hoạt

động của chƣơng trình XD NTM.

- Việc huy động các nguồn lực cho XD NTM không đảm bảo theo đúng

kế hoạch, làm cho tiến độ thực hiện chƣơng trình XD NTM bị ảnh hƣởng

mạnh, đa số các hạng mục đều bị chậm tiến độ.

3.4.3. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế

3.4.3.1. Nguyên nhân khách quan

- Ảnh hƣởng của suy thoái kinh tế, dẫn đến khả năng huy động các

nguồn lực cho xây dựng NTM, đặc biệt là nguồn từ ngân sách nhà nƣớc bị

hạn chế.

- Sự biến động đi xuống của thị trƣờng bất động sản thời gian vừa qua

đã làm cho các khoản thu từ khai thác quỹ đất rất hạn chế, ảnh hƣởng tiêu cực

đến khả năng huy động nguồn lực tài chính từ ngân sách địa phƣơng cho XD

NTM.

- Tình trạng sản xuất manh mún trong nơng nghiệp, cơng tác dồn điền

đổi thửa hiện nay vẫn chƣa tạo đƣợc sự thu hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu

tƣ để phát triển sản xuất hàng hóa trong nơng nghiệp.

- Lực lƣợng lao động ở nông thôn vẫn dựa vào sản xuất nơng nghiệp là

chính, tạo ra lực cản, khó khăn lớn trong công tác tạo việc làm, tái cơ cấu sản

xuất và cơ cấu lao động nông thôn.

3.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan

- Cơng tác tun truyền vận động còn hạn chế, chƣa sâu rộng, chƣa có

những hình thức sáng tạo, chƣa làm thƣờng xuyên, liên tục.

- Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở chƣa nhận thức

đầy đủ về ý nghĩa, mục đích, nội dung của chƣơng trình xây dựng NTM, còn

tƣ tƣởng trơng chờ, ỷ lại vào đầu tƣ của nhà nƣớc, thiếu chủ động sáng tạo70triển khai ở cơ sở, do vậy, vào cuộc không quyết liệt, cầm chừng, thiếu sự

gƣơng mẫu, khơng chịu đổi mới, bảo thủ, trì trệ.

- Một số cán bộ do trình độ, năng lực hạn chế, chƣa tích cực và tâm

huyết với cơng việc, còn lúng túng, bị động; chƣa chịu nghiên cứu tìm tòi, học

hỏi qua đó để có phƣơng pháp cách làm sáng tạo, vận dụng có hiệu quả hơn.

- Cách thức tổ chức hoạt động và tham gia vào chƣơng trình XD NTM

của các tổ chức đoan thể quần chúng còn đơn điệu, chậm đổi mới, làm ảnh

hƣởng tới việc thu hút sự tham gia của mọi ngƣời dân vào chƣơng trình XD

NTM.

- Ở một số xã còn tƣ tƣởng nóng vội, tƣ tƣởng thích chạy theo thành

tích, dẫn đến đƣa ra những kế hoạch không cân đối với khả năng nguồn lực,

dẫn đến huy động quá sức chịu đựng của ngƣời dân hoặc tại ra những khoản

nợ đọng trong thi công các công trình hạng mục xây dựng cơ bản, gây ảnh

hƣởng khơng tốt tới tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phƣơng.

3.5. Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ XD NTM trên địa bàn TX Chí Linh

Sau gần 05 năm thực hiện Chƣơng trình MTQG xây dựng NTM, đến nay

Chí Linh đã đạt đƣợc những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát

triển Kinh tế - Xã hội. Trong điều kiện hiện nay, việc xây dựng nơng thơn mới ở

thị xã Chí Linh về cơ bản là phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phƣơng và định

hƣớng chung của cả nƣớc.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, trong đó quan trọng là

hồn thành Chƣơng trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn thị xã vào năm

2020 cần có những giải pháp, chính sách đồng bộ nhằm tạo ra một hiệu ứng

thuận lợi để thúc đẩy nhanh hơn quá trình xây dựng NTM.

Trong những năm tới, thị xã cần tập trung thực hiện các giải pháp sau

đây:

3.5.1. Rà soát lại kế hoạch triển khai xây dựng NTM

- Rà soát lại kế hoạch triển khai xây dựng NTM. Đầu tƣ tập trung, dứt

điểm từng hạng mục cơng trình. Tránh làm tràn lan, dở dang. Quán triệt71phƣơng châm dễ làm trƣớc, khó làm sau.

- Tiếp tục tăng cƣờng hoạt động của BCĐ các cấp, định kỳ tổ chức giao

ban với BCĐ các các xã và trƣởng ban ban quản lý xây dựng NTM để tháo gỡ

những khó khăn vƣớng mắc trong quá trình triển khai.

- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, sáng tạo đổi mới mạnh mẽ

hơn nữa tƣ duy phát triển, tầm nhìn, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xố bỏ tƣ

tƣởng trơng chờ ỷ lại. Phát huy tính sáng tạo trong triển khai công việc; lãnh

đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện nghiên

cứu, cụ thể hố các cơ chế, chính sách, huy động và phát huy mọi nguồn lực

để thực hiện thành cơng chƣơng trình NTM.

- Các cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục cụ thể hố đƣờng lối, chủ

trƣơng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc về nông nghiệp, nông

dân và nông thôn vào thực tế địa phƣơng; tổ chức thực hiện một cách năng

động, sáng tạo, xoá bỏ triệt để tƣ tƣởng ngại đổi mới. Nâng cao trách nhiệm

vai trò ngƣời đứng đầu lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, đồn thể loại bỏ tƣ

tƣởng trơng chờ vào Nhà nƣớc. Xác định đây là sự nghiệp của dân, do dân và

vì dân, ngƣời nơng dân là chủ thể xây dựng NTM. Lấy sự hài lòng của ngƣời

dân làm thƣớc đo hiệu quả của chƣơng trình xây dựng NTM. Tiếp tục đẩy

mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM trong tầng lớp nhân dân

trong toàn thị xã.

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai chỉ

thị, nghị quyết của tỉnh, của thị xã về xây dựng NTM; đảm bảo các ban

ngành, các xã thực hiện nghiêm túc các chủ trƣơng, chính sách.

- Mặc dù kinh tế khó khăn nhƣng khơng thay đổi mục tiêu Nghị quyết

của Ban chấp hành Đảng bộ đã đề ra, tìm biện pháp tổ chức thực hiện, điều

hành chƣơng trình trong đó ƣu tiên phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho

ngƣời dân nông thôn. Chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang khu vực

dịch vụ, công nghiệp.723.5.2. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và

các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM, đặc biệt trong việc thay đổi tập

quán sinh hoạt, tập quán sản xuất lạc hậu, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng

nếp sống văn hố…

- Tiếp tục đẩy mạnh cơng tác tun truyền về xây dựng nông thôn mới

những hạn chế tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; định hƣớng

phát triển, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới; các

cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ thị xã đến

cơ sở và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lƣợng vũ trang, các doanh

nghiệp trên địa bàn có nhận thức đúng đắn về các quan điểm, chủ trƣơng của

Đảng, Nhà nƣớc đối với nông nghiệp, nông dân, nơng thơn; về vai trò của

nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn trong sự phát triển chung của địa phƣơng;

từ đó tích cực hƣởng ứng tham gia phong trào thi đua "Chung sức xây dựng

nông thôn mới", gắn với "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí

Minh”; phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; cuộc vận

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”...

3.5.3. Tăng cường khai thác, huy động các nguồn vốn cho XD NTM

- Tạo môi trƣờng thuận lợi để thu hút vốn đầu tƣ, khuyến khích các

thành phần kinh tế trong và ngồi nƣớc tham gia phát triển kinh tế nơng

nghiệp, nơng thơn. Có các giải pháp huy động nguồn lực cho Chƣơng trình

thật cụ thể để khuyến khích, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong

và ngoài tỉnh; vận động tài trợ Quốc tế và các nguồn lực khác trên địa bàn, để

đầu tƣ, hỗ trợ Chƣơng trình xây dựng NTM. Nghiên cứu và đề xuất sửa đổi,

bổ sung quy định về cơ chế thu hút đầu tƣ vào lĩnh vực nông nghiệp, nông

thôn trên địa bàn.

- Thực hiện lồng ghép các chƣơng trình mục tiêu,dự án đƣợc triển khai

trên địa bàn,vận động các doanh nghiệp tham gia đầu tƣ hạ tầng và liên doanh

liên kết phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa xây dựng nơng thơn mới.73- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về cơ chế lồng ghép

các nguồn vốn từ các chƣơng trình, dự án đầu tƣ trên địa bàn cho chƣơng

trình NTM, đầu tƣ, hỗ trợ cho các xã còn lại trong lộ trình về đích NTM .

- Đổi mới phƣơng pháp, hình thức nhằm nâng cao hiệu quả huy động

nguồn lực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cƣ thơng

qua chƣơng trình chung sức xây dựng và bảo tồn các cơng trình văn hóa lịch

sử.

- Nghiên cứu, đề xuất đơn giản hoá thủ tục tiếp nhận và thanh quyết

tốn vốn Ngân sách nhà nƣớc hỗ trợ Chƣơng trình xây dựng NTM tạo điều

kiện cho các xã, cho ngƣời dân - chủ thể xây dựng NTM, chủ động trong việc

giám sát và thực hiện.

3.5.4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trong thực hiện chương trình

XD NTM

- Năng lực cán bộ đƣợc xem là thƣớc đo cho chất lƣợng và tiến độ cơng

việc mà ngƣời đó phụ trách. Trong chƣơng trình xây dựng nơng thơn mới, rất

cần những ngƣời tài giỏi, nhạy bén, năng động, hiểu biết rõ chủ trƣơng, chính

sách về xây dựng nơng thơn mới để thực hiện công việc cũng nhƣ là những

tuyên truyền viên giỏi, phát động phong trào xây dựng nông thôn mới ngày

càng mạnh mẽ hơn.

- Cần làm tốt công tác đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao năng lực cho cán bộ

các cấp tham gia trực tiếp chỉ đạo chƣơng trình XD NTM.

Văn phòng điều phối Chƣơng trình xây dựng nơng thôn mới của Thị xã

cần tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện chƣơng

trình xây dựng nơng thơn mới cấp Thị xã, xã và thôn.

- Tiếp tục đào tạo, tập huấn bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức

về xây dựng nông thôn mới, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệp cho cán

bộ tham gia xây dựng NTM ở các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp xã, thôn. Đẩy

mạnh phát triển sản xuất nơng nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng

nông thôn mới.74- Cần tổ chức đều đặn công tác tập huấn để giúp cho cán bộ thực hiện

Chƣơng trình xây dựng nơng thơn mới địa phƣơng nắm đƣợc những chủ

trƣơng, chính sách mới, nâng cao đƣợc khả năng quản lý, điều hành thực hiện

chƣơng trình, đồng thời vừa là cơng tác tun truyền mang tính thƣờng

xun, liên tục để duy trì phong trào tồn dân xây dựng nơng thơn mới, xem

nơng thơn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần có sự quyết tâm cao trong

hệ thống chính trị và nhân dân.

3.5.5. Tăng cường sự tham gia đóng góp của người dân vào XD NTM

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và

các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM, đặc biệt trong việc thay đổi tập

quán sinh hoạt, tập quán sản xuất lạc hậu, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng

nếp sống văn hoá…

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để huy động sự

tham gia đóng góp tài chính và hiện vật của các thành phần dân cƣ cho

chƣơng trình XD NTM.

3.4.6. Một số giải pháp khác

- Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, có chính sách hỗ trợ để khuyến khích

và thu hút các thành phần kinh tế tham gia, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu

tƣ phát triển ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thị xã.

- Tăng cƣờng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện

Chƣơng trình xây dựng nơng thơn mới; đồng thời phối hợp với lãnh đạo các

cấp, các ngành chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nơng thơn mới.

- Xây dựng cơ chế và có hƣớng dẫn chế độ phụ cấp cho cán bộ chuyên

trách và cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới các cấp.

- Tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực nhƣ kinh phí, vật tƣ xi măng, thực

hiện chủ trƣơng mua trả chậm xi măng, gạch... để các xã đẩy nhanh tiến độ

thực hiện hoàn thành Chƣơng trình xây dựng nơng thơn mới, nhất là những xã

quyết tâm đăng ký về đích sớm hơn so với kế hoạch.75- Cần có các chính sách ƣu đãi hơn để khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ

vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, là cầu nối giúp cho nông dân tiếp cận với

khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, gắn với xây

dựng thƣơng hiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, để nâng cao giá trị cho

các nông sản, nâng cao thu nhập cho nông dân trên địa bàn.76KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn luôn đƣợc Đảng, Nhà Nƣớc ta coi

trọng, có vị trí chiến lƣợc trong sự nghiệp cơng nghiệp hóa - hiện đại hóa xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng nông thôn mới là một quá trình bền bỉ, lâu

dài, đƣợc tiến hành bằng nhiều hình thức, nhiều mơ hình trên tồn quốc và

cũng đã đạt đƣợc những thành quả nhất định, tạo sự ủn hộ, lan toả mạnh mẽ

trong cả nƣớc.

Hiện nay chúng ta phát động thành một cuộc vận động lớn, cả hệ thống

chính trị vào cuộc, toàn dân vào cuộc, coi đây là một phong trào thi đua rộng

khắp trong phạm vi cả nƣớc nói chung và tỉnh Hải Dƣơng nói riêng. Xây dựng

nông thôn mới không phải là cuộc đầu tƣ lớn cho nông thôn mà là sự hỗ trợ của

nhà nƣớc, nhân dân là chủ thể, nhân dân đứng ra vận động, đóng góp nhân lực,

vật lực, nhân dân đƣợc hƣởng lợi, vì quyền lợi của dân. Qua quá trình nghiên

cứu luận văn đã tiếp cận, làm rõ một số nội dung sau:

Đánh giá thực trạng tình hình xây dựng nơng thơn mới trên địa bàn thị xã

Chí Linh tỉnh Hải Dƣơng

Để thực hiện thành cơng chƣơng trình xây dựng NTM trên địa bàn Chí

Linh, qua nghiên cứu thực tiễn cho thấy cần phải: Hoàn thiện hệ thống tổ chức

quản lý và thực hiện chƣơng trình, Đẩy mạnh cơng tác thơng tin tuyên truyền,

phát triển kinh tế ổn định an sinh xã hội, tổ chức tiếp nhận và huy động các

nguồn lực đẩy mạnh thu hút vốn đầu tƣ, đào tạo bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng

đội ngũ cán bộ công chức phục vụ cho công tác xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp cách mạng lâu dài của Đảng và

nhân dân ta, là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp bách, đòi hỏi nỗ lực và sự

quan tâm của các cấp các ngành, sự chung sức chung lòng của mọi tầng lớp

dân cƣ. Với mục tiêu điều hồ lợi ích cho ngƣời dân nơng thôn, xây dựng nông

thôn mới là một chặng đƣờng dài gắn liền với quá trình phát triển chung của cả

nƣớc. Có thể nói cho đến nay chƣa có chƣơng trình nào lớn hợp lòng dân nhƣTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng3.15: Tổng hợp ý kiến của người dân về hoạt động của các đoàn thể và chương trình XD NTM tại địa phương

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×