Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.9: Tình hình thực hiện tiêu chí về giáo dục năm 2015

Bảng 3.9: Tình hình thực hiện tiêu chí về giáo dục năm 2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

55- Đã có 8/12 xã đạt tiêu chí văn hóa.

*) Tiêu chí 17: Mơi trường

- Cơng tác bảo vệ mơi trƣờng đƣợc các cấp, các ngành quan tâm thực

hiện; tập huấn kiến thức về môi trƣờng gắn với việc xây dựng nơng thơn mới.

Xây dựng hồn thành 2 cơng trình xử lý rác thải tập trung tại xã Cổ thành

và Tân Dân, Thành lập 55 tổ thu gom rác thải tại cơ sở xã. Xây dựng 61

bể thu gom bao bì thuốc BVTV; đầu tƣ 365 triệu đồng hỗ trợ xử lý rơm rạ

dƣ thừa sau thu hoạch thành phân bón hữu cơ; xây dựng hồn thành 5

trạm cấp nƣớc sinh hoạt tập trung tại 5 xã: Bắc An, Hoàng Hoa Thám,

Đồng Lạc, Tân Dân, An Lạc, tỷ lệ dùng nƣớc sạch hợp vệ sinh ở khu vực

nông thôn đạt 96%; 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về

mơi trƣờng; 12/12 xã có Quy hoạch nghĩa trang tập trung.

- Có 5/12 xã đạt chuẩn tiêu chí mơi trƣờng.

3.2.1.4. Hệ thống chính trị

*) Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức chính trị

- Kết quả hoạt động: Đến nay hoạt động của hệ thống chính trị các

xã, đã có sự chuyển biến rõ rệt. Khả năng quản lý nhà nƣớc, tổ chức điều

hành, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc

phòng - an ninh đƣợc nâng lên.

Các chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc đƣợc triển khai hiệu

quả, góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị ở cơ sở và tác động tích cực

đến đời sống của đại bộ phận ngƣời dân, tuy nhiên trong 5 năm qua việc giữ

vững thành tích đã đạt đƣợc ở tiêu chí này chƣa đƣợc ổn định.

- Có 10/12 xã đạt chuẩn tiêu chí này .

*) Tiêu chí 19: Quốc phòng, an ninh

Đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thƣờng xuyên

nắm bắt kịp thời tâm tƣ, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh công

tác tuyên truyền, giáo dục, đã làm tốt công tác bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng

chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an56ninh nông thôn; xử lý tốt các vấn đề phức tạp phát sinh, tạo sự chuyển biến rõ

nét về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nơng thơn.

Đã có 12/12 xã đã đạt chuẩn tiêu chí này.

3.2. Tiến độ thực hiện chƣơng trình XD NTM của Thị xã Chí Linh

Trong giai đoạn 2011-2015, với quyết tâm rất cao, thị xã Chí Linh

đã đề ra kế hoạch phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn NTM và mức đạt chuẩn

NTM bình qn tồn thị xã là 16,5 tiêu chí/xã, làm cơ sở cho việc hồn

thành chƣơng trình XD NTM trên toàn bộ 12 xã vào năm 2020.

Với con số này có thể tính đƣợc theo kế hoạch thì bình qn mỗi

tiêu chí phải có tỷ lệ 87% số xã đạt chuẩn (16,5/19) và 33,33% số xã hoàn

thành chƣơng trình XD NTM (4:12).

Thực tế thực hiện XD NTM, kế hoạch tiến độ này đƣợc thực hiện

nhƣ sau:

- Về số tiêu chí bình qn đạt chuẩn của một xã chỉ đạt 14,25 tiêu

chí/xã, bằng 86% chỉ tiêu kế hoạch.

- Về số xã hoàn thành XD NTM: đạt 3/4 xã, đạt 75% tiến độ.

Các xã đã đạt chuẩn NTM bao gồm:

+ Xã Tân Dân đạt chuẩn NTM năm 2014

+ Xã Đồng Lạc đạt chuẩn NTM năm 2015

+ xã Cổ Thành đạt chuẩn NTM năm 2015

Những tiêu chí đạt đƣợc tiến độ kế hoạch đƣợc nêu trên bảng 3.10.57Bảng 3.10. Những tiêu chí đảm bảo tiến độ kế hoạch XD NTM

Số xã đạt chuẩn

STTTiêu chí NTMSố xãGhi chúTỷ lệ %1Quy hoạch12100Nhanh2Điện12100Nhanh3Chợ nông thôn12100Nhanh4Bƣu điện12100Nhanh5Nhà ở dân cƣ1083,006Thu nhập12100Nhanh7Tỷ lệ la động có việc làm TX12100Nhanh8Hình thức tổ chức SX12100Nhanh9Giáo dục12100Nhanh10Hệ thống tổ chức CT-XH1083,0011An ninh TT-XH12100Đúng tiến độĐúng tiến độ

NhanhNguồn: Báo cáo của BCĐ và tính tốn của Tác giả

Nhƣ vậy, có 11 tiêu chí đạt đƣợc kế hoạch tiến độ đề ra, trong đó 9

tiêu chí đạt tiến độ nhanh (100% số xã đạt chuẩn) và 2 tiêu chí đạt tiến độ

kế hoạch.

Những tiêu chí có tiến độ thực hiện chậm đƣợc nêu trên bảng 3.11.

Bảng 3.11. Những tiêu chí thực hiện chậm tiến độ

STTTiêu chí NTMSố xã đạt chuẩn

Số xãTỷ lệ %Ghi chú1Giao thông325,00Chậm2Thủy lợi433,00Chậm3Trƣờng học433,00Chậm4Cơ sở vật chất văn hóa866,66Chậm5Tỷ lệ hộ nghèo433,33Chậm6Y tế758,00Chậm7Văn hóa866,66Chậm8Mơi trƣờng542,00ChậmNguồn: Báo cáo của BCĐ và tính tốn của Tác giả58Nhƣ vậy có tới 8 tiêu chí bị chậm tiến độ ở các mức độ khác nhau,

trong đó những tiêu chí chậm nhất là: Giao thông (25%), Thủy lợi

(33,33%), Trƣờng học (33,33%), Tỷ lệ hộ nghèo (33,33%) và Môi trƣờng

(42% số xã đạt chuẩn).

Đây là một thách thức lớn đối với chƣơng trình XD NTM của thị xã

vì những tiêu chí này đều là những tiêu chí có liên quan đến xây dựng cơ

sở hạ tầng, cần có đầu tƣ rất lớn.

3.3. Các yếu tố ảnh hƣởng tới tiến độ xây dựng NTM của Thị xã Chí Linh

3.3.1. Cơng tác tun truyền vận động nhân dân vầ XD NTM

Công tác tuyên truyền vận động nhân dân về xây dựng NTM đã giúp

ngƣời dân biết đến chƣơng trình xây dựng nơng thơn mới, 100% ngƣời đân

đƣợc hỏi điều biết đến chƣơng trình NTM.

Tuy nhiên nhận thức rõ ràng và chính xác về chƣơng trình thì còn thấp.

Điều này có thể thấy qua các con số thống kê các ý kiến trả lời phỏng vấn của

ngƣời dân đƣợc tổng hợp trên bảng 3.12.

Qua bảng 3.12 có thể thấy:

Có 67,33% ngƣời dân đƣợc hỏi cho rằng việc xây dựng NTM là việc

của nhà nƣớc, trong khí đó chỉ có 20,67% cho rằng việc xây dựng NTM là

việc của nhà nƣớc và nhân dân.

Có tới 40,66% ngƣời tham gia phỏng vấn cho rằng mục tiêu của

chƣơng trình NTM chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khí đó chỉ có 31,33%

ngƣời dân đƣợc hỏi cho rằng mục tiêu của chƣơng trình là nâng cao đời sống

vật chất tinh thần cho ngƣời dân nông thôn.

Qua số liệu khảo sát ở trên có thể thấy việc thực hiện hoạt động tuyên

truyền, vận động để ngƣời dân biết đầy đủ các thông tin về mục tiêu, nội

dung, yêu cầu của chƣơng trình XD NTM còn chƣa đạt đƣợc u cầu đặt ra.

Điều này làm cho ngƣời dân không tham gia một cách chủ động vào

các hoạt động của chƣơng trình, cũng góp phần tạo nên tình trạng chậm tiến

độ của chƣơng trình XD NTM của các xã.59Bảng 3.12: Bảng tổng hợp kết quả tổng hợp ý kiến ngƣời dân đƣợc phỏng

vấn về công tác tuyên truyền

Nội dungSTT

1

2Đã biết về chƣơng trình XD NTM của xãSố ýTỷ lệkiến(%)150Ơng bà biết về chƣơng trình XD NTM thơng qua0các hình thức tun truyền nào dƣới đâyaSinh hoạt thơn, xómb10011073,33Các đồn thể quần chúng1610,67cCác phương tiện thông tin7751,33dThông qua các kênh khác3020,003Theo ông bà ai là chủ thể xây dựng NTMaNhà nước10167,33bNgười dân và cộng đồng3120,67cCả 2 đối tượng trên1812,004Theo ông bà mục tiêu của chƣơng trình NTMaXây dựng hạ tầng kinh tế xã hội6140,67bPhát triển kinh tế3422,674731,3385,33c

dNâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người

dân

KhácNguồn: Tổng hợp từ kết quả phỏng vấn của tác giả

3.3.2. Mức độ và kết quả huy động các nguồn lực của xây dựng NTM

Việc huy động các nguồn lực cho XD NTM là hết sức quan trọng đối với

việc đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch XD NTM của các xã.

Tình hình thực hiện kế hoạch huy động các nguồn lực cho XD NTM trong

giai đoạn 2011-2015 của thị xã Chí Linh đƣợc tổng hợp trên bảng 3.13.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.9: Tình hình thực hiện tiêu chí về giáo dục năm 2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×