Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN BÀI TẬP THAM KHẢO

PHẦN BÀI TẬP THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221{

public static void main(String[] args) throws Exception

{

int portS = 2812;

InetAddress ipS = InetAddress.getByName("localhost");

Socket server = new Socket(ipS,portS);

BufferedReader in = new BufferedReader(new

InputStreamReader(System.in));

BufferedReader br = new BufferedReader(new

InputStreamReader(server.getInputStream()));

PrintWriter pw = new PrintWriter(server.getOutputStream());

System.out.print("Nhap so bat ky : ");

double so = Double.parseDouble(in.readLine());

String st = String.valueOf(so);

pw.write(st+"\n");

pw.flush();

String kqS = br.readLine();

double kqD = Double.parseDouble(kqS);

System.out.println("Lap Phuong So = " + kqD);

pw.close();

br.close();

server.close();

}

}

Bài 2 : Kết Nối TCP Sử Dụng Socket, gửi nhận CHUỖI – CHUỖI

Trang Máy Chủ :

import java.io.*;

import java.net.*;

class TCPSC

{

public static void main(String[] args) throws Exception

{

int port = 2812;

ServerSocket server = new ServerSocket(port);

Socket client = server.accept();

BufferedReader br = new BufferedReader(new

InputStreamReader(client.getInputStream()));

PrintWriter pw = new PrintWriter(client.getOutputStream());

String st = br.readLine();

String kq = XuLy(st);

http://dontruongbt.spaces.live.com/- 24 -Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221pw.write(kq + "\n");

pw.flush();

pw.close();

br.close();

client.close();

server.close();

}

public static String XuLy(String st)

{

return st.toUpperCase();

}

}

Trang Máy Khách :

import java.io.*;

import java.net.*;

class TCPCC

{

public static void main(String[] args) throws Exception

{

int portS = 2812;

InetAddress ipS = InetAddress.getByName("localhost");

Socket server = new Socket(ipS,portS);

BufferedReader in = new BufferedReader(new

InputStreamReader(System.in));

BufferedReader br = new BufferedReader(new

InputStreamReader(server.getInputStream()));

PrintWriter pw = new PrintWriter(server.getOutputStream());

System.out.print("Nhap chuoi bat ky : ");

String st = in.readLine();

pw.write(st+"\n");

pw.flush();

String kq = br.readLine();

System.out.println("Chuoi Hoa : " + kq);

pw.close();

br.close();

server.close();

}

}

Bài 3 : Kết Nối UDP Sử Dụng Socket, chuẩn gửi nhận SỐ - SỐhttp://dontruongbt.spaces.live.com/- 25 -Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221Trang Máy Chủ :

import java.io.*;

import java.net.*;

class UDPSS

{

public static void main(String[] args) throws Exception

{

int port = 2812;

DatagramSocket socket = new DatagramSocket(port);

DatagramPacket packet;

byte []data;

try

{

data = new byte[1024];

packet = new DatagramPacket(data,data.length);

socket.receive(packet);

String st = new String(packet.getData(),0,packet.getLength());

double so = Double.parseDouble(st);

InetAddress ipC = packet.getAddress();

int portC = packet.getPort();

double kqD = XuLy(so);

String kqS = String.valueOf(kqD);

data = kqS.getBytes();

packet = new DatagramPacket(data,data.length,ipC,portC);

socket.send(packet);

socket.close();

}

catch (UnknownHostException evt)

{

evt.printStackTrace();

}

}

public static double XuLy(double so)

{

return Math.sqrt(so);

}

}

Trang Máy Khách :

import java.io.*;

import java.net.*;http://dontruongbt.spaces.live.com/- 26 -Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221class UDPCS

{

public static void main(String[] args) throws Exception

{

DatagramSocket socket = new DatagramSocket();

DatagramPacket packet;

byte []data;

InetAddress ipS = InetAddress.getByName("localhost");

int portS = 2812;

BufferedReader in = new BufferedReader(new

InputStreamReader(System.in));

System.out.print("Nhap so bat ky : ");

double so = Double.parseDouble(in.readLine());

String st = String.valueOf(so);

data = st.getBytes();

packet = new DatagramPacket(data,data.length,ipS,portS);

socket.send(packet);

data = new byte[1024];

packet = new DatagramPacket(data,data.length);

socket.receive(packet);

String kqS = new String(packet.getData(),0,packet.getLength());

double kqD = Double.parseDouble(kqS);

System.out.println("Can Bac Hai Tinh Duoc : " + kqD);

socket.close();

}

}

Bài 4 : Kết Nối UDP Sử Dụng Socket, gửi nhận CHUỖI – CHUỖI

Trang Máy Chủ :

class UDPSC

{

public static void main(String[] args) throws Exception

{

int port = 2812;

DatagramSocket socket = new DatagramSocket(port);

DatagramPacket packet;

byte []data;

try

{

data = new byte[1024];

packet = new DatagramPacket(data,data.length);

socket.receive(packet);

http://dontruongbt.spaces.live.com/- 27 -Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221String st = new String(packet.getData(),0,packet.getLength());

InetAddress ipC = packet.getAddress();

int portC = packet.getPort();

String kq = XuLy(st);

data = kq.getBytes();

packet = new DatagramPacket(data,data.length,ipC,portC);

socket.send(packet);

socket.close();

}

catch (UnknownHostException evt)

{

evt.printStackTrace();

}

}

public static String XuLy(String st)

{

st = st.trim();

while (st.indexOf(" ")>=0)

{

st = st.replaceAll(" "," ");

}

return st;

}

}

Trang Máy Khách :

import java.io.*;

import java.net.*;

class UDPCC

{

public static void main(String[] args) throws Exception

{

DatagramSocket socket = new DatagramSocket();

DatagramPacket packet;

byte []data;

InetAddress ipS = InetAddress.getByName("localhost");

int portS = 2812;

BufferedReader in = new BufferedReader(new

InputStreamReader(System.in));

System.out.print("Nhap chuoi bat ky : ");

String st = in.readLine();

data = st.getBytes();

http://dontruongbt.spaces.live.com/- 28 -Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221packet = new DatagramPacket(data,data.length,ipS,portS);

socket.send(packet);

data = new byte[1024];

packet = new DatagramPacket(data,data.length);

socket.receive(packet);

String kq = new String(packet.getData(),0,packet.getLength());

System.out.println("Chuoi Ket Qua Tu May Chu : " + kq);

socket.close();

}

}Tổng Hợp Một Số Hàm Xử Lý CHUỖI

A, hàm chuẩn hoá chuỗi, kết quả trả về là 1 chuỗi sau khi đã chuẩn hoá :

public static String ChuanHoa(String st)

{

st=st.trim();

while (st.indexOf(" ")>=0)

{

st=st.replaceAll(" "," ");

}

st = st.toLowerCase();

String[] ARR=st.split(" ");

for (int i = 0; i < ARR.length; i++)

ARR[i]=ARR[i].substring(0, 1).toUpperCase().concat(ARR[i].substring(1));

st="";

for (int i = 0; i < ARR.length-1; i++)

st=st.concat(ARR[i])+" ";

st=st.concat(ARR[ARR.length-1]);

return st;

}B, Hàm đảo ngược chuỗi :

public static String DaoNguoc(String st)

{

StringBuffer temp = new StringBuffer(st);

return temp.reverse().toString();

}

C, Hàm đếm số ký tự trong chuỗi (khơng tính dấu cách) :

public static int DemKyTu(String st)

{

int dem=0;

for (int i=0; i
if (st.charAt(i)!=' ')

http://dontruongbt.spaces.live.com/- 29 -Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221dem = dem + 1;

return dem;

}

Trường hợp tính cả dấu cách

public static int DemKyTu(String st)

{

return st.length();

}

D, Hàm đếm số từ trong chuỗi (chuỗi đã chuẩn hoá) :

public static int DemTu(String st)

{

String[] temp;

temp = st.split(" ");

return temp.length;

}

Trường hợp chuỗi chưa chuẩn hóa:

public static int DemTuTrongChuoiKhongChuanHoa(String st)

{

int dem;

if (st.charAt(0)!=' ')

dem = 1;

else

dem = 0;

for (int i=0;i
{

if (st.charAt(i)==' ' && st.charAt(i+1)!=' ')

{

dem++;

}

}

return dem;

}

E, Đếm số lần xuất hiện của các ký tự hoa trong chuỗi :

public static int DemSoKyTuHoa(String st)

{

int dem = 0;

for (int i=0;i
if ((st.charAt(i)>='A') && (st.charAt(i)<='Z'))

http://dontruongbt.spaces.live.com/- 30 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN BÀI TẬP THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×