Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng yết giá

1Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng yết giá

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng

dựa vào đồng yết giá

Ví dụ 1:

Thị trường thơng báo

USD/CHF = 1,1807/74

USD/HKD = 7,7515/85

Tính tỷ giá CHF/HKD; HKD/CHF1.1Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng

dựa vào đồng yết giá

Dm CHF/HKD = Dm CHF/USD* Dm USD/HKD

= Dm CHF/USD*Dm USD/HKD

= (1/1,1874)*7,7515=6,5281

Db CHF/HKD = Db CHF/USD*Db USD/HKD

= (1/1,1807)*7,7585= 6,5711

CHF/HKD = 6,5281-6,5711

HKD/CHF = 1/6,5711-1/6,5281 = 0,1521-0,1531CHF/USD = 1,1807/74

HKD/USD = 7,7515/85

Dm CHF / HKD  Dm CHF / USD * Dm USD / HKD

1

7 , 7515

 6 , 5281

* Dm USD / HKD

Db USD / CHF

1 ,1874

Db CHF / HKD  Db CHF / USD * Db USD / HKD

1

7 , 7585

* Db USD / HKD

Dm USD / CHF

1 ,1807

 CHF / HKD HKD / CHF 6 , 57116 , 5281 / 6 , 5711

1

6 , 5711

 0 ,1521 / 0 ,1531

1

6 , 52811.2 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền

cùng dựa vào đồng tiền định giá

Thị trường thơng báo

X/Z = a/b

Y/Z = c/d

Tính tỷ giá X/Y; Y/X1.2 Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng

dựa vào đồng định giá

X/Z = a/b

Y/Z = c/d

Dm X / Y = Dm X / Z * Dm Z / Y = Dm X / Z *Db X / Y = Db X / Z * Db Z / Y = Db X / Z *X /Y =a

db

c=> Y / X =c

bd

a1

a

=

Db Y / Z

d1

b

=

Dm Y / Z

cTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1Tính tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng yết giá

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×