Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Cơ chế trong vai trò là thuốc tê

b. Cơ chế trong vai trò là thuốc tê

Tải bản đầy đủ - 0trang

--Thuốc gây tê tại chỗ bằng cách phong bế cả sự phát sinh và dẫn truyền xung

thần kinh do làm giảm tính thấm của màng tế bào thần kinh đối với ion Na+.

Từ đó ổn định màng và ức chế sự khử cực, dẫn đến làm giảm lan truyền hiệu

điện thế hoạt động và tiếp theo là block dẫn truyền xung thần kinh .

Lidocaine hấp thụ tốt ở gan và bài trừ ở thận111214.Tổng hợp Lidocain13H 2OCaC2HCCHT rim e h ó a

6 0 0 oCH N OC H 3M g C lC l2/F eN a 2S3Cl

NO 2ClH3CCH3NH2NH2CH3

C lC O C H 2C l

H3CCH3

H N (C 2H 5)2NHCOCH2ClCH3

NH2CH3CH3NHCOCH2N(C 2H5)2

CH314Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Cơ chế trong vai trò là thuốc tê

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×