Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.14: Sự tham gia của người dân trong xây dựng đề án và

Bảng 3.14: Sự tham gia của người dân trong xây dựng đề án và

Tải bản đầy đủ - 0trang

63- Về mức độ tham gia của ngƣời dân vào việc xây dựng Đề án và Quy

hoạch, kết quả khảo sát cho thấy:

Có 42% số ngƣời đƣợc hỏi đã trả lời là đã tham gia ở mức độ cao là

biểu quyết để thơng qua vấn đề đƣợc thảo luận,

Có 32,67% số ngƣời chỉ tham gia ở mức đóng góp ý kiến,

Có 25,33% số ngƣời đƣợc hỏi chỉ tham gia ở mức độ thấp hơn là chỉ

nghe để biết.

Nhƣ vậy, có thể thấy, trong quá trình triển khai XD NTM, các xã đã

quan tâm thu hút sự tham gia của đa số ngƣời dân vào các hoạt động xây

dựng phƣơng án, lập kế hoạch, quy hoạch... ở các mức độ khác nhau. Tuy

nhiên việc thu hút sự tham của ngƣời dân vào các hoạt động này vẫn còn chƣa

đầy đủ, mức độ tham gia của ngƣời dân nhìn chung còn thụ động.

3.3.3.2. Sự tham gia đóng góp các nguồn lực cho XD NTM

Bên cạnh nguồn lực chủ yếu là ngân sách nhà nƣớc, đóng góp của

ngƣời dân cho thực hiện các hoạt động XD NTM là hết sức quan trọng.

Tại Thị xã Chí Linh, sự đóng góp của ngƣời dân về cơ bản là dựa trên

tinh thần tự nguyện và thống nhất, đƣợc thể hiện trên các mặt:

- Tự nguyện hiến đất để xây dựng các cơng trình hạ tầng phát triển kinh

tế xã hội địa phƣơng nhƣ: làm đƣờng giai thông, làm kênh mƣơng thủy lợi,

làm trƣờng học, nhà văn hóa…

- Tự nguyện đóng góp cơng lao động trong XD NTM, bao gồm: cơng

lao động xây dựng các cơng trình đƣờng giao thơng liên xóm, nội đồng, cơng

tham gia giám sát các cơng trình xây dựng cơ bản trong xã….

- Tự nguyện đóng góp vật liệu cho xây dựng đƣờng giao thơng liên

xóm, đƣờng nội đồng, các cơng trình thủy lợi…., những vật tƣ đóng góp phổ

biến là đất vật liệu, cát, sỏi, gỗ…

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo XD NTM thị xã Chí Linh, trong giai

đoạn 2011-2015, tổng số tiền huy động từ ngƣời dân cho thực hiện chƣơng64trình XD NTM là 156,8 tỷ đồng, bình quân mỗi xã đạt mức 13,07 tỷ đồng, đạt

103,93% so với kế hoạch dự kiến.

Các khoản huy động đóng góp từ ngƣời dân bao gồm:

- Đóng góp bằng tiền: 70,39 tỷ đồng

- Đóng góp bằng hiện vật và cơng lao động quy ra tiền: 74,68 tỷ đồng.

Những đóng góp của ngƣời dân đã đóng vai trò quan trọng vào việc

thực hiện các hạng mục cơng trình trong xây dựng NTM tại các xã, bên cạnh

đó còn góp phần nâng cao ý thức của nhân dân đối với sự nghiệp phát triển

nông thôn ngay trên chính quê hƣơng của họ.

3.3.4. Chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong XD NTM

Hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng của nơng dân đóng vai

trò quan trọng trong việc vận động, tổ chức và trực tiếp tham gia vào thực

hiện các nội dung của chƣơng trình xây dựng NTM tại các xã.

Theo kết quả khảo sát tại các xã nghiên cứu điển hình thì các tổ chức

đồn thể nhƣ Đồn thanh niên CS HCM, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu

chiến binh..., đều có những hoạt động ở các mức độ khác nhau để tổ chức cho

các thành viên của mình tham gia vào thực hiện chƣơng trình XD NTM tại

địa phƣơng.

Kết quả tổng hợp phỏng vấn 150 ngƣời dân tại 3 xã nghiên cứu điển

hình về đánh giá của họ về sự tham gia của các tố chức đoàn thể vào chƣơng

trình XD NTM tại địa phƣơng đƣợc nêu trên bảng 3.16.65Bảng3.15: Tổng hợp ý kiến của ngƣời dân về hoạt động của các đồn thể

và chƣơng trình XD NTM tại địa phƣơng

Nội dungSTT

1Sự tham gia vào tổ chức đồn thể của ngƣời dânabKhơng2Số ýTỷ lệkiến(%)150100,00

0,00Các tổ chức đồn thể địa phƣơng tham gia vào XD

NTM tại địa phƣơnga12583,33bKhơng2516,673Các hình thức tham gia của các tổ chức đồn thể tại

địa phƣơngaTuyên truyền14496,00bVận động các thành viên11576,67cTrực tiếp đảm nhận nội dung XD NTM7751,33dTham gia vào các Ban chỉ đạo XD NTM150100,00eTham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động XD NTM2516,674Sự phù hợp về cách thức hoạt động của đoàn thể

trong XD NTMaRất phù hợp3523,33bChấp nhận được9764,67cChưa phù hợp1812,005Vai trò của tổ chức đồn thể trong XD NTMaQuan trọng2718,00bBình thường8456,00cKhông quan trọng3926,00Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của tác giả66Qua kết quả tổng hợp trên bảng cho thấy:

- 100% ngƣời đƣợc hỏi đều tham gia vào một đoàn thể quần chúng cụ

thể, điều này cho thấy vai trò quan trọng của các tổ chức đồn thể quần chúng

trong việc tác động đến số lƣợng rất lớn các hội viên của mình.

- Có 83,33% số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng học có biết là các đồn thể

quần chúng có tham gia vào chƣơng trình XD NTM, tuy nhiên cũng có tới

16,67% số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng các đồn thể quần chúng khơng tham gia

vào chƣơng trình này.

- Về hình thức tham gia của các tổ chức đồn thể, tỷ lệ số ngƣời nhận

biết các hình thức tham gia nhƣ sau: tuyên truyền (96%), vận động các thành

viên (76,67%), tham gia vào các Ban chỉ đạo XD NTM (100%), tham gia trực

tiếp đảm nhận nội dung XD NTM (51,33%), tham gia kiểm tra giám sát chỉ

có 16,67% số ngƣời đƣợc hỏi có nhận biết về hình thức tham gia này.

- Về Sự phù hợp trong cách thức hoạt động của đồn thể trong XD

NTM, có 23,33% ngƣời đƣợc hỏi cho là rất phù hợp, tuy nhiên cũng có tới

16,67% cho rằng các thức hoạt động là không phù hợp.

- Về cảm nhận vai trò của các tổ chức đồn thể trong XD NTM, chỉ có

18% ngƣời đƣợc hỏi cho là quan trọng, trong khi đó có tới 26% số ngƣời

đƣợc hỏi cho rằng vai trò này là khơng quan trọng.

3.4. Đánh giá chung về kết quả và tiến độ XD NTM của TX Chí Linh

3.4.1. Những thành cơng

- Việc tổ chức triển khai thực hiện chƣơng trình XD NTM tại thị xã Chí

Linh đã đƣợc đặt dƣới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng bộ và đã trở

thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị của địa phƣơng

từ cấp thị xã tới cấp xã, thôn. Ngay từ khi bắt đầu thực hiện Chƣơng trình

MTQG xây dựng NTM; Ban thƣờng vụ Thị ủy Chí Linh đã ban hành các

Nghị quyết chuyên đề, Quyết định thành lập ban chỉ đạo Chƣơng trình, Kế

hoạch thực hiện Chƣơng trình và các văn bản hƣớng dẫn để cụ thể hóa các

Nghị quyết, Quyết định, kế hoạch và các hƣớng dẫn của Trung ƣơng, của tỉnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.14: Sự tham gia của người dân trong xây dựng đề án và

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×