Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết kế giao diện:

Thiết kế giao diện:

Tải bản đầy đủ - 0trang

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH



25



HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH



4.1.2. Giao diện chi tiết sản phẩm



26



HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH



4.1.3. Giao diện sản phẩm theo danh mục



27



HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH



4.1.4. Giao diện giỏ hàng



4.1.5. Giao diện lịch sử giao dịch



28



HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH



4.1.6. Thơng báo đặt hàng thành cơng



29



HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH



4.1.7. Giao diện đăng nhập



4.1.8. Giao diện đăng ký



30



HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH



4.1.9. Giao diện thông tin thành viên



4.1.10. Giao diện thay đổi thông tin thành viên



31



HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH



4.1.11. Giao diện đổi mật khẩu:



32



HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH



4.2.



Giao diện quản trị



4.2.1. Giao diện trang chủ quản trị



33



HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH



4.2.2. Giao diện quản lý sản phẩm



34



HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH



4.2.3. Giao diện sửa thông tin sản phẩm



4.2.4. Sửa nhà cung cấp



35



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết kế giao diện:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×