Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công nghệ thiêu đốt:

Công nghệ thiêu đốt:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình ảnh lò đơt rác đúng tiêu chuẩn3. Cơng nghệ xử lý hố - lý

0 Cơng nghệ này là sử dụng các q trình biến đổi vật lý,hố học nhằm mục đích chính làm giảm thiểu khả

năng nguy hại của chất thải đôi với môi trường.

0 Công nghệ này rất phổ biến để thu hồi, tái chế chất thải,

đặc biệt là một sô loại chất thải nguy hại như: dầu, mỡ,

kim loại nặng, dung môi…4. Chôn lấp hợp vệ sinh:

0 Chôn lấp hợp vệ sinh là biện pháp tiêu hu ỷ ch ất th ải được áp dụngrất rộng rãi trên thế giới. Theo công nghệ này, các loại chất thải rắn

chưa được cô đinh hoặc đã cô đinh ơ dạng viên được đưa vào các hố

chôn lấp đạt tiêu chuẩn. Cũng như công nghệ thiêu đôt , chôn lấp

hợp vệ sinh cũng cần đảm bảo vệ sinh nơi cư trú vì vậy đia điểm xây

dựng bãi chơn lấp cần :

0 Phải cách xa khu dân cư lớn hơn 5km

0 Giao thông thuận lợi

0 Nền đất phải ổn định, chống thấm tốt.Bãi chơn rác ơ Nam Sơn phía BắcBãi rác tự phát ơ huyện Thanh Oai(Hà Nội)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công nghệ thiêu đốt:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×