Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Nghiệp vụ ứng trước Bài tập vận dụng

4 Nghiệp vụ ứng trước Bài tập vận dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.4 Nghiệp vụ ứng trước

Bài tập vận dụng

Phương án 1:

- Công ty bán kỳ hạn 3 tháng USD/CAD theo Dmkh

Dm(T2m - T1b)92 1,0032 1,0032 * (6 – 4,5)*92

 Dm 36.000 T1b * 92

36000 + 4,5*92100

 số CAD sẽ thu được sau 3 tháng

= 1.000.000 * 1,0070 = 1.007.000 CAD

- Công ty xin ứng trước CAD, số CAD được nhận làCE 1.007.000* (1-6,625*92

36.000

 6,625*92) 990.235,75

843.4 Nghiệp vụ ứng trước

Bài tập vận dụng

Phương án 2:

- Công ty xin ứng trước USD, số USD nhận được là:

CE  1.000.000

* (1 -4,625*92

) 988.318,5229

36.000  4,625*92 USD- Bán giao ngay USD/CDA theo Dm = 1,0032số EUR mua được là

988.318,5229 * 1,0032 = 991.481,2425 CAD3.4 Nghiệp vụ ứng trước

Bài tập vận dụng

Bài 2: Công ty Mỹ trong ngày 9/9 nhận được thông báo 6 tháng tới họ

được thanh toán 100.000 EUR và 35.000 GBP. Thời điểm hiện tại họ

có nhu cầu sử dụng ngay USD. Hãy tư vấn cho cơng ty phương án có

hiệu quả nhất.Thơng tin thị trường

- Tỷ giá giao ngay

GBP/USD=1,7393/05EUR/USD=1,3437/67- Lãi suất 6 tháng:

GBP:91/8 – 91/4; EUR:51/4-51/2; USD:41/2-45/8 (%/năm)3.4 Nghiệp vụ ứng trước

Bài tập vận dụng-Phương án 1:

Bán kỳ hạn 6 tháng EUR/USD theo DmkhD

m--133

Số USD thu được sau 6 tháng: 100.000*1,3371 =133.710 USD

Bán kỳ hạn 6 tháng GBP/USD theo DmkhD

m

1,3437 * (4,5-5,5)*181

Dm(T2 - T1b)18 1,3437 

m

1

36.000  T1b * 181

36000 + 5,5*1811,7393 * (4,5-9,123)*181

Dm(T2 - T1b)18 1,7393 

  

m

1

36000 + 9,123*181

36.000  T1b * 181

06Số USD thu được sau 6 tháng: 35.000*1,7006 = 59.521 USD

Công ty xin ứng trước số USD => số USD được nhậnC  193.231 * (1 36.000

E5,625*181)   5,625*181 3.4 Nghiệp vụ ứng trước

Bài tập vận dụng

Phương án 2:

Công ty xin ứng trước EUR, số EUR được nhận là:

5,5*181

CE  100.000 * (1 )   

36000

 5,5*181

EUR

Bán EUR/USD theo Dm = 1,3437

=> Số USD thu được = 1,3437* 97.309,1321 =130.754,2808 USD

Công ty xin ứng trước GBP, số GBP được nhận là:

9,123*181

CE  35.000 * (1 )   

36000

 9,123*181 GBP

Bán GBP/USD theo Dm = 1,7393

 Số USD thu được = 1,7393 * 33.465,0128 =58.205,6968 USD

 Tổng số USD thu được: 188.959,9776

3.4 Nghiệp vụ ứng trước

Bài tập vận dụng

Bài 3:

 Ngày 12/04, Công ty Burlington của Hà Lan nhận được thơng báo 1

tháng tới có khoản thu trị giá 800.000 NZD. Trong thời điểm hiện

tại, họ có nhu cầu sử dụng SGD. Hãy thực hiện nghiệp vụ ứng trước

ngoại tệ có dự phòng bù đắp rủi ro lãi suất cho công ty, xác định số

SGD công ty nhận được. Biết thông tin thị trường như sau:

 Tỷ giá giao ngay: USD/NZD= 1,3515/59; USD/SGD = 1,6945/10

 Lãi suất 1 tháng: NZD: 61/8 – 61/2 ;

SGD: 41/8 – 41/23.4 Nghiệp vụ ứng trước

Bài tập vận dụng

Phương án 1:

- Công ty bán kỳ hạn 1 tháng NZD/SGD theo Dmkh

Dm(T2m - T1b)30 1,2497 1,2497 * (4,125– 6,5)*30

 Dm 

12436.000 T1b * 30

36000 + 6,5*30

72 số SGD sẽ thu được sau 1 tháng

= 800.000 * 1,2472 = 997.760 SGD

- Công ty xin ứng trước SGD, số SGD được nhận làCE 997.760 * (1-4,5*30

36.000

 4,5*3994.032,37

SGD

)3.4 Nghiệp vụ ứng trước

Bài tập vận dụng

Phương án 2:

- Công ty xin ứng trước NZD, số NZD nhận được là:

CE  800.000 * (1 -6,5*30

36.000  6,5*30) 795.690,01 NZD- Bán giao ngay NZD/SGD theo Dm = 1,6945/1,3559 = 1,2497số SGD mua được là

795.690,01 * 1,2497 = 994.373,80 SGD Công ty nên chọn phương án 23.4 Nghiệp vụ ứng trước

Bài tập vận dụng

Bài 4:

 Ngày 16/03, Công ty Drexel của Đan Mạch nhận được thông báo 3

tháng tới có khoản thu trị giá 900.000 AUD. Trong thời điểm hiện

tại, họ có nhu cầu sử dụng SEK. Hãy thực hiện nghiệp vụ ứng trước

ngoại tệ có dự phòng bù đắp rủi ro lãi suất cho công ty, xác định số

SEK công ty nhận được. Biết thông tin thị trường như sau:

 Tỷ giá giao ngay:

AUD/USD = 1,0621/62;

USD/SEK = 6,9166/09

 Lãi suất 3 tháng: AUD: 41/4 – 41/2 ;

SEK: 71/8 – 73/4

3.4 Nghiệp vụ ứng trước

Bài tập vận dụng

Phương án 1:

- Công ty bán kỳ hạn 3 tháng AUD/SEK theo Dmkh

Dm(T2m - T1b)92 7,3461 7,3461 * (7,125– 4,5)*92

 Dm 

73936.000 T1b * 92

36000 + 4,5*92

48 số SEK sẽ thu được sau 3 tháng

= 900.000 * 7,3948 = 6.655.320 SEK

- Công ty xin ứng trước SEK, số SEK được nhận làCE 6.655.320* (1-7,75*92

36.000

 7,75*92) 6.526.067,6

0 SEK3.4 Nghiệp vụ ứng trước

Bài tập vận dụng

Phương án 2:

- Công ty xin ứng trước AUD, số AUD nhận được là:

CE  900.000 * (1 -4,5*92

36.000  4,5*92) 889.767,67 AUD- Bán giao ngay AUD/SEK theo Dm = 7,3461số EUR mua được là

889.767,67 * 7,3461 = 6.536.322,28 SEK Công ty nên chọn phương án 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Nghiệp vụ ứng trước Bài tập vận dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×