Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết kế giao diện:

Thiết kế giao diện:

Tải bản đầy đủ - 0trang

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH25HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH4.1.2. Giao diện chi tiết sản phẩm26HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH4.1.3. Giao diện sản phẩm theo danh mục27HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH4.1.4. Giao diện giỏ hàng4.1.5. Giao diện lịch sử giao dịch28HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH4.1.6. Thơng báo đặt hàng thành cơng29HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH4.1.7. Giao diện đăng nhập4.1.8. Giao diện đăng ký30HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH4.1.9. Giao diện thông tin thành viên4.1.10. Giao diện thay đổi thông tin thành viên31HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH4.1.11. Giao diện đổi mật khẩu:32HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH4.2.Giao diện quản trị4.2.1. Giao diện trang chủ quản trị33HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH4.2.2. Giao diện quản lý sản phẩm34HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH4.2.3. Giao diện sửa thông tin sản phẩm4.2.4. Sửa nhà cung cấp35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết kế giao diện:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×