Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết kế chi tiết hệ thống

Thiết kế chi tiết hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH3.2.Thiết kế cơ sở dữ liệu:12HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECHMơ tả chi tiết các bảng:

Thành viên: tbl_thanhvien

Column NameData typeAllow NullDescriptionTenDangNhapVarchar(255)NoTên đăng nhậpMatKhauTextNoMật khẩuHoTenTextNoHọ tênNgaySinhDateNoNgày sinhGioiTinhTextNoGiới tínhDiaChiTextNoĐịa chỉDienThoaiTextNoĐiện thoạiEmailTextNoEmailColumn NameData typeAllow NullDescriptionid_SanPhamInt(11)NoMã sản phẩmTenSPVarchar(255)NoTên sản phẩmImagesTextNoẢnhDonGiaDecimal(10,0)NoĐơn giáThongTinTextNoThơng tinid_NhomSPInt(11)NoMã loại sản phẩmKhóa ngoạiid_NhaCCInt(11)NoMã nhà cung cấpKhóa ngoạiKhóa chínhSản phẩm: tbl_sanphamKhóa chính13HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECHQuản trị viên: tbl_quantrivien

Column NameData typeAllow NullDescriptionTenDangNhapVarchar(255)NoMã nhân viênMatKhauTextNoHọ tênHoTextYesNgày sinhTenTextYesGiới tínhEmailTextNoĐiện thoạiDienThoaiTextNoEmailKhóa chínhNhóm sản phẩm: tbl_nhomsp

Column NameData typeAllow NullDescriptionid_NhomSPInt(11)NoMã loại sản phẩmTenNhomSPVarchar(255)NoTên loại sản phẩmMoTaTextNoẢnh mô tảColumn NameData typeAllow NullDescriptionid_NhaCCInt(11)NoMã nhà cung cấpTenNhaCCVarchar(255)NoTên nhà cung cấpKhóa chínhNhà cung cấp: tbl_nhaccKhóa chính14HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECHGiỏ hàng: tbl_cart

Column NameData typeAllow NullDescriptionid_cartInt(11)NoMã giỏ hàngTenKHTextNoHọ tênDienThoaiTextNoĐiện thoạiNgayDatHangTextNoNgày đặt hàngTrangThaiInt(11)NoTrạng tháiKhóa chínhChi tiết giỏ hàng: tbl_cart_detailColumn NameData typeAllow NullDescriptionid_cart_detailInt(11)NoMã chi tiết giỏ hàngKhóa chínhid_cartInt(11)NoMã giỏ hàngKhóa ngoạiid_sanphamInt(11)NoMã Sản PhẩmKhóa ngoạiSoLuongInt(11)NoSố LượngDonGiaDecimalNoĐơn giá15HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH3.3. Sơ đồ website:16HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH3.4. Các sơ đồ thuật giải:

Đăng nhậpĐăng ký17HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECHThêm sản phẩmXóa sản phẩm18HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECHSửa sản phẩmTìm kiếm19HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECHXem danh sách đơn đặt hàngXem chi tiết đơn đặt hàng20HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECHĐặt mua sản phẩm21HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECHThêm nhà cung cấp22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết kế chi tiết hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×