Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Swap với ngân hàng – Công thức tổng quát

Swap với ngân hàng – Công thức tổng quát

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Swap với ngân hàng

4.1.1 Ngân hàng cần một lượng cố định ngoại tệ khác - Ví dụ:Ngân hàng A cần 1.000.000 EUR trong 90 ngày tới, trong khi hiện tại đang

dư thừa USD. Thực hiện nghiệp vụ Swap cho ngân hàng.Thông tin thị trường:

EUR/USD = 1,1235/75

Lãi suất 3 tháng:

USD: 4,25 – 4,5 (%)

EUR: 5,125 - 5,25 (%)4. Swap với ngân hàng

4.1.1 Ngân hàng cần một lượng cố định ngoại tệ khác – Đáp án:

Bước 1: Tại J+2, ngân hàng nhận từ đối tác kinh doanh 1.000.000 EUR và bán

giao ngay USD theo tỷ giá bình quân giao ngay EUR/USD. Số USD bán là:

1.000.000 * 1,1255 = 1.125.500 USD

Bước 2: Tại J+2+90, ngân hàng trả đủ 1.000.000 EUR cho đối tác kinh doanh

và nhận lại số USD theo Dswap4. Swap với ngân hàng

4.1.1 Ngân hàng cần một lượng cố định ngoại tệ khác – Đáp án:

Dswap EUR/USD = Dbq + phí tổn SwapDbq (T2m - T1b) *90

Dswap EUR/USD

36000  T1b * 90

1 ,1255 ( 4 , 25  5 , 25 ) 90

 1 ,1255 

 1 ,1234

36000  5 , 25 * 90

 Dbq Số USD ngân hàng nhận lại: 1.000.000*1,1234 = 1.123.400 (USD)4. Swap với ngân hàng

4.1.2 Ngân hàng dư thừa một lượng cố định ngoại tệ - Ví dụ:

Ngân hàng A hiện tại dư thừa 1.000.000 EUR trong 90 ngày, trong khi cần sử dụng

USD. Thực hiện nghiệp vụ Swap cho ngân hàng.Thông tin thị trường

EUR/USD = 1,1235/75

Lãi suất 3 tháng:

USD: 4,25 – 4,5 (%)

EUR: 5,125 - 5,25 (%)4. Swap với ngân hàng

4.1.2 Ngân hàng dư thừa một lượng cố định ngoại tệ - Ví dụ:

- Bước 1: Tại J+2, ngân hàng bán giao ngay cho đối tác 1.000.000 EUR theo tỷ

giá bình quân:1,1235  1,1275

1,1255

2

Ngân hàng nhận số USD theo tỷ giá bình quân giao ngay EUR/USD là:

1.000.000*1,1255 = 1.125.500 USD

- Bước 2: Tại J+2+90, ngân hàng nhận đủ 1.000.000 EUR từ đối tác và trả

USD theo Dswap4. Swap với ngân hàngSố USD mà ngân hàng cần để chi trả là: 1.000.000 * 1,1237 = 1.123.700USD4. Nghiệp vụ Swap

4.2 Ứng dụng nghiệp vụ Swap đối với khách hàng

4.2.1: Khách hàng đang dư thừa một lượng ngoại tệ và cần

một lượng cố định ngoại tệ khác

4.2.2: Khách hàng đang dư thừa một lượng cố định ngoại

tệ và cần một lượng ngoại tệ khác4. Swap với khách hàng – Công thức tổng quátMua giao ngay: Db

Bán kỳ hạn:Dswap  DbDm (T2m

- T1b) N

36000  T1b * N+Db (T2b

- T1m) N

36000 + T1m * NBán giao ngay: DmMua kỳ hạn:Dswap = Dm4. Swap với khách hàng

4.2.1 Khách hàng cần một lượng cố định ngoại tệ khác - Ví dụ:

Cơng ty X cần 1.000.000 GBP trong 60 ngày, họ tạm dư thừa USD. Thực hiện

giao dịch Swap cho công ty.Thông tin thị trường:

GBP/USD = 2,0345/15

Lãi suất 2 tháng

GBP: 9 – 91/8 ; USD: 4 – 41/4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Swap với ngân hàng – Công thức tổng quát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×