Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.2 Tình hình dân số và lao động thị xã Chí Linh năm 2016

Bảng 2.2 Tình hình dân số và lao động thị xã Chí Linh năm 2016

Tải bản đầy đủ - 0trang

312.1.2.2. Tình hình phát triển y tế, văn hóa, xã hội

 Về y tế

Công tác y tế, c ông tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân đƣợc coi

trọng và đạt nhiều kết quả tốt:

- Mạng lƣới y tế từ thị xã đến cơ sở đƣợc củng cố, phát triển; trang thiết

bị đƣợc đầu tƣ, nâng cấp theo hƣớng hiện đại.

- Đội ngũ cán bộ y tế đƣợc tăng cƣờng về số lƣợng, nâng cao chất

lƣợng.

- Các chƣơng trình y tế quốc gia đƣợc thực hiện có hiệu quả.

- Tồn Thị xã 11/12 xã, phƣờng có bác sỹ, bình quân 1 vạn dân có 4

bác sỹ; 12/12 xã, phƣờng đạt chuẩn quốc gia về y tế.

 Về lĩnh vực văn hố, thơng tin, thể dục thể thao:

Phong trào “tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hố” tiếp tục phát

triển. Tồn Thị xã có 85% hộ gia đình văn hoá, 169/286 làng văn hoá,

106/180 cơ quan, trƣờng học văn hoá; xây dựng 15/27 nhà văn hoá xã,

222/286 nhà văn hố thơn, bản, tổ dân phố.

Một số điểm di tích lịch sử, văn hố đƣợc đầu tƣ cải tạo nâng cấp.

Phong trào rèn luyện sức khoẻ, luyện tập thể thao phát triển rộng rãi,

thu hút 26,5% dân số tham gia luyện tập thƣờng xuyên. Các môn thể thao mũi

nhọn đƣợc duy trì, phát huy và đạt thành tích cao trong các cuộc thi đấu do

Tỉnh tổ chức.

Cơ sở vật chất đầu tƣ cho hoạt động văn hoá thể thao đƣợc tăng cƣờng.

 Về Giáo dục Đào tạo:

Chất lƣợng giáo dục đại trà và mũi nhọn ở các cấp học đƣợc duy trì và

phát triển. Kiên cố hố trƣờng học đƣợc đẩy mạnh, cơ sở vật chất đƣợc tăng

cƣờng, đội ngũ giáo viên phát triển cả về số lƣợng và chất lƣợng. Phong trào

xã hội hố giáo dục, cơng tác khuyến học, khuyến tài đƣợc quan tâm và phát

triển.32Công tác xây dựng trƣờng chuẩn quốc gia đƣợc đẩy mạnh, đến năm

2013 có 100% trƣờng tiểu học, 51,9% trƣờng THCS, 44,4% trƣờng mần non

đạt chuẩn quốc gia.

Đời sống nhân dân ổn định và đƣợc cải thiện nhiều mặt, công tác đào

tạo nghề và giải quyết việc làm đƣợc quan tâm, an sinh xã hội đƣợc bảo đảm,

tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đƣợc thực hiện tích cực và

có hiệu quả, bình qn hàng năm giải quyết việc làm cho trên 4000 lao động,

xuất khẩu gần 200 lao động.

2.1.2.3. Tình hình phát triển kết cấu hạ tầng

Hệ thống kết cấu hạ tầng đƣợc quan tâm đầu tƣ xây dựng, nâng cấp. Giá

trị sản xuất ngành xây dựng (giá cố định năm 2010) năm 2014 đạt 1.004 tỷ

đồng, năm 2015 ƣớc đạt 1.105 tỷ đồng, tăng trƣởng bình qn 9,4%/năm.

Hệ thống đƣờng giao thơng, điện chiếu sáng, cấp thốt nƣớc, cơng viên,

vƣờn hoa, cây xanh trong các đô thị đƣợc quan tâm đầu tƣ, chỉnh trang, nâng

cấp.

Trong 5 năm gần đây đã mở rộng, nâng cấp các quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua

địa bàn; trải nhựa hoặc bê tông đƣờng thị xã đạt 90%; trục đƣờng xã, phƣờng

đạt 60%; cứng hóa đƣờng trục thơn, khu dân cƣ đạt 65%; triển khai thực hiện

các dự án đƣờng nội thị, nhƣ:

- Đƣờng Trần Phú, Thống Nhất (Sao Đỏ), các đƣờng đi đền Sinh, đền

Quốc Phụ, đền Kiếp Bạc;

- Đƣờng Chí Minh đi quốc lộ 37,

- Đƣờng Hồng Tiến-Tân Tiến-Ngũ Đài,

- Đƣờng từ quốc lộ 18 đi Kiệt Đông (Văn An),

- Đƣờng giao thông Bát Giáo-Đại Bát-Trại Hoa (Hồng Tân);

- Xây dựng hệ thống tín hiệu tại 3 nút giao thông quan trọng, Trạm kiểm

định xe cơ giới Văn An.33- Hoàn thành xây dựng và đang triển khai nâng cấp các nhà máy nƣớc

sạch ở An Lạc, Đồng Lạc, Sao Đỏ, Phả Lại, Cổ Thành, Chí Minh;

- Triển khai xây dựng khu xử lý rác thải ở 7 xã, phƣờng.

- Các cơng trình cơng cộng, các điểm vui chơi giải trí nhƣ Cơng viên Hồ

Mật Sơn, Trung tâm Văn hố Thể thao đã cơ bản hồn thành.

Một số cơng trình đang đƣợc triển khai, nhƣ: Nhà thiếu nhi, sân vận

động, các Khu đô thị mới (Trƣờng Linh, Việt Tiên Sơn, Sao Đỏ, Chúc

Cƣơng, đông đƣờng Yết Kiêu, Khu dân cƣ Hàm Ếch, Khu đô thị sinh thái Hồ

Mật Sơn).

2.1.2.4. Tình hình phát triển các ngành kinh tế

Trong những năm gần đây kinh tế của Chí Linh tăng trƣởng khá, cơ cấu

kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ

trọng nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, các nguồn đầu tƣ cho phát triển cơ sở vật

chất, kỹ thuật đƣợc tăng cƣờng, tạo động lực thúc đẩy tiến trình cơng nghiệp

hố, hiện đại hố trên địa bàn.

Tình hình giá trị sản xuất các ngành kinh tế Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải

Dƣơng từ năm 2013 đến 2015 đƣợc thể hiện trong bảng 2.3:34Bảng 2.3: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dƣơng (2013-2015)

2013

TTChỉ tiêuSố lƣợng

(triệu đồng)1Tổng giá trị sản xuất1.1 Nông-Lâm-Thủy sản

1.2 Công nghiệp-Xây dựng

1.3 Thương mại dịch vụ

22.504.8922014cấu

(%)

100Số lƣợng

(triệuđồng)

4.816.5192015cấu

(%)

100Số lƣợng

(triệuđồng)

6.318.659So sánhcấu

(%)

10014/1315/14BQ(%)(%)(%)1001001001.888.893 75,413.975.624 82,545.172.391 81,86210,47130,10170,29610.049 24,35834.167 17,321.138.211 18,01136,74136,45136,59113,08119,75116,415.9500,246.7280,148.0570,13Một số chỉ tiêu BQ2.1 GTSX bình quân một

nhân khẩu (trđ/ngƣời)

2.2 Giá trị sản xuất BQ một

lao động (trđ/LĐ)

2.3 Giá trị sản xuất bình

qn một hộ (trđ/hộ)15,3329,4738,66192,23124,39158,3131,4360,4479,29191,25131,18161,2155,16106,06139,13192,27131.18161,72(Nguồn: UBND thị xã Chí Linh, 2016)35Qua bảng 2.3 ta thấy tại Chí Linh, trong cơ cấu GTSX theo nhóm

ngành thì nơng nghiệp vẫn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Qua 3 năm, giá trị sản xuất nông nghiệp liên tục tăng và luôn chiếm tỷ

lệ lớn trong có cấu giá trị của nhóm ngành (năm 2013 ngành nông – lâm –

thủy sản chiếm tới 75,41%, năm 2014 chiếm 82,54% và 2015 chiếm 81,86%).

Trong tổng GTSX của ngành nơng nghiệp thì giá trị sản xuất trồng trọt chiếm

khoảng 80% qua 3 năm với mức tăng bình qn là 3,25%. Chăn ni ở thị xã

mặc dù đã có từ rất lâu đời song giá trị mang lại không cao.

Công nghiệp- TTCN- Xây dựng cơ bản có tổng giá trị sản xuất cơng

nghiệp năm 2015 ƣớc đạt 1.138.211triệu đồng, tăng nhanh so với năm 2014.

Thƣơng mại – dịch vụ có bƣớc phát triển, năm 2015 tổng mức lƣu

chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ƣớc đạt 8.057 triệu

đồng tăng so với năm 2014.

Thị xã Chí Linh chú trọng đến sản xuất nông nghiệp. Hàng năm, tổng

giá trị sản lƣợng nông nghiệp đều tăng, trong đó thế mạnh của thị xã là trồng

trọt chiếm 52,71% tổng giá trị sản lƣợng nông nghiệp (năm 2015).

Kết quả sản xuất nông nghiệp ở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dƣơng trong

3 năm 2013-2015 đƣợc nêu trên bảng 2.4.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.2 Tình hình dân số và lao động thị xã Chí Linh năm 2016

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×