Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THÁO LẮP HỘP TỐC ĐỘ

THÁO LẮP HỘP TỐC ĐỘ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hai bánh răng này được lắp cố định trên trục bằng 2 vòng phanh.

Phía đầu trục có lắp một cam lệch tâm để bơm dầu pistong hoạt động.

Trục được đỡ bằng 2 ổ bi đỡ.

c. Trục III

Đây là trục chính của hộp cà cũng là trục chính của máy.

Trục được chế tạo rỗng, đoạn đầu của trục gia công then hoa phía trong.

Trên trục có lắp 3 bánh răng cố định:

Bánh răng Z45 x 3: Có 45 răng mơ đun bằng 3.

-Bánh răng Z27 x 3: Có 27 răng mơ đun bằng 3.

-Bánh răng Z63 x 3: Có 25 răng mô đun bằng 3.

Các bánh răng này được cố định trên trục nhờ vai trục và vòng phanh.

1. THÁO LẮP HỘP TỐC ĐỘ

1.1.Quy trình tháo

Quy trình tháo

I

Tháo



hộp



ra



Chìa vặn lục lăng,



khỏi máy

Tháo



nắp



dụng cụ kê đỡ

che:



Chìa vặn dẹt



tháo 2 vít đầu

chìm đưa nắp hộp

ra khỏi hộp

Tháo động cơ:

Tháo dây đai ra

khỏi



đai,



tháo



bulong bắt động

coe với vỏ hộp,

khiêng động cơ ra

ngồi

Tháo các bulong

đầu chìm, kê đỡ

và khiêng hộp ra

khỏi máy



106



II



Tháo các chi tiết



Kìm phanh vam 3



ra khỏi hộp



càng,



Tháo bơm dầu và



dẹt, chìa vặn lục



ống dẫn dầu



lăng



Tháo



bánh



chìa



vặn



đai



trên trục 1, tháo

vòng găng bánh

III



đai ra khỏi trục

Tháo cơ cấu



Chìa vặn lục lăng,



điều khiển



tút nơ vít



Tháo



cụm



tay



quay bánh răng rẻ

quạt

Tháo các vít đầu

chìm ghép mặt

bích với vỏ hộp

đưa cả cụm ra

IV



ngồi

Tháo trục dẫn



Vam rút, tút nơ



hướng ngàm gạt



vít



thanh răng

Tháo



vít



đầu



chìm bi báo số,

tháo vít định vị

trục dẫn hướng

với vỏ hộp

Dùng



vam



rút



tháo trục ra khỏi

hộp



107



V



Tháo trục 1



Chìa



vạn



lục



Tháo



mặt



bích



năng, tơng đồng,



chặn



đầu



trục:



búa nguội vam 3



tháo các vít đầu



càng, kiềm phanh



chìm định vị mặt

bích với vỏ hộp,

tháo các mặt bích

hai đầu trục, dùng

tơng đồng đóng

trục theo chiều

lực P

Tháo



lấy



bánh



răng và ổ ra khỏi

hộp, tháo ổ còn

VI



lại ra khỏi hộp

Tháo trục 2



búa nguội, vam 3



Tháo vòng găng



càng,



lắp đầu trục, tháo



phanh, tơng đồng



cam



lệch



tâm,



tháo



hai



vòng



kiềm



găng định vị hai

bánh



răng



cố



định, dùng tơng

đồng búa nguội

đóng

VII



trục



theo



chiều lực P

Tháo trục 3



búa nguội, vam 3



Tháo vòng găng



càng,



định vị bánh răng



phanh, tơng đồng



với



trục,



dùng



tơng đồng đóng

trục theo chiều

lực P.

Tháo ổ ra khỏi



108



kiềm



trục và lấy bánh

răng ra khỏi hộp,

tháo ổ còn lại ra

khỏi trục

1.2. Quy trình lắp



109



110



111



2.THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP BƯỚC TIẾN

2.1.QUY TRÌNH THÁO



112



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THÁO LẮP HỘP TỐC ĐỘ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×