Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.8: Tình hình thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa năm 2015

Bảng 3.8: Tình hình thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa năm 2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

51thao đảm bảo quy định của của Bộ VH-TT-DL, thị xã Chí Linh mới có 8 xã

đạt chỉ tiêu này.

Tổng hợp chung trên phạm vi toàn thị xã đến hết năm 2015 có 8 xã

trong tổng số 12 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa.

*) Tiêu chí 7: Chợ nơng thơn

Căn cứ Quyết Định số 1010/QĐ-UBND ngày 23/4/2014 của

UBND tỉnh Hải Dƣơng V/v ban hành quy định tạm thời đánh giá kết quả

thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM, và Quyết định số

1738/QĐ-UBND ngày 6/7/2010 của UBND tỉnh Hải Dƣơng về phê duyệt

quy hoạch mạng lƣới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng đến

năm 2015; định hƣớng đến năm 2020; thị xã Chí Linh có 01 chợ (chợ

nơng thơn xã Đồng Lạc) trong hệ thống chợ bán buôn, bán lẻ đƣợc UBND

tỉnh phê duyệt, nay đã xây dựng hoàn thành; kinh phí đầu tƣ 1,9 tỷ đồng.

Đã có 12/12 xã hồn thành tiêu chí chợ nơng thơn.

*) Tiêu chí 8: Bưu điện

Đây là tiêu chí có kết quả đạt cao ở các xã từ những năm đầu triển khai

xây dựng NTM, hàng năm đƣợc Doanh nghiệp VNPT đầu tƣ cơ sở hạ tầng,

mạng lƣới bƣu chính, viễn thơng từng bƣớc đƣợc nâng cấp, hiện đại hoá, phục

vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc của ngƣời dân, nhất là ở vùng nơng thơn, đã

có 12/12 xã có internet tới thơn, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng internet là 35%.

Đã có 12/12 xã đạt chuẩn tiêu chí bƣu điện.

*) Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư

Thời điểm 30/11/2011; có 80-85% nhà kiên cố và bán kiên cố diện

tích nhà chính 60-80 m2 trở lên, khơng còn nhà tạm dột nát; Đƣợc sự

quan tâm của các cấp ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm, hỗ trợ kinh phí, vật

chất, ngày cơng giúp các hộ nghèo xây dựng nhà, xóa bỏ nhà tạm, nhà dột

nát, sự cố gắng của nhân dân. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, từ

nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, thị xã, xã, các địa phƣơng đã xây mới và

sửa chữa hàng 100 căn nhà với kinh phí 1,134 tỷ đồng.52Đã có 10/12 xã đạt chuẩn tiêu chí nhà ở dân cƣ.

*) Tiêu chí 10: Thu nhập

- Các giải pháp nâng cao thu nhập: các xã tạo điều kiện cho nhân

dân vay vốn ƣu đãi, triển khai thực hiện đề án của tỉnh về chăn nuôi,

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng vào

sản xuất, xuất khẩu lao động…

Thu nhập của ngƣời dân năm 2015 đạt mức 29,848 triệu

đồng/ngƣời/năm.

- Đã có 12/12 xã đạt tiêu chí thu nhập

*) Tiêu chí 11: Tỷ lệ hộ nghèo

Đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển

kinh tế, giảm nghèo thông qua các đề án phát triển sản xuất, tạo điều kiện

cho các hộ tiếp cận, vay vốn từ ngân hàng và các nguồn vốn khác; tổ chức

tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; thực hiện tốt các chƣơng

trình an sinh xã hội, nhƣ cấp phát thẻ bảo hiểm, xây nhà cho các đối

tƣợng chính sách…trƣớc khi triển khai chƣơng trình hộ nghèo bình quân

ở các xã xây dựng NTM còn ở mức cao trên 11% năm.

Tuy nhiên nhờ sự cố gắng vận động, tự chủ của đại bộ phận hộ

nghèo, sang năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,6%, so với năm 2011 đã

giảm đƣợc tới 6,4%.

Đã có 4/12 xã đạt chuẩn hộ nghèo dƣới 3%.

*) Tiêu chí 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên

- Kết quả đào tạo dậy nghề cho ngƣời lao động theo đề án 1956 sau

5 năm: số lớp đã mở 172 lớp; Số ngƣời đã tham gia 6.040 ngƣời; thời gian

đào tạo từ 2 đến 3 tháng; ngành nghề đào tạo, Nông - Lâm, ngƣ nghiệp,

công nghiệp xây dựng, thƣơng mại dịch vụ, chăn nuôi, thú y…

- Tỷ lệ lao động có việc làm thƣờng xuyên trong độ tuổi lao động

đạt trên 90%.

- Có 12/12 xã đạt tiêu chí này.53*) Tiêu chí 13: Hình thức tổ chức sản xuất

Tại 12 xã của toàn thị xã, đã thành lập đƣợc 13 HTX dihjc vụ nơng

nghiệp, trong đó 11 HTX hoạt động quy mơ tồn xã, 02 HTX hoạt động

quy mô thôn.

Thực hiện Công văn số 528/UBND-KT ngày 12/8/2015 của UBND thị

xã Chí Linh về việc chỉ đạo các HTX nông nghiệp tổ chức lại, đăng ký hoạt

động theo Luật HTX năm 2012, đến thời điểm 31/12/2015 đã có 07 HTX đã

thực hiện xong việc tổ chức và đăng ký lại hoạt động theo Luật HTX năm

2012, với 3.282 thành viên tham gia. Theo kế hoạch, 6 HTX còn lại sẽ hoàn

thành đăng ký lại vào năm 2016.

Các HTX hoạt động ổn định và có lãi trong hoạt sản xuất kinh doanh

dịch vụ hàng năm.

- Có 12 /12 xã đạt tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất.

*) Tiêu chí 14: Giáo dục

Tỷ lệ học sinh đƣợc xét tuyển tốt nghiệp trung học cơ sở năm học

2013-2014 đạt 96,6 % (855/885 em) tăng 14,9% so với năm học 20112012, tăng 12,4% năm học 2012-2013. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS

tiếp tục học trung phổ thông, bổ túc văn hóa, học nghề, đạt 90%.

- Có 12/12 xã đạt chuẩn về tiêu chí giáo dục.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu của tiêu về giáo dục tại thị xã Chí Linh

đƣợc tổng hợp trên bảng 3.9.54Bảng 3.9: Tình hình thực hiện tiêu chí về giáo dục năm 2015Nội dung của tiêu chíSố xãSố xãđạt từđạt từ51-76-75%100%-12-12-12-12-12-121. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở

2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS

đƣợc tiếp tục học trung học

3. Tỷ lệ lao động qua đào tạoSố xã

chưa

đạtSố xã

đã đạt(Nguồn: Báo cáo sơ kết 5 năm xây dựng NTM của thị xã Chí Linh)

*) Tiêu chí 15: Tiêu chí y tế

Cơng tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân đƣợc quan tâm.

Mạng lƣới y tế cơ sở tiếp tục đƣợc củng cố, đã hoàn thành xây mới 5 trạm y

tế cấp xã tại xã (Tân Dân, Lê Lợi, Hƣng Đạo, Bắc An, Kênh Giang), đầu tƣ

nâng cấp trang thiết bị 12/12 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật

chất y tế, kiện toàn tổ chức, bộ máy, phục vụ tốt việc khám, chữa bệnh cho

nhân dân, Tỷ lệ ngƣời tham gia BHYT, các xã NTM đạt 58,5%.Tổng kinh

phí đầu tƣ cho tiêu chú Y tế là; 17,633 tỷ đồng chiếm 2,2%.

- Đãc có 7/12 xã đạt tiêu chí Y tế:

*) Tiêu chí 16: Tiêu chí Văn hóa

Tun truyền vận động tồn dân tích cực tham gia phong trào tồn

dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, làng văn hóa,

đã hình thành đƣợc các thiết chế văn hóa ở nơng thơn, một số xã có đội

văn nghệ phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe phát triển rộng

khắp. Nguồn kinh phí, hỗ trợ từ ngân sách tỉnh trong năm và nhân dân tự

nguyện tham gia đóng góp đã xây dựng hồn thành 15 nhà văn hóa thơn,

cụ thể: xã Tân Dân 04 làng; Văn Đức 04 làng; Cổ Thành 03 làng; Bắc An

01 làng; Hồng Hoa Thám 02 làng, 87/95 thơn có nhà văn hóa thơn đ ạt

91,6%; Thực hiện đăng ký gia đình văn hóa đạt 80-85%.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.8: Tình hình thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa năm 2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×