Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2,Tính toán profile thân khai của lưỡi cắt

2,Tính toán profile thân khai của lưỡi cắt

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 2.1 Tính tốn dao phay đĩa moduleTrong đó:

ra là bán kính đỉnh răng

rc là bán kính vòng tròn chia

rM là bán kính điểm M

r0 là bán kính vòng tròn cơ sở

rf là bán kính chân răngProfile bao gồm 2 đoạn:

- Đoạn làm việc là đoạn thân khai14- Đoạn không làm việc là đoạn cong chuyển tiếp thuộc khe hở chân

răng BO1

a. Tính tốn profile đoạn làm việc:

Ngun ký tạo hình đường thân khai: cho một đường th ẳng lăn

khơng trượt trên một đường tròn,thì quỹ đạo của điểm M thuộc

đường thẳng đó sẽ tạo ra đường cong thân khai. Vậy để tạo hình

lưỡi cắt thân khai ta cho điểm M chuyển động thep ph ương trình

đường thân khai trong khoảng bán kính Rf ≤ RM ≤ Ra . Việc xác định

tọa độ của tập hợp tất cả các điểm M trong hệ tọa độ đề các Oxy.

r0: Bán kính vòng cơ sở.

rM: Bán kính véc tơ ứng với điểm M.

M: Góc thân khai.

M: Góc áp lực của đường thân khai.

Xác định toạ độ của điểm M.

MArM

r0

BHình 2.2 Tọa độ điểm M

Theo sơ đồ tính tốn trên ta có:

xM = rM.sinM = rMsin(0 + M)

15yM = rM.cosM = rMcos(0 + M)

Ta có

M = tgM - M = invM

0 = c - inv0 = /2z - inv0

Ta có: CosM = r0/rM:Vậy ta cho rM biến thiên từ ro đến re thì sẽ vẽ được profil của răng. Chia để

thành 16 điểm và tính tốn theo cơng thức ta có bảng thơng số các đi ểm nh ư

sau:

Bảng 2.1 Thơng số tính toán các điểm trên profile dao phay đĩa module16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2,Tính toán profile thân khai của lưỡi cắt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×