Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC LÀNG NGHỀ ĐÚC ĐỒNG HIỆN NAY Ở HUYỆN Ý YÊN

PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC LÀNG NGHỀ ĐÚC ĐỒNG HIỆN NAY Ở HUYỆN Ý YÊN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các hình thức khác (Ký gửi sản phẩm…) □

Khơng có5. Mẫu mã sản phẩm

* Tự sáng tạo

10% - 30% □70% - 100% □30% -70%70% - 100% □30% -70%70% - 100% □30% -70%* Làm theo các mẫu bán chạy:

10% - 30% □

* Theo đơn đặt hàng

10% - 30% □* Vai trò thiết kế mẫu mã sản phẩm trong việc tiêu thụ:

Bình thƣờng □Quan trọngRất quan trọngNhập khẩu10. Nguyên liệu để sản xuất

Trong tỉnhNgồi tỉnh* Đánh giá mức độ khó khăn của nguồn cung cấp ngun liệu cho làng

nghề:

Khơng khó khănKhó khănKhó khăn nghiêm trọng □

11. Phƣơng thức tiếp cận vốn

Tự cóVay Ngân hàng□ Vay ngƣời thân12. Vốn sản xuất kinh doanh

- Ƣớc tổng số vốn:………………………………………..

- Tài sản cố định - chiếm %.......................................................

- Vốn lƣu động - chiếm %..................................................

13. Cơ sở vật chất kỹ thuật

- Diện tích mặt bằng sản xuất kinh doanh:……………………….

- Thực trạng nơi sản xuất kinh doanh:

Kiên cố:Bán kiên cố: □14. T nh h nh hoạt động sản xuất kinh doanh

- Thu nhập trung bình lao động sản xuất kinh doanh nghề truyền thống trong1 tháng:………………………………………….

- Tỷ lệ % thu nhập từ sản xuất kinh doanh nghề truyền thống so với tổng thu

nhập………………………………………………………

15. Mức độ cập nhật thông tin về thị trƣờng

Thƣờng xunThỉnh thoảng □Khơng cóKhơng có16. C quan hệ v i doanh nghiệp l n

Thƣờng xuyênThỉnh thoảng □17. LNTT nhận thức về mức độ ô nhiễm môi trƣờng

Nghiêm trọngBình thƣờng □Khơng quan tâm19. Ơng/Bà tự đánh giá về mức độ cạnh tranh sản phẩm của LNTT trên

thị trƣờng

Cao □Trung bình □Yếu20. Xin đề nghị xếp mức độ kh khăn của LNTT (đánh số thứ tự theo

cấp độ, từ kh khăn nhất 1-12)

- Vốn

- Nguyên liệu

- Mặt bằng sản xuất kinh doanh

- Cơ chế chính sách

- Cơ sở hạ tầng

- Thiếu thơng tin

- Trình độ ngƣời lao động

- Mơi trƣờng ô nhiễm

- Kỹ thuật, công nghệ lạc hậu

- Thu nhập thấp

- Mẫu mã, chất lƣợng sản phẩm

- Thị trƣờng21. Để phát triển bền vững LNTT, xin vui lòng cho biết ý kiến khác- nếu

có:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn quý Ông/Bà

Người trả lời

(Ký và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC LÀNG NGHỀ ĐÚC ĐỒNG HIỆN NAY Ở HUYỆN Ý YÊN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×