Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Phương thức cho thuê tài chính giáp lưng - Under Lease

b. Phương thức cho thuê tài chính giáp lưng - Under Lease

Tải bản đầy đủ - 0trang

hợp đồng.

Câu 8: Theo qui định hiện hành cho thuê tài chính là:

A. Hoạt động tín dụng ngắn hạn thơng qua việcB. Hoạt động tín dụng trung và dài hạn thơngcho th máy móc, thiết bị, phương tiện vậnqua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiệnchuyển và các động sản khác trên cơ sở hợpvận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợpđồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê.đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuêBên đi thuê cam kết mua máy móc, thiết bị,Bên đi thuê cam kết mua máy móc, thiết bịphương tiện vận chuyển và các động sản khácphương tiện vận chuyển và các động sản kháctheo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sởtheo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sởhữu đối với các tài sản cho thuê. Bên cho thuêhữu đối với các tài sản cho thuê. Bên cho thuê sửsử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuêdụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trongtrong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thoảsuốt thời hạn thuê đã được hai bên thoả thuậnthuận

C. Hoạt động tín dụng ngắn hạn thơng qua việcD. Hoạt động tín dụng trung và dài hạn thơngcho th máy móc, thiết bị, phương tiện vậnqua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phươngchuyển và các động sản khác trên cơ sở hợptiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sởđồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê.hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bênBên cho thuê cam kết mua máy móc, thiết bị,thuê. Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thiếphương tiện vận chuyển và các động sản khácbị, phương tiện vận chuyển và các động sảntheo yêu cầu của bên thuê và không nắm giữkhác theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữquyền sở hữu đối với các tài sản cho thuê. Bênquyền sở hữu đối với các tài sản cho thuê. Bênthuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiềnthuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiềnthuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bênthuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bênthoả thuậnthoả thuậnCâu 9: Trong cho thuê tài chính:

A. Quyền sở hữu tài sản được chuyển giaoB. Quyền sở hữu tài sản không đượccho bên thuê tại thời điểm chấm dứt hợpchuyển giao cho bên thuê tại thờiđồng

C. Quyền sở hữu tài sản được chuyển giaođiểm chấm dứt hợp đồng

D. Tất cả đáp án trên đều saicho bên bán tài sản tại thời điểm chấm dứt

hợp đồngCâu 10: Sự khác biệt giữa cho thuê tài chính và cho thuê vận hành là trong cho thuê tài

chính:

A. Hợp đồng thuê qui định bên thuê đượcB. Hợp đồng thuê qui định bên thuêquyền chọn mua tài sản với giá tượng trưngkhông được quyền chọn mua tài sảntại thời điểm chấm dứt hợp đồngvới giá tượng trưng tại thời điểmC. Hợp đồng thuê qui định bên thuê đượcchấm dứt hợp đồng

D. Tất cả đáp án trên đều saichuyển trả lại cho bên bán tài sản với giá

tượng trưng tại thời điểm chấm dứt hợp đồng

Câu 11: Sự khác biệt giữa cho thuê tài chính và cho thuê vận hành là trong cho thuê tài

chính:

A. Thời gian thuê chiếm phần ít thời gianB. Thời gian thuê bằng với thời gian hữuhữu dụng của tài sản

C. Không cần xem xét yếu tố thời giandụng của tài sản

D. Thời gian thuê chiếm phần lớn thờithuê với thời gian hữu dụng của tài sảngian hữu dụng của tài sảnCâu 12: Sự khác biệt giữa cho thuê tài chính và cho thuê vận hành là trong cho thuê tài

chính:

A. Giá trị hiện tại của các khoản tiềnB. Giá trị hiện tại của các khoản tiền thuêthuê nhỏ hơn giá trị thị trường của tàitương đương hoặc lớn hơn giá trị thịsản tại thời điểm bắt đầu hợp đồngtrường của tài sản tại thời điểm bắt đầuC. Khơng có căn cứ để xác định giá trịhợp đồng

D. Tất cả các đáp án trên đều saihiện tại của các khoản tiền thuê

Câu 13: Trong cho thuê tài chính:

A. Có sự tách biệt về quyền sở hữu pháp lýB. Không sự tách biệt về quyền sở hữuvà quyền sử dụng đối với tài sản cho thuêpháp lý và quyền sử dụng đối với tàiC. Không cần xem xét về yếu tố quyền sở hữusản cho thuê

D. Tất cả đáp án trên đều saivà quyền sử dụng tài sản cho thuê

Câu 14: Trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng cho th tài chính bên đi th khơng

được phép hủy ngang, điều này đúng hay sai?

A. ĐúngB. SaiCâu 15: Sự khác biệt giữa cho thuê tài chính và tín dụng ngân hàng là:

A. Hình thức cấp tín dụng của các công ty choB. Hoạt động cho thuê tài chính thường gắnthuê tài chính là cấp tín dụng bằng tiền cònquyền sở hữu về tài sản, bên cho thuê nắm quyềNHTM cấp tín dụng bằng tiềnhữu tài sản còn tín dụng ngân hàng thì tài sảnC. Hoạt động cho th tài chính khơng bị ràngyếu hình thành từ nguồn vốn vay

D. Tất cả đáp án trên đều đúngbuộc bởi hạn mức tín dụng còn mức tài trợ vốn

của các hợp đồng cho vay của NHTM lại bị

giới hạn bởi một tỷ lệ nhất định so với giá trị tài

sản của tài sản đảm bảo tiền vay.

Câu 16: Trong phương thức cho thêu mua trả góp thì:

A. Người bán giữ lại quyền sở hữu của tàiB. Người bán không giữ lại quyền sởsản cho đến khi kết thúc hợp đồnghữu của tài sản cho đến khi kết thúcC. Người mua giữ lại quyền sở hữu của tàihợp đồng

D. Tất cả đáp án trên đều saisản cho đến khi kết thúc hợp đồng

Câu 17: Đối với cho phương thức cho thuê tài chính giáp lưng:

A. Người đi thuê thứ nhất chuyển giao quyềnB. Người đi thuê thứ nhất chuyểnsử dụng cho người đi thuê thứ haigiao quyền sở hữu cho người đi thuêC. Người đi thuê thứ nhất chuyển giao quyềnthứ hai

D. Tất cả đáp án trên đều sai, đáp ánsử dụng và quyền sở hữu cho người đi thuêđúng là….thứ hai

Câu 18: Trong mua và cho thuê lại theo hình thức cho th tài chính thì tài sản:

A. Hết giá trị hữu dụng

C. Khơng cần xem xétB. Còn giá trị hữu dụng

D. Tất cả đáp án trên đều sai, đáp án

đúng làCâu 19: Theo qui định hiện hành thời gian hoạt động của cơng ty cho th tài chính tại

Việt Nam tối đa là:

A. 30 năm

C. 70 nămB. 50 năm

D. 20 nămCâu 20: Tổng mức cho thuê tài chính của một cơng ty cho th tài chính đối với một

khách hàng khơng được vượt q …. vốn tự có của cơng ty cho th tài chính, trừ

trường hợp đối với những khoản cho thuê tài chính từ các nguồn vốn ủy thác của Chính

phủ, của Các tổ chức, cá nhân hoặc khách hàng thuê là tổ chức tín dụng:

A. 50%

C. 40%B. 30%

D. Tất cả các đáp án trên đều saiCâu 21: Theo quy định hiện hành thì nội dung nào sau đây thoả mãn là trong những

điều kiện của một giao dịch cho thuê tài chính:

A. Khi kết thúc thời hạn thuê theo hợp đồng,B. Khi kết thúc thời hạn thuê theo hợp đồng, bênbên thuê được chuyển quyền sở hữu tài sảnthuê được chuyển quyền sở hữu tài sản thuê hoặcthuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận giữatiếp tục thuê theo thỏa thuận giữa các bên, và thờcác bên, và thời hạn thuê tài sản ít nhất phảihạn thuê tài sản ít nhất phải bằng 60% thời gianbằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tàicần thiết để khấu hao tài sản thuê. Khi kết thúcsản thuêthời hạn thuê bên thuê được quyền chọn mua tàsản thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực

tế của tài sản thuê tại thời điểm mua lại

C. Khi kết thúc thời hạn thuê theo hợp đồng,D. Khi kết thúc thời hạn thuê theo hợp đồng, bênbên thuê được chuyển quyền sở hữu tài sảnthuê được chuyển quyền sở hữu tài sản thuêthuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận giữahoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận giữa các bêncác bên, và thời hạn thuê tài sản ít nhất phải

bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài

sản thuê. Khi kết thúc thời hạn thuê bên thuê

được quyền chọn mua tài sản thuê theo giá

danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản

thuê tại thời điểm mua lại. Tổng số tiền cho

thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng

thuê phải tương đương với giá các tài sản đó

trên thị trường vào thời điểm ký hợp đồng

Câu 23: Lợi ích của cho thuê tài chính đối với bên thuê là gì:

A. Tăng nguồn lực sản xuất trong điềuB. Tăng nguồn lực sản xuất trong điều kiệnkiện thiếu vốn; hoặc không đủ điều kiệnthiếu vốn, được đáp ứng vốn cao hơn bấtvay vốn

C. Tăng nguồn lực sản xuất trong điềucứ phương thức tài trợ nào

D. Gồm A; được đáp ứng vốn cao hơn bấtkiện thiếu vốn, việc cấp vốn nhanh gọncứ phương thức tài trợ nào, một phương

thức tài trợ linh hoạt có nhiều thuận lợiCâu 24: Lợi ích của cho thuê tài chính đối với bên cho th là gì:

A. Có độ rủi ro thấp, đảm bảo sử dụng vốnB. Có độ rủi ro thấp, đảm bảo sử dụngđúng mục đích, có hiệu quả thu được nhiềuvốn đúng mục đích, có hiệu quả, tạolợi nhuậnliên kết giữa nhà cung cấp và người cho

thuêC. Có độ rủi ro thấp, đảm bảo sử dụng vốnD. Có độ rủi ro thấp, đảm bảo sử dụngđúng mục đích, có hiệu quả, thu được chênhvốn đúng mục đích, có hiệu quả, thulệch vốn khi hết hợp đồng trong trường hợpđược chênh lệch vốn khi hết hợp đồngngười thuê trả lại thiết bịtrong trường hợp người thuê trả lại

thiết bị, đa dạng hóa kinh doanh, phân

tán rủi roCâu 25: Lợi ích của cho thuê tài chính đối với nền kinh tế?

A. Tăng nguồn vốn cho đầu tưB. Tăng nguồn vốn cho đầu tư, giúp các

doanh nghiệp trong nước tiếp thu được

công nghệ cao và những tiến bộ khoa họcC. Tăng nguồn vốn cho đầu tư, giúp cáckỹ thuật

D. Tăng nguồn vốn cho đầu tư, hỗ trợ, cứudoanh nghiệp trong nước tiếp thu đượccánh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏcông nghệ cao và những tiến bộ khoaphát triểnhọc kỹ thuật, hỗ trợ, cứu cánh cho các

doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển

Câu 26: Việc xác định thời hạn cho thuê dựa trên những cơ sở nào?

A. Thời gian hoạt động của tài sản, tốcB. Thời gian hoạt động của tài sản, tốc độđộ lỗi thời của tài sản, giá cả của tài sảnlỗi thời của tài sản, cường độ sử dụng củaC. Thời gian hoạt động của tài sản, tốctài sản, khả năng thanh toán

D. Thời gian hoạt động của tài sản, tốc độđộ lỗi thời của tài sản, các rủi ro trênlỗi thời của tài sản, các rủi ro trên thịthị trường, cường độ sử dụng của tàitrường, cường độ sử dụng của tài sảnsản, khả năng thanh tốn, tính chất

của từng loại tài sản

Câu 28: Thế nào là cho thuê vận hành?

A. Cho thuê vận hành là một thoả thuận choB. A; tổng số tiền mà người thuê phảithuê có thời hạn thuê ngắn hơn nhiều so vớitrả nhỏ hơn nhiều so với giá trị gốc củathời gian hữu dụng của tài sản

C. B; người cho thuê phải chịu toàn bộ chitài sản

D. A; người cho thuê phải chịu toàn bộphí bảo trì, bảo hiểm, rủi ro, thiệt hạichi phí bảo trìkhơng phải do bên th gây ra

Câu 29: Ở Việt Nam một giao dịch cho thuê vận hành được xác định khi nào?A. Quyền sở hữu tài sản không đượcB. A; hợp đồng cho thuê không quy địnhchuyển giao cho bên thuê khi kết thúc hợpviệc thoả thuận mua tài sản cho thuê giữađồng thuê và thời hạn cho thuê chỉ chiếmbên thuê và bên cho thuêmột phần thời gian hữu dụng của tài sản

cho thuê

C. B; công ty cho th tài chính có nhuD. A; cơng ty cho th tài chính có nhucầu cho th vận hành phải đáp ứng đủcầu cho thuê vận hành phải đáp ứng đủcác điều kiện do NHNN Việt Nam quycác điều kiện do NHNN Việt Nam quy địnhđịnh và được NHNN chấp thuận bằng

văn bản

Câu 30: Mục đích đầu tư của NHTM là:

a. ổn định hóa thu nhập của ngân hàng vàb. Cung cấp dự trữ cho ngân hàngbù trừ rủi ro tín dụng.

c. cung cấp một sự đa dạng hố về mặt địad.Tất cả đáp án trên đều đúnglý trong hoạt động kinh doanh.

Câu 31: Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn chứng khoán đầu tư của ngân hàng thương

mại

a. Rủi ro trong đầu tư chứng khoánb. Tỷ suất lợi nhuận dự kiếnc. Khả năng chịu thuếd.Tất cả đáp án trên đều đúngCâu 32: Mục đích của đầu tư chứng khốn của NHTM là:

A. Ổn định thu nhập của ngân hàng

C. Cung cấp dự trữ của ngân hàngB. Bù trừ rủi ro tín dụng

D. Tất cả đáp án trên đều đúngCâu 33: Khi kinh doanh chứng khoán các NHTM cần thực hiện những nội dung gì?

A. Phân tích, xác định giá chứngB. Phân tích, xác định giá chứng khốn hợpkhốn hợp lý

C. Phân tích, xác định giá chứnglý, quản lý tài khoản đầu tư

D. Phân tích, xác định giá chứng khốnkhốn hợp lý, bảo hiểm danh mục đầuhợp lý, quản lý tài khoản đầu tư, bảo hiểmdanh mục đầu tưCâu 34:. Thuê mua tài sản là hoạt động:

A. Nội bảngB. Ngoại bảngC. NHTM mua về để bán cho khách hàngD. NHTM mua hộ cho khách hàngCâu 35: Hợp đồng cho thuê tài sản được xem là hợp đồng thuê tài chính trong trường

hợp nào?

A. Nếu bên thuê hủy hợp đồng và đền bù tổnB. Thu nhập hay tổn thất do sự thay đổi giá trịthất phát sinh liên quan đến việc hủy hợphợp lý của giá trị còn lại của tài sản thuê gắnđồng cho bên cho thuêvớiĐể khấu hao của tài sảnbên đi thuêC. Bên đi thuê có khả năng tiếp tục thuê lạiD. phải thỏa mãn cả 3 đáp án trêntài sản sau khi hết hạn hợp đồng thuê với

tiền thuê thấp hơn giá thuê thị trường

Câu 36: Công ty cho thuê tài chính được phép hoạt động:

A. Chiết khấu hối phiếuB. Bảo lãnh ngân hàngC. Nhận tiền gửi tổ chứcD. Cho thuêCâu 37: Chọn đáp án đúng về cho thuê tài chính:

A. Thời gian thuê phải lớn hơn 50% thờiB. Khi kết thúc thời gian thuê, bên thuê đượcgian cầnquyền ưu tiên mua tài sảnĐể khấu hao của tài sảnD. Bên đi thuê được phép hủy ngang hợp đồngC. Trách nhiệm bảo trì tài sản thuộc về bên

cho thuê

Câu 38: Trong cho thuê tài chính:

A. Bên đi thuê hoàn toàn được quyền chọnB. Bên đi thuê trực tiếp nhận tài sản từ bên chotài sảnthuêC. Bên cho thuê phải mua bảo hiểmD. Bên đi thuê được phép dùng tài sản thuê

cầm cố nếu cầnCâu 39: Trong cho thuê tài chính, bên cho thuê:

A. Được quyền quản lý, kiểm sốt tàiB. Khơng được quyền quản lý, kiểm sốt TSsản theo các điều kiện của hợp đồngtheo các điều kiện của hợp đồng thuêthuê.

C. Phải trích khấu hao theo quy địnhD. Được quyền sở hữu tài sản và được hưởng

các quyền theo quy định trong hợp đồng thuê.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Phương thức cho thuê tài chính giáp lưng - Under Lease

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x