Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Swap với khách hàng – Công thức tổng quát

Swap với khách hàng – Công thức tổng quát

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Swap với khách hàng

4.2.1 Khách hàng cần một lượng cố định ngoại tệ khác - Ví dụ:

Cơng ty X cần 1.000.000 GBP trong 60 ngày, họ tạm dư thừa USD. Thực hiện

giao dịch Swap cho công ty.Thông tin thị trường:

GBP/USD = 2,0345/15

Lãi suất 2 tháng

GBP: 9 – 91/8 ; USD: 4 – 41/44. Swap với khách hàng

4.2.1 Khách hàng cần một lượng cố định ngoại tệ khác – Đáp án:

- Bước 1: Tại J+2, công ty nhận từ đối tác 1.000.000 GBP và bán giao ngay USD

theo giá Db GBP/USD = 2,0415

số USD giao là: 1.000.000 * 2,0415 = 2.041.500- Bước 2: Tại J+2+60, công ty trả đủ 1.000.000 GBP cho đối tác và nhận lại USD

theo Dswap4. Swap với khách hàng

4.2.1 Khách hàng cần một lượng cố định ngoại tệ khác – Đáp án:Dm(T 2m  T 1b)60

DswapGBP / USD  Db 

36.000  T 1b * 60

Dm = 2,0345; Db = 2,0415

T1b(GBP) = 9,125 * 360 / 365 = 9

T2m(USD) = 4Dswap 2,0415 2,0345( 4  9)60

2,0247

36000  9 * 60Số USD công ty nhận lại: 1.000.000 * 2,0247 = 2.024.700 (USD)4. Swap với khách hàng

4.2.2 Khách hàng dư thừa một lượng cố định ngoại tệ - Ví dụ:Cơng ty X có tạm thời dư 1.000.000 GBP trong thời gian 60

ngày, song lại cần sử dụng USD. Thực hiện giao dịch Swap

GBP/USD cho công ty4. Swap với khách hàng

4.2.2 Khách hàng dư thừa một lượng cố định ngoại tệ - Đáp án:

- Bước 1: Tại J+2, công ty bán giao ngay cho đối tác 1.000.000 GBP để nhận USD theo

giá Dm GBP/USD=2,0345

Số USD nhận được 1.000.000 * 2,0345 = 2.034.500

- Bước 2: Tại J+2+60 công ty nhận lại đủ 1.000.000 GBP từ đối tác đồng thời trả lại số

USD theo giá Dswap4. Swap với khách hàng

4.2.2 Khách hàng dư thừa một lượng cố định ngoại tệ - Đáp án:Db (T 2 b  T 1m ) 60

DswapGBP / USD  Dm 

36 . 000  T 1m * 60Dm = 2,0345; Db = 2,0415

T1m(GBP) = 9 * 360 / 365 = 8,8767

T2b (USD) = 4,252,0415( 4,25  8,8767)60

Dswap 2,0345 

2,0189

36000  8,8767 * 60

Số USD công ty phải trả: 1.000.000 * 2,0189 = 2.018.900 USD4. Nghiệp vụ Swap – Bài tập vận dụng

BT1: Tại thị trường Đức, ngân hàng X có nhu cầu 800.000 SEK trong 90 ngày,

tiền đối ứng tạm dư là CAD. Hãy thực hiện giao dịch Swap cho NH.BT2: Tại thị trường Anh, ngân hàng Y cần EUR trong 90 ngày, tiền đối ứng họ

có là 500.000 CHF. Hãy thực hiện giao dịch Swap cho NH.BT3: Tại thị trường Pháp, công ty M tạm dư 850.000 AUD, họ cần sử dụng

NOK trong 90 ngày. Hãy thực hiện giao dịch Swap cho công ty.BT4: Tại thị trường Anh, công ty N cần sử dụng 300.000 EUR trong 90 ngày,

họ có tiền đối ứng là GBP. Hãy thực hiện giao dịch Swap cho công ty.4. Nghiệp vụ Swap – Bài tập vận dụng

Thông tin tỷ giá:

GBP/USD=1,7395/15USD/NOK=6,7370/25EUR/USD=1,1225/45USD/AUD=1,3437/67USD/SEK=7,8310/97USD/CHF=1,5642/42USD/CAD=1,1255/95

Lãi suất 3 tháng (%/năm)

GBP:91/16-91/8NOK:61/4-61/2 EUR:51/4-51/2AUD:3-31/2 SEK:81/8-81/4

CAD:6 – 61/2CHF:7 – 71/2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Swap với khách hàng – Công thức tổng quát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×