Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ Lục Tiếng Anh : Class Socket

Phụ Lục Tiếng Anh : Class Socket

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221InetAddressgetLocalAddress()

Gets the local address to which the socket is bound.intgetLocalPort()

Returns the local port to which this socket is bound.SocketAddress getLocalSocketAddress()

Returns the address of the endpoint this socket is bound to, or null if it is not

bound yet.

booleangetOOBInline()

Tests if OOBINLINE is enabled.OutputStream getOutputStream()

Returns an output stream for this socket.

intgetPort()

Returns the remote port to which this socket is connected.intgetReceiveBufferSize()

Gets the value of the SO_RCVBUF option for this Socket, that is the buffer

size used by the platform for input on this Socket.SocketAddress getRemoteSocketAddress()

Returns the address of the endpoint this socket is connected to, or null if it is

unconnected.

booleangetReuseAddress()

Tests if SO_REUSEADDR is enabled.intgetSendBufferSize()

Get value of the SO_SNDBUF option for this Socket, that is the buffer size

used by the platform for output on this Socket.intgetSoLinger()

Returns setting for SO_LINGER.intgetSoTimeout()

Returns setting for SO_TIMEOUT.booleangetTcpNoDelay()

Tests if TCP_NODELAY is enabled.intgetTrafficClass()

Gets traffic class or type-of-service in the IP header for packets sent from this

SocketbooleanisBound()

Returns the binding state of the socket.booleanisClosed()

Returns the closed state of the socket.booleanisConnected()

Returns the connection state of the socket.booleanisInputShutdown()http://dontruongbt.spaces.live.com/-8-Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221Returns wether the read-half of the socket connection is closed.

booleanisOutputShutdown()

Returns wether the write-half of the socket connection is closed.voidsendUrgentData(int data)

Send one byte of urgent data on the socket.voidsetKeepAlive(boolean on)

Enable/disable SO_KEEPALIVE.voidsetOOBInline(boolean on)

Enable/disable OOBINLINE (receipt of TCP urgent data) By default, this

option is disabled and TCP urgent data received on a socket is silently discarded.voidsetReceiveBufferSize(int size)

Sets the SO_RCVBUF option to the specified value for this Socket.voidsetReuseAddress(boolean on)

Enable/disable the SO_REUSEADDR socket option.voidsetSendBufferSize(int size)

Sets the SO_SNDBUF option to the specified value for this Socket.static voidsetSocketImplFactory(SocketImplFactory fac)

Sets the client socket implementation factory for the application.voidsetSoLinger(boolean on, int linger)

Enable/disable SO_LINGER with the specified linger time in seconds.voidsetSoTimeout(int timeout)

Enable/disable SO_TIMEOUT with the specified timeout, in milliseconds.voidsetTcpNoDelay(boolean on)

Enable/disable TCP_NODELAY (disable/enable Nagle's algorithm).voidsetTrafficClass(int tc)

Sets traffic class or type-of-service octet in the IP header for packets sent from

this Socket.voidshutdownInput()

Places the input stream for this socket at "end of stream".voidshutdownOutput()

Disables the output stream for this socket.StringtoString()

Converts this socket to a String.II, ServerSocket :

- Lớp ServerSocket được tạo trên máy chủ, dùng để tạo kết nối từ phía máy chủ đến

các máy khách. Một số hàm của lớp ServerSocket :http://dontruongbt.spaces.live.com/-9-Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221Hàm dựng ServerSocket(int port) throws IOException : port là số hiệu cổng mà

ServerSocket phải lắng nghe để biết những kết nối từ phía máy khách gởi đến.

Hàm Socket accept() throws IOException : phương thức này thật sự dừng lại chờ

đợi cho đến khi nhận được thông tin kết nối và sẽ trả về đối tượng Socket của máy

khách nơi có yêu cầu nối vào máy chủ.

Hàm public void close() throws IOException : dùng để máy chủ cắt đứt mọi kết nối

đến các client.

- VD : Viết Máy chủ chờ đợi kết nối tại cổng 2812 :

import java.net.*;

class MayChu

{

public static void main(String[] args) throws Exception

{

System.out.println("Server khoi dong tai cong 2812");

ServerSocket server = new ServerSocket(2812);

Socket client = server.accept();

System.out.println("Ket noi may khach thanh cong.");

client.close();

server.close();

}

}

Phụ Lục Tiếng Anh : Class ServerSocket

Constructor Summary

ServerSocket()

Creates an unbound server socket.

ServerSocket(int port)

Creates a server socket, bound to the specified port.

ServerSocket(int port, int backlog)

Creates a server socket and binds it to the specified local port number, with the specified

backlog.

ServerSocket(int port, int backlog, InetAddress bindAddr)

Create a server with the specified port, listen backlog, and local IP address to bind to.

Method Summary

Socketaccept()

Listens for a connection to be made to this socket and accepts it.voidbind(SocketAddress endpoint)http://dontruongbt.spaces.live.com/- 10 -Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221Binds the ServerSocket to a specific address (IP address and port

number).

voidbind(SocketAddress endpoint, int backlog)

Binds the ServerSocket to a specific address (IP address and port

number).voidclose()

Closes this socket.ServerSocketChannel getChannel()

Returns the unique ServerSocketChannel object associated with this

socket, if any.

InetAddressgetInetAddress()

Returns the local address of this server socket.intgetLocalPort()

Returns the port on which this socket is listening.SocketAddressgetLocalSocketAddress()

Returns the address of the endpoint this socket is bound to, or null if it

is not bound yet.intgetReceiveBufferSize()

Gets the value of the SO_RCVBUF option for this ServerSocket, that

is the proposed buffer size that will be used for Sockets accepted from this

ServerSocket.booleangetReuseAddress()

Tests if SO_REUSEADDR is enabled.intgetSoTimeout()

Retrive setting for SO_TIMEOUT.protected voidimplAccept(Socket s)

Subclasses of ServerSocket use this method to override accept() to

return their own subclass of socket.booleanisBound()

Returns the binding state of the ServerSocket.booleanisClosed()

Returns the closed state of the ServerSocket.voidsetReceiveBufferSize(int size)

Sets a default proposed value for the SO_RCVBUF option for sockets

accepted from this ServerSocket.voidsetReuseAddress(boolean on)

Enable/disable the SO_REUSEADDR socket option.static voidsetSocketFactory(SocketImplFactory fac)

Sets the server socket implementation factory for the application.voidsetSoTimeout(int timeout)

Enable/disable SO_TIMEOUT with the specified timeout, inhttp://dontruongbt.spaces.live.com/- 11 -Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221milliseconds.

StringtoString()

Returns the implementation address and implementation port of this

socket as a String.III, Lớp DatagramSocket :

Lớp này dùng để chuyển một gói dữ liệu (biểu diễn bằng đối tượng DatagramPackage)

theo giao thức UDP. Dữ liệu được gửi đi khơng bảo đảm được nhận đầy đủ và có thể

bị lỗi trên đường truyền. Một số phương thức của DatagramSocket :

public DatagramSocket() throws SocketException: khởi dựng để tạo kết nối UDP

public DatagramSocket(int port) throws SocketException : khởi dựng để tạo kết

nối UDP với số hiệu port

public void synchronized receive(DatagramPackage p) throws IOException: nhận

gói dữ liệu về

public void synchronized send(DatagramPackage p) throws IOException: gửi gói

dữ liệu đi

public void synchronized close(): đóng kết nốiPhụ Lục Tiếng Anh : Class DatagramSocket

Constructor Summary

DatagramSocket()

Constructs a datagram socket and binds it to any available port on the local host machine.

protectedDatagramSocket(DatagramSocketImpl impl)

Creates an unbound datagram socket with the specified DatagramSocketImpl.DatagramSocket(int port)

Constructs a datagram socket and binds it to the specified port on the local host machine.

DatagramSocket(int port, InetAddress laddr)

Creates a datagram socket, bound to the specified local address.

DatagramSocket(SocketAddress bindaddr)

Creates a datagram socket, bound to the specified local socket address.

http://dontruongbt.spaces.live.com/- 12 -Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221Method Summary

voidbind(SocketAddress addr)

Binds this DatagramSocket to a specific address & port.voidclose()

Closes this datagram socket.voidconnect(InetAddress address, int port)

Connects the socket to a remote address for this socket.voidconnect(SocketAddress addr)

Connects this socket to a remote socket address (IP address + port

number).voiddisconnect()

Disconnects the socket.booleangetBroadcast()

Tests if SO_BROADCAST is enabled.DatagramChannel getChannel()

Returns the unique DatagramChannel object associated with this datagram

socket, if any.

InetAddressgetInetAddress()

Returns the address to which this socket is connected.InetAddressgetLocalAddress()

Gets the local address to which the socket is bound.intgetLocalPort()

Returns the port number on the local host to which this socket is bound.SocketAddressgetLocalSocketAddress()

Returns the address of the endpoint this socket is bound to, or null if it is

not bound yet.intgetPort()

Returns the port for this socket.intgetReceiveBufferSize()

Get value of the SO_RCVBUF option for this DatagramSocket, that is the

buffer size used by the platform for input on this DatagramSocket.SocketAddressgetRemoteSocketAddress()

Returns the address of the endpoint this socket is connected to, or null if it

is unconnected.booleangetReuseAddress()

Tests if SO_REUSEADDR is enabled.intgetSendBufferSize()

Get value of the SO_SNDBUF option for this DatagramSocket, that is the

buffer size used by the platform for output on this DatagramSocket.intgetSoTimeout()http://dontruongbt.spaces.live.com/- 13 -Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221Retrive setting for SO_TIMEOUT.

intgetTrafficClass()

Gets traffic class or type-of-service in the IP datagram header for packets

sent from this DatagramSocket.booleanisBound()

Returns the binding state of the socket.booleanisClosed()

Returns wether the socket is closed or not.booleanisConnected()

Returns the connection state of the socket.voidreceive(DatagramPacket p)

Receives a datagram packet from this socket.voidsend(DatagramPacket p)

Sends a datagram packet from this socket.voidsetBroadcast(boolean on)

Enable/disable SO_BROADCAST.static voidsetDatagramSocketImplFactory(DatagramSocketImplFactory fac)

Sets the datagram socket implementation factory for the application.voidsetReceiveBufferSize(int size)

Sets the SO_RCVBUF option to the specified value for this

DatagramSocket.voidsetReuseAddress(boolean on)

Enable/disable the SO_REUSEADDR socket option.voidsetSendBufferSize(int size)

Sets the SO_SNDBUF option to the specified value for this

DatagramSocket.voidsetSoTimeout(int timeout)

Enable/disable SO_TIMEOUT with the specified timeout, in milliseconds.voidsetTrafficClass(int tc)

Sets traffic class or type-of-service octet in the IP datagram header for

datagrams sent from this DatagramSocket.IV, Lớp DatagramPackage :

- Lớp này dùng chứa một gói chứa dữ liệu gửi đi trên mạng theo kết nối

DatagramSocket. Một gói có thể chứa các thơng tin như dữ liệu, chiều dài gói, các địa

chỉ IP và số cổng mà từ đó gói dữ liệu được gửi đi. Một số phương thức của lớp này

là:

public DatagramPackage(byte data[ ], int len): tạo ra gói dữ liệu chứa trong biến

data có chiều dài là len.

http://dontruongbt.spaces.live.com/- 14 -Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221public DatagramPackage(byte data[ ], int len, InetAddress iaddr, int port): tương

tự phương thức trên nhưng có thêm địa chỉ máy đích và số hiệu port.

public InetAddress getAddress(): trả về địa chỉ chứa trong gói dữ liệu.

public byte[ ] getData(): trả về dữ liệu thực sự chứa trong gói.

public getLength(): trả về chiều dài gói dữ liệu.

public getPort(): trả về số hiệu port chứa trong gói dữ liệu

Phụ Lục Tiếng Anh : Class DatagramPacket

Constructor Summary

DatagramPacket(byte[] buf, int length)

Constructs a DatagramPacket for receiving packets of length length.

DatagramPacket(byte[] buf, int length, InetAddress address, int port)

Constructs a datagram packet for sending packets of length length to the specified port number

on the specified host.

DatagramPacket(byte[] buf, int offset, int length)

Constructs a DatagramPacket for receiving packets of length length, specifying an offset into

the buffer.

DatagramPacket(byte[] buf, int offset, int length, InetAddress address, int port)

Constructs a datagram packet for sending packets of length length with offset ioffsetto the

specified port number on the specified host.

DatagramPacket(byte[] buf, int offset, int length, SocketAddress address)

Constructs a datagram packet for sending packets of length length with offset ioffsetto the

specified port number on the specified host.

DatagramPacket(byte[] buf, int length, SocketAddress address)

Constructs a datagram packet for sending packets of length length to the specified port number

on the specified host.

Method Summary

InetAddressgetAddress()

Returns the IP address of the machine to which this datagram is being sent

or from which the datagram was received.byte[]getData()

Returns the data buffer.intgetLength()

Returns the length of the data to be sent or the length of the data received.intgetOffset()

Returns the offset of the data to be sent or the offset of the data received.intgetPort()http://dontruongbt.spaces.live.com/- 15 -Tài Liệu Học Tập Lập Trình MạngBiên soạn : GV Bùi Tiến Trường – 0989995221Returns the port number on the remote host to which this datagram is being

sent or from which the datagram was received.

SocketAddressgetSocketAddress()

Gets the SocketAddress (usually IP address + port number) of the remote

host that this packet is being sent to or is coming from.voidsetAddress(InetAddress iaddr)

Sets the IP address of the machine to which this datagram is being sent.voidsetData(byte[] buf)

Set the data buffer for this packet.voidsetData(byte[] buf, int offset, int length)

Set the data buffer for this packet.voidsetLength(int length)

Set the length for this packet.voidsetPort(int iport)

Sets the port number on the remote host to which this datagram is being

sent.voidsetSocketAddress(SocketAddress address)

Sets the SocketAddress (usually IP address + port number) of the remote

host to which this datagram is being sent.Chương III – Kết Nối SOCKET Sử Dụng TCP

I, Mơ Hình Hoạt Động :II, Trình Tự Hoạt Động Của Máy Chủ (SERVER) :

http://dontruongbt.spaces.live.com/- 16 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ Lục Tiếng Anh : Class Socket

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×