Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp xuất - nhập khẩu

4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp xuất - nhập khẩu

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp

xuất - nhập khẩu

Đáp án:

Phương án 1: Khơng phòng ngừa, số CHF mua được sau 1 tháng là:

500.000*(0,2*2,42 + 0,7*2,4276 + 0,1*2,43) = 1.213.160 CHFPhương án 2: Bán kỳ hạn 1 tháng GBP/CHF theo Dmkh = Dm - điểm mua

kỳ hạn

DmGBP/CHF = 1,6725*1,4515 = 2,4276; điểm mua kỳ hạn 79

=> DmkhGBP/CHF = 2,4276 – 0,0079 = 2,4197

=> số CHF mua được sau 1 tháng là: 500.000*2,4197 = 1.209.850 CHF5.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp

xuất - nhập khẩu

Phương án 3: Mua quyền chọn bán GBP/CHF- Phí quyền chọn: 500.000*0,04=20.000 CHF. Vì phí trả vào thời điểm hiện tại nên phí

quyền quy về thời điểm sau 1 tháng sẽ là: 20.000*(1+8%/12) = 20.133,33 CHF

- XS 20% GBP/CHF=2,4200 < giá thực hiện = 2,4276=>TH này công ty thực hiện

quyền=>số CHF mua được (sau khi trừ phí) là: 500.000*2,4276 – 20.133,33 = 1.193.666,67 CHF

- XS 70% GBP/CHF=2,4276 = giá thực hiện = 2,4276=>số CHF mua được (sau khi trừ phí)

là: 500.000*2,4276 – 20.133,33 = 1.193.666,67 CHF

- XS 10% GBP/CHF=2,4300 > giá thực hiện = 2,4276=>TH này công ty không thực hiện

quyền=>số CHF mua được (sau khi trừ phí) là: 500.000*2,43 – 20.133,33 = 1.194.866,67 CHF

số CHF mua được bình quân trong PA3 là:1.193.666,67*0,2+ 1.193.666,67*0,7+ 1.194.866,67*0,1=1.193.786,67 CHF

Kết luận: Công ty nên lựa chọn phương án 15.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp

xuất - nhập khẩu

Bài 2: Cơng ty nhập khẩu Thụy Sỹ (CHF) có khoản phải trả 500.000 GBP trong 1 tháng tới. Hãytư vấn cho cơng ty với ba phương án sau:

- PA1: Khơng phòng ngừa, mua GBP trên thị trường giao ngay khi đến thời điểm thanh

tốn

- PA2: Phòng ngừa rủi ro bằng cách ký hợp đồng mua kỳ hạn 1 tháng GBP/CHF

- PA3: Phòng ngừa rủi ro bằng cách mua hợp đồng quyền chọn mua GBP/CHF

Thông tin thị trường

Tỷ giá giao ngay:GBP/USD=1,6725/75USD/CHF=1,4515/55Điểm kỳ hạn 1 tháng 32/59; Lãi suất CHF 1 tháng 8-81/2(%/năm)Giá thực hiện HĐ quyền chọn 2,4416 CHFPhí quyền 0,002 CHF, phí trả ngay thời điểm hiện tại. Giả sử cơng ty có sẵn CHF để thanh tốnGiả thiết tỷ giá giao ngay sau 1 tháng: XS 10% GBP/CHF=2,4400; XS 20% GBP/CHF=2,4416;

XS 70% GBP/CHF=2,44765.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp

xuất - nhập khẩu

Đáp án:

Phương án 1: Không phòng ngừa, số CHF phải bán sau 1 tháng là:

500.000*(0,1*2,44 + 0,2*2,4416 + 0,7*2,4476) = 1.222.820 CHFPhương án 2: Mua kỳ hạn 1 tháng GBP/CHF theo Dbkh = Db + điểm bán kỳ hạn

DbGBP/CHF = 1,6775*1,4555 = 2,4416; điểm bán kỳ hạn 59

=> DbkhGBP/CHF = 2,4416 + 0,0059 = 2,4475

=> số CHF phải bán sau 1 tháng là: 500.000*2,4475 = 1.223.750 CHF5.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp

xuất - nhập khẩu

Phương án 3: Mua quyền chọn mua GBP/CHF- Phí quyền chọn: 500.000*0,002=1.000 CHF. Vì phí trả vào thời điểm hiện tại nên phí

quyền quy về thời điểm sau 1 tháng sẽ là: 1.000*(1+8%/12) = 1.066,67 CHF

- XS 10% GBP/CHF=2,4400 < giá thực hiện = 2,4416=>TH này công ty không thực hiện

quyền=>số CHF phải bán (bao gồm cả phí) là:

500.000*2,4400 + 1.066,67 = 1.221.066,67 CHF

- XS 20% GBP/CHF=2,4416 = giá thực hiện = 2,4416=>số CHF phải bán (bao gồm cả phí)

là: 500.000*2,4416 + 1.066,67 = 1.221.866,67 CHF

- XS 70% GBP/CHF=2,4476 > giá thực hiện = 2,4416=>TH này công ty thực hiện

quyền=>số CHF phải bán (bao gồm cả phí) là: 500.000*2,4416 + 1.066,67 = 1.221.866,67CHF

số CHF phải bán bình quân trong PA3 là:1.221.066,67 *0,1+ 1.221.866,67 *0,9= 1.221.786,67 CHF

Kết luận: Công ty nên lựa chọn phương án 35.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp

xuất - nhập khẩuBài tập 3: Công ty Chase Manhattan của Na Uy có khoản thu 5.000.000CAD

trong thời gian 1 tháng tới, cơng ty cân nhắc 3 phương án phòng ngừa rủi ro:

Phương án 1: Khơng phòng ngừa, bán CAD trên thị trường giao ngay khi đến thời

điểm thanh toán.

Phương án 2: Ký hợp đồng bán kỳ hạn 1 tháng CAD/NOK.

Phương án 3: Ký hợp đồng mua quyền chọn bán CAD/NOK

Hãy tư vấn cho công ty với thông tin trên thị trường như sau:

Tỷ giá giao ngay: USD/NOK = 5,3724/05; CAD/USD = 1,0456/11

Tỷ giá kỳ hạn 1 tháng: 5,6378/49

Tỷ giá quyền chọn 1 tháng CAD/NOK = 5,6340

Phí quyền chọn 140.000 NOK;

Giả thiết tỷ giá giao ngay sau 1 tháng: USD/NOK = 5,3812/88; CAD/USD =

1,0426/155.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp

xuất - nhập khẩu

Đáp án:

Phương án 1: Khơng phòng ngừa, số NOK thu được sau 1 tháng là:

5.000.000*(1,0426*5,3812) = 28.052.195,6 NOKPhương án 2: Bán kỳ hạn 1 tháng CAD/NOK theo Dmkh = 5,6378

=> số NOK thu được sau 1 tháng là: 5.000.000*5,6378 = 28.189.000NOKPhương án 3: Phí quyền chọn 1 tháng là 140.000NOK.Tỷ giá quyền chọn là 5,6340 > tỷ giá giao ngay sau 1 tháng (1,0426*5,3812=5,6104) nên công ty

sẽ thực hiện quyền. Số NOK thu được sau 1 tháng là:

5.000.000*5.6340 – 140.000 =28.030.000NOK

Kết luận: Công ty nên lựa chọn phương án 25.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp

xuất - nhập khẩu

Bài tập 4: Công ty Kangnam của Trung Quốc có khoản phải trả 1.500.000EUR

trong thời gian 6 tháng tới, công ty cân nhắc 3 phương án phòng ngừa rủi ro:

Phương án 1: Khơng phòng ngừa, mua EUR trên thị trường giao ngay khi đến thời

điểm thanh toán.

Phương án 2: Ký hợp đồng mua kỳ hạn 6 tháng EUR/CNY.

Phương án 3: Ký hợp đồng mua quyền chọn mua EUR/CNY

Hãy tư vấn cho công ty với thông tin trên thị trường như sau:

Tỷ giá giao ngay: EUR/CNY = 9,4526

Điểm kỳ hạn 6 tháng EUR/CNY: 15/45

Tỷ giá quyền chọn 6 tháng EUR/CNY = 9,4560

Phí quyền chọn bằng 2% trị giá hợp đồng (phí quyền tính theo CNY và giả sử cơng

ty có sẵn CNY để thanh tốn). Giả thiết sau 6 tháng CNY giảm giá 2% so với EUR5.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp

xuất - nhập khẩu

Đáp án

Phương án 1: Khơng phòng ngừa, số CNY phải bán sau 1 tháng là:1.500.000*(9,4526*1,02) = 14.462.400 CNY

Phương án 2: Mua kỳ hạn 1 tháng EUR/CNY theo Dbkh = Db+ điểm bán kỳ hạnDb EUR/CNY 1tháng 9,4526 +0,0045 = 9,4571=> số CNY phải bán sau 1 tháng là: 1.500.000*0,7398 = 14.185.650CNY

Phương án 3: Phí quyền chọn 1 tháng là 2% *1.500.000 = 30.000CNY.Tỷ giá quyền chọn là 9,4560< tỷ giá giao ngay sau 1 tháng (9,4526*1,02 =9,6416) nên công ty sẽ thực

hiện quyền. số CNY phải bán sau 1 tháng là:

1.500.000* 9,4560 – 30.000 =14.154.000 CNY

Kết luận: Công ty nên lựa chọn phương án 35.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp

xuất - nhập khẩu

Bài tập 5: Công ty Faro của Hà Lan có khoản phải trả 2.500.000AUD trong thời

gian 1 tháng tới, cơng ty cân nhắc 3 phương án phòng ngừa rủi ro:

Phương án 1: Khơng phòng ngừa, mua AUD trên thị trường giao ngay khi đến thời

điểm thanh toán.

Phương án 2: Ký hợp đồng mua kỳ hạn 1 tháng AUD/EUR.

Phương án 3: Ký hợp đồng mua quyền chọn mua AUD/EUR

Hãy tư vấn cho công ty với thông tin trên thị trường như sau:

Tỷ giá giao ngay: AUD/EUR = 0,7366

Điểm kỳ hạn 1 tháng AUD/EUR: 18/32

Tỷ giá quyền chọn 1 tháng AUD/EUR = 0,7360

Phí quyền chọn bằng 5% trị giá hợp đồng (phí quyền tính theo EUR và giả sử cơng

ty có sẵn EUR để thanh toán). Giả thiết sau 1 tháng EUR giảm giá 5% so với AUD.5.4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp

xuất - nhập khẩu

Đáp án:

Phương án 1: Khơng phòng ngừa, số EUR phải bán sau 1 tháng là:

2.500.000*(0,7366*1,05) = 1.933.500 EURPhương án 2: Mua kỳ hạn 1 tháng AUD/EUR theo Dbkh = Db+ điểm bán kỳ hạnDbAUD/EUR1tháng = 0,7366 +0,0032 = 0,7398

=> số EUR phải bán sau 1 tháng là: 2.500.000*0,7398 = 1.849.500EURPhương án 3: Phí quyền chọn 1 tháng là 5% *2.500.000 = 125.000EUR.Tỷ giá quyền chọn là 0,7360 < tỷ giá giao ngay sau 1 tháng (0,7366*1,05 =0,7734) nên công ty sẽ thực

hiện quyền. số EUR phải bán sau 1 tháng là:

2.500.000*0,7360 – 125.000 =1.715.000EUR

Kết luận: Công ty nên lựa chọn phương án 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Bài tập tổng hợp – Tư vấn cho doanh nghiệp xuất - nhập khẩu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×