Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những điều kiện mà doanh nghiệp phải đáp ứng khi tiến hành phát hành trái phiếu huy động vốn.

Những điều kiện mà doanh nghiệp phải đáp ứng khi tiến hành phát hành trái phiếu huy động vốn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Có phương án phát hành trái phiếu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chấpthuận quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này.

2. Đối với phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền,

doanh nghiệp phát hành ngoài việc đáp ứng các điều kiện trên còn phải đáp ứng

các điều kiện sau:

 Thuộc đối tượng được phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm theochứng quyền;

 Đảm bảo tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam theoquy định của pháp luật hiện hành;

 Các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất sáu (06) tháng.Thứ hai, với các Doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra nước ngoài.

1. Đối với trái phiếu khơng chuyển đổi

 Doanh nghiệp phát hành có thời gian hoạt động tối thiểu là ba (03) năm kể từ ngàychính thức đi vào hoạt động;

 Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của ba (03) năm liên tiếp liền kề trước nămphát hành phải có lãi theo báo cáo tài chính được kiểm tốn bởi Kiểm tốn Nhà

nước hoặc tổ chức kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp ở Việt Nam.

Báo cáo tài chính được kiểm toán của doanh nghiệp phát hành trong 3 năm liên

tiếp liền kề trước năm phát hành phải là báo cáo kiểm tốn nêu ý kiến chấp nhận

tồn phần;

 Đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn và các hạn chế khác về đảm bảo an toàntrong hoạt động đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại pháp

luật chuyên ngành;

 Trị giá phát hành trái phiếu quốc tế phải được Ngân hàng Nhà nước xác nhận thuộctổng hạn mức vay thương mại nước ngồi hàng năm được Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt;

Đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế về hệ số tín nhiệm để phát hành trái phiếu.

Riêng đối với doanh nghiệp nhà nước phải đảm bảo có hệ số tín nhiệm tối thiểu

bằng hệ số tín nhiệm quốc gia;

11 Phương án phát hành trái phiếu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chấpthuận quy định.

 Doanh nghiệp phát hành đã hoàn chỉnh hồ sơ phát hành theo đúng luật pháp của thịtrường phát hành áp dụng cho từng đợt, từng hình thức phát hành.

2. Đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền:

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm theo

chứng quyền ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định nêu trên còn phải đáp ứng

các điều kiện sau:

 Thuộc đối tượng được phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm theochứng quyền;

 Đảm bảo tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam theoquy định của pháp luật hiện hành;

 Các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất sáu (06) tháng129. So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Tiêu chí

Cổ phiếu thường (Cổ phiếu

phổ thông)

Quyền

Cổ phiếu phổ thông không

hưởng cổ được qui định mức cổ tức tối thiếu

tức

hay tối đa mà cổ động được nhận.

Cổ tức mà mỗi cổ đông được nhận

tùy thuộc vào kết quả hoạt động,

chính sách phát triển cũng như

quyết định của hội đồng quản trịQuyền

hưởng

tài sản

khi công

ty thanh

lý, giải

thể hoặc

phá sản

Quyền

biểu

quyếtKhi công ty thanh lý giải thể

hay phá sản, cổ đơng phổ thơng là

những người cuối cùng được nhận

những gì còn lại của cơng ty (nếu

có) sau khi cơng ty trang trải hết

các nghĩa vụ như thuế, nợ và cổ

phiếu ưu đãiCổ đơng phổ thơng có quyền

bỏ phiếu bầu và ứng cử vào các

chức vụ quản lý của công ty, có

quyền tham gia vào cơng ty và

quyết định đến các vấn đề quan

trọng của cơng ty.

Quyền này có thể được ủy

quyền trong trường hợp cổ đông

không tham gia cuộc họp

Cổ đơng phổ thơng cũng có

quyền u cầu kiểm tra sổ sách

công ty, hoặc triệu tập cuộc họp cổ

đông bất thườngCác cổ đơng phổ thơng có

c quyền quyền:

lợi khác Mua cổ phiếu mới trước đợt phát

hành ra công chúng. Lượng này

13Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi được ấn

định một tỷ lệ cổ tức tối đa so với

mệnh giá, hay là mức cổ tức tuyệt

đối tối đa. Trong điều kiện công

ty hoạt động bình thường, cổ

đơng ưu đãi được hưởng mức cổ

tức này

Trong điều kiện cơng ty

khơng hoạt động bình thường thì

cơng ty trả theo khả năng

Khi cơng ty thanh lý giải

thể phá sản, cổ đông ưu đãi được

ưu tiên nhận lại vốn trước cổ

đông phổ thông nhưng sau các

trái chủ.Cổ đơng ưu đãi về quyền

biểu quyết thì có quyền biều

quyết và được nhiều phiếu hơn

Cổ đơng ưu đãi khác khơng

có quyền biểu quyếtCổ đơng ưu đãi còn được

chia làm nhiều loại ưu đãi khác

nhau:

Cổ phiếu ưu đãi cộng dồntương ứng tỷ lệ cổ phiếu mà cổ

đông đang nắm giữ. Thông thường

các cổ phiếu bán theo quyền có

mức giá thấp hơn giá hiện hành.

Các cổ đơng có thể bán quyền này

trên thị trườngCổ phiếu ưu đãi tham dự

Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi

Cổ phiếu ưu đãi về quyền bỏ

phiếu

Cổ phiếu ưu đãi quyền đòi lại vốn

góp10. Bình luận : “Cổ phiếu ưu đãi là loại ghép giữa cổ phiếu thường và trái phiếu”

Trước tiên ta sẽ làm rõ các khái niệm trái phiếu,cổ phiếu thường và cổ phiếu

ưu đãi

Trái phiếu : một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho

người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu),

trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Người phát hành có thể

là doanh nghiệp (trái phiếu trong trường hợp này được gọi là trái phiếu doanh

nghiệp), một tổ chức chính quyền như Kho bạc nhà nước (trong trường hợp này

gọi là trái phiếu kho bạc), chính quyền (trong trường hợp này gọi là cơng trái hoặc

trái phiếu chính phủ). Người mua trái phiếu, hay trái chủ, có thể là cá nhân hoặc

doanh nghiệp hoặc chính phủ. Tên của trái chủ có thể được ghi trên trái phiếu

(trường hợp này gọi là trái phiếu ghi danh) hoặc không được ghi (trái phiếu vô

danh)

Đặc điểm nổi bật của trái phiếu,mà cụ thể trong vấn đề ta đề cập ở đây là trái

phiếu doanh nghiệp đó là :

--Người nắm giữ trái phiếu được ưu tiên thanh toán trước người nắm giữ cổ phiếu

trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Người nắm giữ trái phiếu được nhận tiền gốc và 1 khoản tiền lợi tức cố định tùy

theo lãi suất và mệnh giá ghi trên trái phiếu bất kể kết quả kinh doanh của doanh

nghiệp ra sao

Người nắm giữ trái phiếu có khơng có quyền tham gia vào hoạt động sản xuất kinh

doanh cũng như các hoạt động quản lý của doanh nghiệp14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những điều kiện mà doanh nghiệp phải đáp ứng khi tiến hành phát hành trái phiếu huy động vốn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×