Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề Thi Số 2

Đề Thi Số 2

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221{

int y;

Int x = 1;

While (x<=6)

{

y = x*2;

system.out.println(y);

++x;

}

}

}

Câu 3 : Tìm và sửa lỗi chương trình sau để chương trình có thể biên dịch và thực thi thành

công.

If (age>=65);

System.out.println(“Age greater than or queal to 65”);

Else

System.out.println(“Age is less than 65”);

Câu 4 : Hãy viết một ứng dụng Client/Server, sử dụng socket, theo yêu cầu sau :

- Chương trình Client :

o Cho phép người dùng nhập vào một chuỗi ký tự

o Gửi chuỗi ký tự nhận được đến Server

o Nhận dữ liệu trả về từ Server và in ra màn hình

o Kết thúc chương trình.

- Chương trình Server :

o Nhận kết nối từ Client

o Nhận chuỗi ký tự từ Client

o Thay thế tất cả các chuỗi con “Dai Hoc” bằng chuỗi “DH” và gửi về cho Client

o Kết thúc chương trình.Đề Thi Số 3 (2007)

Câu 1 : Hãy cho biết kết quả in ra màn hình khi thực thi đoạn chương trình sau và giải thích

ngắn gọn tại sao có kết quả đó.

class C1

{

public static void main(String[] args)

{

int i = 5;

IncValue inc = new IncValue();

inc.increment(i);

System.out.println("i = " + i);

}

}

http://dontruongbt.spaces.live.com/- 40 -Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221class IncValue

{

public void increment (int v)

{

v = v -3;

}

}

Câu 2 : Hãy cho biết kết quả in ra màn hình khi thực thi đoạn chương trình sau và giải thích

ngắn gọn tại sao có kết quả đó.

class C2

{

public static void main(String[] args)

{

String s1 = new String("abc");

String s2 = new String("abc");

if (s1==s2)

System.out.println("True");

else

System.out.println("False");

}

}

Câu 3 : Tìm và sửa lỗi biên dịch trong chương trình sau để chương trình có thể biên dịch và

thực thi thành cơng.

class C3

{

public static void main(String[] args)

{

Boolean b = new Boolean("TRUE");

if (b)

{

for (Integer i=0;i<10 ;++i )

System.out.println(i);

}

}

}

Câu 4 : Hãy viết một ứng dụng Client/Server, sử dụng socket, theo yêu cầu sau :

- Chương trình Client :

o Cho phép người dùng nhập vào một chuỗi ký tự

o Gửi chuỗi ký tự nhận được đến Server

o Nhận dữ liệu trả về từ Server và in ra màn hình

o Kết thúc chương trình.

- Chương trình Server :

http://dontruongbt.spaces.live.com/- 41 -Tài Liệu Học Tập Lập Trình Mạngo

o

o

oBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221Nhận kết nối từ Client

Nhận chuỗi ký tự từ chương trình Client

Đổi chuỗi ký tự sang chữ hoa và gửi về cho Client

Kết thúc chương trình.Đề Thi Số 4 (2008)

Câu 1 : Cho biết cơng dụng của chương trình tiện ích rmiregistry.exe. Nếu khơng sử dụng

chương trình tiện ích trên, hãy trình bày cách thực hiện công việc tương tự bằng mã lệnh

Java.

Câu 2 : Tìm và sửa lỗi trong chương trình sau để chương trình có thể biên dịch và thực thi

thành cơng. Cho biết kết quả thực thi của chương trình sau khi đã sửa lỗi và giải thích ngắn

gọn tại sao có kết quả đó.

class C2

{

abstract static final int t;

public static void main(String[] args)

{

int t = 5;

if (this.t<=t)

System.out.println("True");

else

System.out.println("False");

}

}

Câu 3 : Hãy viết một ứng dụng Client/Server, sử dụng socket, theo yêu cầu sau :

- Chương trình Client :

o Cho phép người dùng nhập vào một chuỗi ký tự

o Gửi chuỗi ký tự nhận được đến Server

o Nhận dữ liệu trả về từ Server và in ra màn hình

o Kết thúc chương trình.

- Chương trình Server :

o Nhận kết nối từ Client

o Nhận chuỗi ký tự từ chương trình Client

o Đếm số ký tự trong chuỗi ký tự nhận được và gửi kết quả về cho Client

o Kết thúc chương trình.HỆ THỐNG BÀI TẬP LẬP TRÌNH MẠNG

Bài 01 :

http://dontruongbt.spaces.live.com/- 42 -Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221MK : Nhập chuỗi ký tự bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kq trả về rồi in lên màn hình.

MC : Thay thế tồn bộ ký tự ‘a’ bằng ký tự ‘A’

Bài 02 :

MK : Nhập chuỗi đã chuẩn hoá bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên

màn hình.

MC : Đếm số từ trong chuỗi đã chuẩn hoá

Bài 03 :

MK : Nhập chuỗi số bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên màn hình.

MC : Đếm ký tự số có giá trị lớn hơn 5 trong chuỗi số.

Bài 04 :

MK : Nhập số nguyên bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên màn hình.

MC : Tính lập phương số nguyên nhận được.

Bài 05 :

MK : Nhập vào 1 chuỗi bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên màn

hình.

MC : Thay thế tồn bộ chuỗi “Ha Noi” bằng chuỗi “HN”.

Bài 06 :

MK : Nhập vào 1 chuỗi bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên màn

hình.

MC : Đếm số từ trong chuỗi nhận được (chuỗi chưa chuẩn hoá).

Bài 07 :

MK : Nhập vào 1 chuỗi bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên màn

hình.

MC : Đếm số ký tự thường trong chuỗi nhận được.

Bài 08 :

MK : Nhập 1 chuỗi số từ bàn phím rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên màn

hình.

MC : chuyển chuỗi về dạng số, sau đó tính căn bậc hai của số tìm được.

Bài 09 :

MK : Nhập vào 1 chuỗi bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên màn

hình.

MC : Đảo ngược chuỗi nhận được.

Bài 10 :

MK : Nhập vào 1 chuỗi bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên màn

hình.

http://dontruongbt.spaces.live.com/- 43 -Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221MC : Đếm số ký tự hoa trong chuỗi.

Bài 11 :

MK : Nhập vào 1 chuỗi bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên màn

hình.

MC : Chuyển toàn bộ chuỗi về dạng chữ HOA.

Bài 12 :

MK : Nhập vào 1 số nguyên bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên màn

hình.

MC : Đọc số ngun rồi tính bình phương của nó.

Bài 13 :

MK : Nhập số nguyên (tỷ giá USD) bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in

lên màn hình.

MC : Nhận số nguyên, quy đổi ra tiền VND. (Tỷ giá quy đổi là 20000đ).

Bài 14 :

MK : Nhập vào 1 chuỗi bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên màn

hình.

MC : Nhận chuỗi rồi xố bỏ tồn bộ các dấu cách thừa trong chuỗi.

Bài 15 :

MK : Nhập 1 chuỗi số từ bàn phím rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên màn

hình.

MC : Đếm các ký tự số mang giá trị trong đoạn từ 0 đến 5.

Bài 16 :

MK : Nhập vào 1 số nguyên bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên màn

hình.

MC : Đọc số nguyên rồi tính tổng các số nguyên từ 1 đến số nguyên đó.

Bài 17 :

MK : Nhập vào 1 chuỗi bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên màn

hình.

MC : Lấy từ đầu tiên trong chuỗi rồi gửi về MK.

Bài 18 :

MK : Nhập vào 1 chuỗi bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên màn

hình.

MC : Đếm các ký tự là ký tự số trong chuỗi.

Bài 19 :

http://dontruongbt.spaces.live.com/- 44 -Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221MK : Nhập vào 1 chuỗi bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên màn

hình.

MC : Chuyển tồn bộ chuỗi về dạng chữ thường.

Bài 20 :

MK : Nhập vào 1 chuỗi bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên màn

hình.

MC : Chuẩn hố chuỗi nhận được rồi gửi về MK.

Bài 21 :

MK : Nhập vào 1 chuỗi bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên màn

hình.

MC : Lấy từ cuối cùng trong chuỗi rồi gửi về MK.

Bài 22 :

MK : Nhập vào 1 chuỗi bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên màn

hình.

MC : Chuyển tồn bộ ký tự đầu của các từ về dạng chữ hoa.(chuẩn hoá từ trong chuỗi

nhưng khơng xố bỏ các dấu cách thừa).

Bài 23 :

MK : Nhập 1 chuỗi bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên màn hình.

MC : Đếm các ký tự trong chuỗi (không đếm các ký tự số, không phân biệt ký tự hoa

hay thường trong chuỗi).

Bài 24 :

MK : Nhập 1 chuỗi bất kỳ rồi gửi đến MC. Nhận kết quả trả về rồi in lên màn hình.

MC : Thay thế từ “CSDL” đầu tiên trong chuỗi bằng từ “Database”.

Bài 25 : Viết chương trình kết nối Client/Server, sử dụng Socket. Theo yêu cầu sau :

- Chương trình Máy Khách :

o Yêu cầu kết nối từ máy khách đến máy chủ.

o Gửi thông tin về Host Name và IP Address đến Máy Chủ.

o Nhận thông tin gửi về từ máy chủ và in ra.

o Kết thúc chương trình.

- Chương trình Máy Chủ :

o Nhận kết nối từ máy khách.

o Nhận thông tin từ máy khách, in mỗi thơng tin trên 1 dòng lên màn hình.

o Gửi thông tin về HostName và IP của Máy chủ về Máy khách.

o Kết thúc chương trình.

Bài 26 : Viết chương trình kết nối Client/Server, sử dụng Socket.

http://dontruongbt.spaces.live.com/- 45 -Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221Cho phép hai máy luân phiên gửi nhận thông tin cho nhau, thông tin gửi nhận được

nhập từ bàn phím. Hình thức làm việc tương tự như hai máy đang “chat” với nhau.

Việc gửi nhận thông tin sẽ kết thúc khi một trong hai bên gõ từ “bye”.http://dontruongbt.spaces.live.com/- 46 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề Thi Số 2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×