Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III: XÂY DỰNG DỮ LIỆU

PHẦN III: XÂY DỰNG DỮ LIỆU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường cao đẳng công nghệ Hà NộiKhoa: Công nghệ thông tinII. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Mô tả chi tiết các bảng:

1. Bảng khach_hang (Khách hàng)

Tên cộtKiểu dữ liệuAllow

NullsMô tả thuộc tínhMa_KHintNoMã khách hàngTen_KHvarchar(30)NoTên khách hàngDiachi_KHvarchar(150)NoĐịa chỉ khách hàngEmail_KHNoEmail khách hàngNgaysinh_KHvarchar(50)

dateYesNgày sinh khách hàngGioitinh_KHbitYesGiới tính khách hàngID_KHvarchar(20)NoTên đăng nhập khách

hàngPass_KHvarchar(20)NoMật khẩu đăng nhập2. Bảng don_hang (Đơn hàng)

Tên cộtKiểu dữ liệuAllow

NullsMô tả thuộc tínhMa_DHintNoMã đơn hàngTen_KHvarchar(30)NoMã khách hàngDia_chivarchar(150)NoĐịa chỉ nhận hàngEmailvarchar(50)NoEmail người nhận hangSDTvarchar(15)NoSố điện thoại người

nhận hàngYeu_cautextYesYêu cầu người nhận

hàngNgay_dattimestampNoNgày đặt hàngTrang_thaibit(1)NoHiện trạng của đơn đặt

hàngMa_KHintNoMã khách hàngBáo cáo thực tập24Trường cao đẳng công nghệ Hà NộiKhoa: Công nghệ thông tin3. Bảng ct_don_hang (Chi tiết đơn đặt hàng)

Allow

Tên cột

Kiểu dữ liệu

NullsMơ tả thuộc tínhMa_SPintNoMã sản phẩmMa_DHintNoMã đơn hàngSo_luongintNoSố lượng sản phẩmDon_giafloatNoĐơn giá sản phẩm4. Bảng san_pham (Sản phẩm)

Tên cộtKiểu dữ liệuAllow

NullsMơ tả thuộc tínhMa_SPintNoMã sản phẩmTen_SPNoTên sản phẩmGia_SPvarchar(50)

intNoGiá sản phẩmMa_LSPintNoMã loại sản phẩmMa_nsxintNoMã nhà sản xuấtMa_KMintYesMã khuyến MạiBao_hanhintNoBảo hànhTrang_thaibit(1)NoTrạng thái sản phẩmDisplaybit(1)View_numberintYesThống kê lượt xem sản

phẩmHinh_anhvarchar(50)NoGiá bán sản phẩmNgay_capnhattimestampNoNgày bán sản phẩmMo_tatextYesSản phần được hiển thị5. Bảng loai_san_pham (Loại sản phẩm)

Tên cộtKiểu dữ liệuAllow

NullsMơ tả thuộc tínhMa_LSPintNoMã loại sản phẩmTen_LSPvarchar(50)NoTên loại sản phẩmBáo cáo thực tập25Trường cao đẳng công nghệ Hà NộiKhoa: Công nghệ thông tin6. Bảng nha_san_xuat (Nhà sản xuất)

Tên cộtKiểu dữ liệuAllow

NullsMơ tả thuộc tínhMa_nsxintNoMã Nhà sản xuấtTen_nsxvarchar(30)NoTên Nhà sản xuátDiachi_nsxNoĐịa chỉ nhà sản xuấtSDT_nsxvarchar(150)

varchar(15)NoĐiện thoại nhà sản xuấtEmail_nsxvarchar(50)NoEmail nhà sản xuấtWebsite_nsxvarchar(50)NoWebsite nhà sản xuất7. Bảng quan_tri (Quản trị)

Tên cộtKiểu dữ liệuAllow

NullsMơ tả thuộc tínhMa_adminintNoMã nhân viên quản trịHoten_adminvarchar(30)NoHọ tên NV quản trịGioitinh_adminbit(1)YesGiới tính NV quản trịDiachi_adminvarchar(150)NoĐịa chỉ NV quản trịSDT_adminvarchar(15)NoĐiện thoại NV quản trịEmail_adminvarchar(50)YesEmail NV quản trịNgaysinh_admindateID_adminvarchar(20)NoTên đăng nhập NV

quản trịPass_adminvarchar(20)NoMật khẩu đăng nhập

NV quản trịMa_PQintNoMã phân quyềnNgày sinh NV quản trị8. Bảng y_kien (Ý kiến)

Tên cộtKiểu dữ liệuAllow

NullsMơ tả thuộc tínhMa_ykienintNoMã ý kiếnNguoigui_ykienvarchar(30)NoTên người gửiNgaygui_ykientimestampNoNgày gửi ý kiếnTieude_ykienvarchar(50)NoTiêu đề ý kiếnBáo cáo thực tập26Trường cao đẳng công nghệ Hà NộiNoidung_ykienKhoa: Công nghệ thông tintextNoNội dung ý kiến9. Bảng tin_tuc (Tin tức)

Tên cộtKiểu dữ liệuAllow

NullsMô tả thuộc tínhMa_tintucintNoMã tin tứcNgaydang_tintuctimestampNoNgày đăng tin tứcTieu_de_tintucvarchar(150)NoTiêu đề tin tứcHinh_anhvarchar(50)YesHình ảnh tin tứcNoidung_tintuctextNoNội dung tin tức10. Bảng baskets (Giỏ hàng)

Tên cộtKiểu dữ liệuAllow

NullsMơ tả thuộc tínhbasketIDintNoMã giỏ hàngbasketSessionvarchar(50)YesLưu thơng tin giỏ hàng

của từng khách hàngproductIDintYesMã sản phẩmproductPriceintYesGiá sản phẩm11. Bảng phan_quyen (Phân quyền)

Tên cộtKiểu dữ liệuAllow

NullsMơ tả thuộc tínhMa_PQIntNoMã phân quyềnTen_PQvarchar(50)NoTên quyềnMo_ta_PQvarchar(150)NoMô tả quyềnBáo cáo thực tập27Trường cao đẳng công nghệ Hà NộiKhoa: Công nghệ thông tin12. Bảng khuyen_mai (Khuyến mại)

Tên cộtIII.Kiểu dữ liệuAllow

NullsMơ tả thuộc tínhMa_KMintNoMã khuyến mạiNoidung_KMvarchar(300)NoNội dung khuyến mạiNgay_batdautimestampNoNgày bắt đầuNgay_ketthucdateNoNgày kết thúcSơ đồ liên kết các bảngSơ đồ liên kết các bảngBáo cáo thực tập28Trường cao đẳng công nghệ Hà NộiIV.Khoa: Công nghệ thông tinThuật giải1. Chức năng đăng kí thành viên:Báo cáo thực tập29Trường cao đẳng công nghệ Hà NộiKhoa: Công nghệ thông tin2. Chức năng xem sản phẩm :Báo cáo thực tập30Trường cao đẳng công nghệ Hà NộiKhoa: Cơng nghệ thơng tin3. Chức năng tìm kiếm sản phẩm :Báo cáo thực tập31Trường cao đẳng công nghệ Hà NộiKhoa: Cơng nghệ thơng tin4. Chức năng góp ý:Báo cáo thực tập32Trường cao đẳng công nghệ Hà NộiKhoa: Công nghệ thông tin5. Chức năng đăng nhập :Báo cáo thực tập33Trường cao đẳng công nghệ Hà NộiKhoa: Công nghệ thông tin6. Chức năng đăng xuất :7.Chức năng thay đổi thông tin cá nhân :Báo cáo thực tập34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III: XÂY DỰNG DỮ LIỆU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×