Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án: Công nghệ xử lý nước thảiGVHD: Nguyễn Minh ĐứcTổng N = 300

Tổng P = 40

Q = 16000/ngày đêm

Hệ số khơng điều hòa = 1.31

Loạim3/ ngày đêmm3/hm3/sl/sLưu lượng160006660.185185209608730.242242trung bình

Lưu lượng

tính tốn3.1.Mương dẫn nước

Mương dẫn nước có nhiệm vụ đưa nước thải đến các cơng trình xử lý, mương dẫn

có tiết diện hình chữ nhật.

Lưu lượng nước thải tính tốn vào mương:

Qtt = 873 (m3/h)= 0.242 (m3/s)

Với lưu lượng trung bình và tránh các sự cố xảy ra mà nhà máy vẫn hoạt động bình

thường nên ta chọn số lượng mương dẫn nước là 2.

Suy ra: Lưu lượng đi vào 1 đơn nguyên là

Qtt1= = 436.5 (m3/h)= 0.121 (m3/s)

Vận tốc dòng chảy trong mương: v = 0.1 ÷ 0.5 m/s . Chọn v = 0.5 m/s . Chọn

mương có tiết diện hình chữ nhật

Ta có: Q = A x v

v : vận tốc dòng nước

SVTH: Nguyễn Quý TàiPage 10Đồ án: Công nghệ xử lý nước thảiGVHD: Nguyễn Minh ĐứcA: diện tích mặt cắt ướt của mương dẫn

A= = = 0.242 m2

Kênh tiết diện hình chữ nhật sẽ có B = 2h sẽ có tiết diện lớn nhất về mặt thủy lực ( Thốt

nước tập 2, , Tr522, Hồng Văn Huệ, Trần Đức Hạ 2002)

Trong đó: B: chiều rộng mương dẫn nước (m)

h: chiều cao mương dẫn nước (m)

Ta có:   B �h  2 �h �h

h= = = 0.34 (m)= 34 (cm).

B= 2xh= 2x0.34= 0.68m Độ dốc tối thiểu của mương dẫn để tránh quá trình lắng cặn

trong mương: imin= = = 1.47

'

Chiều cao xây dựng mương : H  h  hChiều cao xây dựng mương : H = 0.34 + 0.3 = 0.64 m

Với h’=0.3m là chiều cao bảo vệ

Bảng 3.1 : Các thơng số tính tốn mương dẫn nước thải

Thông số

Vận tốc nước chảy trong mương, v

Chiều cao mực nước trong mương, h

Chiều rộng mương, B

Chiều cao xây dựng, H

Độ dốc, iminĐơn vị

m/s

M

M

MGiá trị

0.5

0.2

0.68

0.64

1.473.2.Song chắn rác

Song chắn rác có nhiệm vụ giữ lại các tạp chất thơ có kích thước lớn như rác, vỏ,… trước

khi đi vào các cơng trình xử lý phía sau. Các tạp chất này có thể gây ra sự cố cho q

trình vận hành hệ thống xử lý nước thải như làm hỏng bơm, tắc nghẽn đường ống…

SVTH: Nguyễn Quý TàiPage 11Đồ án: Công nghệ xử lý nước thảiGVHD: Nguyễn Minh ĐứcSong chắc rác được làm từ kim loại và đặt dưới đường chảy của nước thải theo phương

thẳng đứng.

Kích thước và khối lượng rác giữ lại ở song chắc rác phụ thuộc vào kích thước khe hở

giữa các thanh đan. Tránh ứ đọng rác và gây tổn thất áp lực cần thường xuyên làm vệ

sinh song chắn rác.

-Số khe hở cần thiết của song chắn rác.Với 2 mương dẫn ta sẽ thiết kế 2 đơn nguyên song chắn rác, với mỗi mương dẫn có 1

SCR thơ và 1 SCR tinh.

 Thiết kế song chắn rác thơ

o

o

o

Góc nghiêng:   (30 �45 ) chọn   45Vận tốc trung bình qua song chắc rác: v = ( 0.6 ÷ 1 m/s ) chọn v = 0.8 m/s

Khe hở giữa các thanh chắn rác: b = ( 30 – 200 mm) . Chọn b = 30 mm = 0.03m

Chiều rộng và chiều sâu mương dẫn: B x H = 0.68 x 0.64 mb

 3 �5

s

Độ dày các thanh:

chọn s = 8 mm = 0,008 m => b = 0.03

Chiều cao lớp nước trong mương h1 :

h1= = = 0.23 (m)

Số khe hở song chắn rác:

n= x kz= x 1,05= 23 (khe)

kz: hệ số tính đến sự thu hẹp dòng chảy. kz = 1,05

Số thanh của song chắn rác:N’= n-1= 23-1= 22 (thanh)

Bề rộng tổng cộng của song chắn rác:

Bs= s.(n-1)+b.n= 0.008.(23-1)+0.03.23= 0.866 (m). Chọn Bs= 0.9m

Chiều dài phần mở rộng trước song chắn rác: l1

l1= = = 0.3 (m)

Trong đó: Bs : Chiều rộng song chắn rác

Bk = B : chiều rộng mương dẫn

SVTH: Nguyễn Quý TàiPage 12Đồ án: Công nghệ xử lý nước thảiGVHD: Nguyễn Minh Đức : góc nghiêng đoạn mở rộng mương dẫn ( 15 ÷ 20o ). Chọn = 20

Chiều dài đoạn thu hẹp sau song chắn rác: l2

l2= 0.5xl1= 0.15 (m)

Chiều dài xây dựng mương đặt song chắn rác:

L= l1+l2+ls=2.45 (m). Chọn L= 2.45m

ls = 2 m: chiều dài phần mương đặt song chắn rác

Tổn thấp áp lực qua song chắn rác:

hs= ..K

Trong đó:

vmax là vận tốc nước thải trước song chắn rác ứng với Qmax, chọn vmax = 0,8 m/s

K : hệ số tính tới sự tăng tổn thấp áp lực do rác mắc phải song chắc rác ( k = 2 ÷ 3)

. Chọn K = 2 ( ThS. Lâm Vĩnh Sơn, Giáo trình xử lý nước thải)

: hệ số tổn thất áp suất cục bộ, xác định theo công thức:

= = 2,42x = 0,29

β : hằng số phụ thuộc hình dạng thanh chắn rác, chọn thanh chắn rác có hình dạng

hình chữ nhật, β = 2,42

α : góc nghiêng đặt song chắn rác. α = 45o

hs = = 0,29x = 0,019 (m)

Chiều sâu xây dựng mương:

H = hmax+ hs+ hbv= 0,12+0,019+0,5= 0,639 (m)

Chọn H = 0.64 m

Trong đó:

hmax : độ đầy ứng với chế độ Qmax, hmax = 0,12 m

hs: tổn thất áp lực qua song chắn rác

hbv: chiều cao bảo vệ: Chọn hbv = 0,5 m

Hiệu quả xử lý nước thải sau khi qua song chắn rác thô:

Chất lơ lửng giảm 4%:

TSS1= TSSx(100-4)%= 500x96%= 480 (mg/l)

BOD5 giảm 4% còn lại:

SVTH: Nguyễn Quý TàiPage 13Đồ án: Công nghệ xử lý nước thảiGVHD: Nguyễn Minh ĐứcL1= BODx(100-4)%= 1912x96%= 1835.5 (mg/l)

COD giảm 4% còn lại:

COD1= CODx(100-4)%= 2300x96%= 2208 (mg/l)

 Thiết kế song chắn rác tinh

o

o

o

(3045

)

45

Góc nghiêng:

chọnVận tốc trung bình qua song chắc rác: chọn v = 1,2 m/s ( TCVN 7957 :2015)

Khe hở giữa các thanh chắn rác: b = (5-25 mm). Chọn b = 15 mm = 0.015m

Chiều rộng và chiều sâu mương dẫn qua SCR thô: B x H = 0.6 x 0.65 mb

 3 �5

s

Độ dày các thanh:

chọn s = 5 mm = 0.005 m

Bề rộng tổng cộng của song chắn rác:

Bs= s.(n-1)+b.n= 0.005.(n-1)+0.015.n= 0.455

n= 23. Với n là số khe hở song chắn rác

Và bố trí SCR tinh ngay sau SCR thơ để tiện cho thi công xây dựng và quản lý vận hành.

Hiệu quả xử lý nước thải sau khi qua song chắn rác tinh:

Chất lơ lửng giảm 4%:

TSS2= TSS1x(100-4)%= 480x96%= 460.08 (mg/l)

BOD5 giảm 4% còn lại:

L2= BOD1x(100-4)%= 1835.5x96%= 1762.08 (mg/l)

COD giảm 4% còn lại:

COD2= COD1 x(100-4)%= 2208x96%= 2119.7 (mg/l)

(Theo xử lý nước thải đơ thị và cơng nghiệp tính tốn và thiết kế cơng trình – Lâm

Minh Triết )

Bảng 4.2: Các thơng sốtính tốn song chắn rác

Thơng số

Song chắn rác thơ

Vận tốc qua song chắn rác, v

SVTH: Nguyễn Quý TàiPage 14Đơn vị

m/sGiá trị

0.8Đồ án: Công nghệ xử lý nước thảiGVHD: Nguyễn Minh ĐứcKhe hở giữa các thanh chắn rác

Độ dày các thanh, s

Số thanh chắn rác

Chiều rộng tổng cộng song chắn rác, Bs

Chiều dài xây dựng mương đặt song chắn rác

Chiều sâu xây dựng mương, H

Góc nghiêng đặt song chắn rác, α

Góc mở rộng mương, Mm

Mm

Thanh

M

M

MTSS qua SCR

BOD qua SCR

COD qua SCRmg/l

mg/l

mg/lSong chắn rác tinh

Khe hở giữa các thanh chắn rác

Độ dày các thanh, s

Số thanh chắn rác

TSS qua SCR

BOD qua SCR

COD qua SCRMm

Mm

Thanh

mg/l

mg/l

mg/l30

5

23

0.68

2.45

0.64

45o

20o480

1835.5

2208

15

5

23

460.08

1762.08

2119.73.3.Bể lắng cát

Bể lắng cát ngang phải đảm bảo vận tốc chuyển động của nước là 0.15 m/s < v < 0.3 m/s

và thời gian lưu nước trong bể là 30s < t < 60s (Điều 6.3.20 TCXD 51 – 84 )

Chọn thời gian lưu của bể lắng cát ngang: t = 60s

Chọn vận tốc nước trong bể lắng ngang :

Thể tích tổng cộng của bể lắng cát ngang :

W = Q x t = = 14.5

Diện tích mặt cắt ngang của bể lắng ngang: = 72.5

LxB = 10.5x7

Với H: chiều cao công tác của bể lắng cát ngang 0.25-1m ( điều 6.3.4 – TCXD 51 -84 ).

Chọn H = 1 m

Chia bể lắng cát thành 2 đơn nguyên , n = 2

Lượng cát trung bình sau mỗi ngày đêm: = /ngđ

SVTH: Nguyễn Quý TàiPage 15Đồ án: Công nghệ xử lý nước thảiGVHD: Nguyễn Minh ĐứcChiều cao lớp cát trong bể lắng cát ngang trong 1 ngày đêm:

= 1; chu kỳ lấy cát là 1 ngày đêm

Chiều cao xây dựng của bể: Hxd = h + += 1 + 0.02 + 0.3 = 1.32 m

h: Chiều cao công tác của bể lắng cát

Chiều cao bảo vệ

Bảng 4.3: thống kê thông số bể lắng cát ngang

Thông số

Chiều dài

Chiều rộng

Chiều cao

Đơn nguyênĐơn vị

Mét

Mét

Mét

ChiếcGiá trị

10.5

7

1.32

23.4.Ngăn tiếp nhận

Thể tích hữu ích của ngăn tiếp nhận được tính theo cơng thức: V = Q x t = 436 m3

Với: t là thời gian lưu nước trong ngăn tiếp nhận, chọn t = 30 phút.

Kích thước ngăn tiếp nhận: chọn chiều sâu hữu ích h = 2 m, chiều cao bảo vệ = 0.5m

Vậy chiều cao xây dựng ngăn tiếp nhận H = 2.5 m

F = V/H = 174 m2

Vậy, chọn B = 10; L = 17.4

3.5.Bể điều hòa

Bể điều hòa có nhiệm vụ điều chỉnh pH và lưu lượng nước thải, sử dụng hệ thống

cung cấp khí khuấy trộn nước thải để ngăn sự lắng cặn và quá trình phân hủy các chất

hữu cơ gây mùi.

Thể tích bể:

Vb = x T= 873 x 4= 3500 (m3)

T: thời gian lưu nước ở bể điều hòa ( T = 4 – 8h ) . Chọn T = 4h

Diện tích của bể điều hòa = 700m2

Chọn chiều sâu hoạt động của bể là Hdh= 5m.

SVTH: Nguyễn Quý TàiPage 16Đồ án: Công nghệ xử lý nước thảiGVHD: Nguyễn Minh ĐứcChia bể điều hòa thành 4 đơn nguyên => Diện tích mỗi bể là 175m2

Chiều cao xây dựng bể là: h = H + 0.5 = 5.5 (m) ( 0,5 là chiều cao bảo vệ bể)

Thể tích xây dựng của bể điều hòa :

V= L x B x h = 17.5 x 10 x 5.5= 963(m3)

Hệ thống cấp khí cho bể điều hòa

Lưu lượng khơng khí cần cấp cho 1 bể điều hòa :

Qkk = xV1= 0.012x963= 11.55 (m3/p)= 0.192 (m3/s)

R : tốc độ khí nén 10–15 lít/m3.phút.

Chọn = 12 lít/m3.phút = 0.012 m3/m3.phút

V1 : thể tích hữu ích 1 bể điều hòa.

Đường kính ống phân phối khí chính

D= = = 0.14 (m)= 140 (mm)

V là vận tốc khí trong ống chính = 10 -15 m/s. Chọn v = 12 m/s

Chọn ống có đường kính D = 140 mm

Ống nhánh được đặt dọc theo chiều rộng bể và vng góc với chiều dài bể. Chọn ống dài

5m, khoảng cách giữa hai ống chọn 1m, chọn đường kính ống nhánh

Số ống nhánh là:

Với lưu lượng khí Qkk = 0.192 => ống nhánh có lưu lượng = 0.192/17 =0.012 m3/s; chọn

vận tốc ống nhánh = 10 m/s => D ống nhánh = 0.035 m. Chọn ống nhánh có đường kính

35 mm

Áp lực cần thiết cho hệ thống khí nén được xác định theo cơng thức

+5,5 = 6,8m

Trong đó:

m

m

: Tổn thất cục bộ của ống phân phối khí, khơng vượt q 0,4m

-Tính tốn tổn thất đường ống dẫn nước chính ra khỏi bể điều hòa:Chọn đường kính ống ra là D = 175 mm

SVTH: Nguyễn Quý TàiPage 17Đồ án: Công nghệ xử lý nước thảiGVHD: Nguyễn Minh ĐứcCông suất máy thổi khí :Pmay0,283�P2 �

G �R �T �

��1

� �

29,7 �n �e �

P�1 �G : trọng lượng dòng khơng khí, kg/s

G= Qkk x = 0.192 x 1.3= 0.25 (kg/s)

R : hằng số khí, R = 8,314 KJ/K.mol.K

T1 : nhiệt độ tuyệt đối của khơng khí đầu vào. T1 = 273 + 25 = 298K

P1 : áp suất tuyệt đối của khơng khí đầu vào. P1 = 1atm

P2 : áp suất tuyệt đối của khơng khí đầu ra. P2 = Pm + 1 = 0,58 + 1 = 1,58 atmnK 1

 0, 283

K

,( K = 1,395 đối với khơng khí )e : hiệu suất của máy, chọn e = 0,8

Pmáy = x = 12.7 KW

Cơng suất thực của máy nén khí bằng 1,2 cơng suất tính tốn

Pt= 1,2xPmáy= 1.2 x 12.7 = 15.24 (KW)

Tại bể điều hòa đặt 1 máy thổi khí 16 KW

-Hàm lượng chất bẩn còn lại trong nước thải sau khi qua bể điều hòa

Chất lơ lửng giảm 4%:

Hàm lượng BOD5, COD sau khi thực hiện sục khí giảm còn với hiệu suất khoảng

20% đối với BOD5. Vậy sau khi qua bể điều hòa hàm lượng BOD5 còn lại là:

Hàm Lượng COD còn lại là: COD=CODv(100 – 25)%= 1589.7 mg/l

Bảng 4.4 Thơng số thiết kế bể điều hòa

Thơng số

Số lượng bể

Chiều dài, L

Chiều rơng, B

Chiều cao tổng, H

Lưu lượng khơng khí sục vào bể, Qkk

Đường kính ống phân phối khí chínhSVTH: Nguyễn Quý TàiPage 18Đơn vị

Bể

m

m

m

m3/phút

mmGiá trị

4

17.5

10

5,5

11.55

70Đồ án: Công nghệ xử lý nước thảiGVHD: Nguyễn Minh ĐứcCơng suất máy thổi khí

TSS

BOD

CODKW

mg/l

mg/l

mg/l16

441.67

1321.56

1589.73.6.Tính tốn bể sinh học Anoxic

Thơng số thiết kế HRT = 2-4h (Metcalf and Eddy, 2003)

Chọn thời gian lưu nước trong bể: HRT = t = 3h

Thể tích của bể:

V = Qx t = 2620 m3

Chọn chiều cao hữu ích của bể hc = 6,0m

Chọn chiều cao bảo vệ của bể hbv = 0,5m

Diện tích bể: F = V/H = 404 m2

Chia làm 2 đơn nguyên, vậy diện tích mỗi đơn nguyên là 202 m2

Chọn L x B = 20 x 10.1

Nước thải từ bể điều hòa, bùn tuần hồn từ bể lắng sẽ được phân phối đều trên diện tích

đáy bể, ống chính 114mm, ống nhánh 60mm.

Bố trí ống thu mùi ở nắp bể dẫn vào thiết bị hấp thụ mùi bằng dung dích NaOH 10%.

Hiệu quả xử lý khử Nitơ của bể Anoxic là 85%

N tổng ra = 300 x ( 1 – 0.85 ) = 45 (mg/l)

Hiệu quả xử lý Phoypho của bể Anoxic là 75%

Photphora = 40 x (1-0.75) = 10 (mg/l)3.7.Bể lắng đợt 1

Với Qngđ = 16000 m3 ta sử dụng 8 bể lắng đứng, công suất mỗi bể là Qngđ = 2000/ngđ

Chọn thời gian lưu: t=2h

Diện tích ống trung tâm xác đinh theo lưu lượng giây tối đa:

Trong đó: Q: lưu lượng tính tốn trung bình giây

SVTH: Nguyễn Q TàiPage 19Đồ án: Cơng nghệ xử lý nước thảiGVHD: Nguyễn Minh ĐứcV: Vận tốc chảy trong ống trung tâm. Lấy V=30mm/s (theo TCVN

7957:2015)

Đường kính ống trung tâm:-Diện tích của bể:Trong đó: : lưu lượng tính tốn trung bình theo giây

V: Vận tốc chuyển động của nước thải trong bể lắng: Chọn V=0.7mm

- Diện tích tổng cộng của bể lắng:

- Đường kính của bể lắng

Đường kính ống phân phối trung tâm d = 0.25D = 1.625 m

Đường kính và chiều cao của phễu lấy bằng 1.5 đường kính ống trung tâm

= 1.5 x 1.625 = 2.44 m

Đường kính máng thu nước: = 0.8 x D = 5.2 m

Đường kính tấm hắt bằng 1.3 đường kính phễu = 1.3 x 2.44 = 3.172 m . Góc nghiêng

giữa bề mặt tắm hắt với mặt phẳng ngang là 17%. Chiều cao từ mặt dưới tấm hắt đến bề

mặt lớp cặn là 0.3 m ( TCVN 7957:2015 )

-Chọn :Chiều sâu hữu ích của bể lắng H = 3 m.

Chiều cao lớp bùn lắng hb = 0,7 m.

Chiều cao lớp trung hòa hth = 0,2 m.

Chiều cao bảo vệ hbv = 0,3 m.Chiều cao tổng cộng của bể lắng đợt 1:

- Htc = H + hb + hth + hbv = 3 + 0,7 + 0,2 + 0,3 = 4.2 m.

- Hàm lượng SS và BOD5, COD

Bể lắng đợt 1 có thể loại bỏ được từ 50 ÷ 70% chất rắn lơ lửng và 25 ÷ 50%

BOD5

Chọn lượng BOD5 sau lắng 1 giảm 35%. Vậy lượng BOD5 còn lại sau lắng 1:

SVTH: Nguyễn Quý TàiPage 20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×