Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần mềm xử lí lưu lượng IP/WDM

Phần mềm xử lí lưu lượng IP/WDM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần mềm xử lí lưu lượng

IP/WDM

IP TECP: bộ định tuyến IP giao tiếp với các

node IP khác nhờ các bản tin UNI

Bản tin yêu cầu tóm tắt

Bản tin yêu cầu dữ liệu thống kê lưu lượng

Bản tin yêu cầu tình trạng kết nối ảo

Các bản tin trả lời tương ứng26/11/2005HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN

THƠNGPhần mềm xử lí lưu lượng

IP/WDM

 Giao diện người sử dụng - mạng IP/WDM: làgiao diện giữa khối kĩ thuật lưu lượng IP và

khối kĩ thuật lưu lượng WDM

 Khuôn dạng bản tin UNI cần tính mềm dẻo

cao. Nó được thiết kế để hỗ trợ tập tối thiểu

các tính năng báo hiệu UNI, và có thể dễ

dàng mở rộng để bổ sung các trường và

chức năng mới khi cần thiết26/11/2005HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN

THƠNGPhần mềm xử lí lưu lượng

IP/WDM

Các loại bản tin UNI: gồm có năm loại

Yêu cầu tạo đường đi ngắn nhất (LCReq)

Trả lời tạo đường đi ngắn nhất (LCResp)

Yêu cầu xoá đường đi ngắn nhất (LDReq)

Trả lời xóa đường đi ngắn nhất (LDResp)

Bẫy (Trap)26/11/2005HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN

THƠNGPhần mềm xử lí lưu lượng

IP/WDM

WDM TECP: giao diện giữa các khối WDM

với nhau

Các loại bản tin được chia làm hai loại:

Các bản tin quản lí vệt: Yêu cầu tạo và cập

nhật vệt, yêu cầu vệt tuyến hiện, trả lời vệt

Các bản tin thơng báo sự kiện: Sự kiện bước

sóng, sự kiện cổng, sự kiện NE, sự kiện sợi26/11/2005HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN

THƠNGKết luận và hướng phát triển

Đồ án đã trình bày được các nội dung chính

sau:

Khái niệm mạng IP/WDM, sở cứ chọn

IP/WDM là giải pháp cho tương lai

Khái niệm, các thành phần và mơ hình triển

khai của kĩ thuật lưu lượng IP/WDM

Tái cấu hình trong kĩ thuật lưu lượng IP/WDM

Phần mềm xử lí lưu lượng cho mạng IP/WDM26/11/2005HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN

THƠNGKết luận và hướng phát triển

Một số hướng phát triển:

Các thuật toán khác cho các kiểu lưu lượng và

tình trạng nghẽn mạch khác nhau trong mạng

IP/WDM cũng như ảnh hưởng của chúng lên

hiệu năng mạng.

Kiểu lưu lượng, xu hướng lưu lượng và tình

trạng cụ thể của mạng viễn thơng Việt Nam.26/11/2005HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN

THÔNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần mềm xử lí lưu lượng IP/WDM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×