Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Giá thành các khâu công nghệ khai thác

II. Giá thành các khâu công nghệ khai thác

Tải bản đầy đủ - 0trang

1Mũi khoanCái0,027664562Ty khoanBộ0,0006

52,51002503Dỗu thuỷ lựcKg272800,015109,24Mỡ máyKg0,166200,01217,55Cáp thépSợi0,0053206126Bóng đènCái0,021800,0151,2Cộng835,9- Chi phí điện năng (Cđ)

Công suất máy khoan CW - 250MH là Ptt = 386 KW thời gian

làm việc trong một năm là T = 3300 giờ

Công suất tiêu thụ 1 năm = 386.2.3300 = 2549600®/Kwh

VËy C® = 770.2547600 = 1961652000®

=> Chi phÝ vËt liƯu CVL = 835.900.000 + 1.961.652 =

2.797.552.000 ®

b) Tiền lơng (CL):

CL = NCN . LTb 12

Trong đó:

NCN là số công nhân làm việc trên máy, hai máy khoan bố trí

18 ngời

LTb là lơng bình quân của một công nhân = 800.000 đ/N/T

=> Vậy CL = 18.800.000 x 12 = 172.800.000 đ/N

c) Bảo hiểm (CBH):

CBH = 15%;CL = 15%. 172.800.000 = 25.920.000 đCBH = 25.920.000 đ

d) Chi phí quản lý khâu khoan (CQL)

117CQL = 25% CL(đ)= 25% x 172.800.000 = 43.200.000đ

- Tổng chi phí khâu khoan (CK)

CK = (1+2+3+4+5)

= 450.106 +2.797.552.000 + 172.800.000 + 25.920.000

+ 43.200.000

= 3.489.472.000®

=> CK = 3.489.472.000

+ Giá thành khâu khoan

EK =CK

Ad . 85%(đ/m3)Trong đó:

Ad là khối lợng đất đá bóc trong năm lấy bằng 3.800.000

m3/năm

=>

3.489.472.000

EK = 3.800.000 x = 1.080 (đ/m3)

85%2. Giá thành khâu nổ mìn

a) Chi phí thuốc nổ (CTN)

- Khối lợng thuốc nổ sử dụng trong 1 năm theo kế hoạch

QTN = q.Ađ.85%

Trong đó:

q là chỉ tiêu thuốc nổ trung bình = 0,4 kg/m3

Ađ là khối lợng đất bóc hàng năm theo kế ho¹ch =

3.800.000m3

=> QTN = 0,4 x 3.800.000 x 85% = 1.292.000 kg

- Tæng chi phÝ thuèc næ (CTN)

CTN = 1.292.000 x 13.000 ®/kg = 16.796.000 ®

b) Chi phÝ phơ kiƯn nổ (CCK)

118CCK = 15%CTN = 2.519.400.000đ

c) Tiền lơng công nhân nỉ m×n (CL)

CL = 3.800.000 x 85% x 250 = 807.500.000đ

Do ta lấy theo mức khoán hiện tại của mỏ là 250đ/m 3

d) Bảo hiểm (CBH)

CBH = 15% CL = 15% x 807.500.000 = 121.125.000đ

e) Chi phí quản lý (CQL)

CQL = 25% CL = 25% x 807.500.000 = 201.845.000®

* Tỉng chi phí khâu nổ mìn (CN)

CN = (1+2+3+4+5) = 20.445.900.000đ

* Giá thành khâu nổ mìn (EN)

CN

20.445.900.00

0

En =

=

A

3.800.000= 5.380 đ/m33. Giá thành cho khâu xúc bốc (đất và than)

- Ta xem chi tiết các bảng XV-2 và XV-3

4. Giá thành cho khâu vận tải (đất than)

- Ta xem chi tiết các bảng XV-4 và

5. Giá thành cho khâu gạt đất đá

- Ta xem chi tiết bảng XV-6

6. Giá thành khâu thoát nớc

a) Chi phí khấu hao thiết bị bơm

CKH = Ccb + Csc = CTb 10% + CTb5% (®)

= 720.000.000x 15% = 180.000.000 (đ)

b) Chi phí điện năng (Cpk)

Cđ = P.N.K.Td.n (đ/năm)

Trong đó:

P là công suất máy bơm = 315 kw/h

119N là số giờ làm việc của máy bơm = 7200h

K lµ hƯ sè sư dơng thêi gian = 0,6

N là số máy bơm = 4

Td là đơn giá tiền ®iÖn = 1000®/kw

=> C® = 915 x 7.200 x 0,6 x 1.000 x 4 = 4.717.440.000đ

c) Lơng công nhân (CL)

CL = NCN . L . 12 (đ/năm)

Trong đó:

NCN là số công nhân của trạm bơm = 27 ngời

L là lơng trung bình của công nhân = 700.000đ/T

=> CL = 27 x 700.000 x 12 = 226.800.000 đ/năm

d) Bảo hiểm (CBH)

CBH = 15%CL = 34.000.000 đ/năm

e) Chi phí quản lý (CQL)

CQL = 25% CL = 56.700.000 đ/năm

* Tổng chi phí khâu bơm (Cb)

Cb = CKH + Cđ + CL + CBH + CQL

Cb = 5.142.940.000đ/năm

* Giá thành khâu thoát nớc

Eb =Cb

Aq=5.142.940.000

950.000= 5.414 đ/m3III. Tổng giá thành khai thác một tấn than nguyên khai (G)G = b . Ksx + a

Trong đó:

b là giá thành cho chi phí bóc 1m3 đất đá

120Ksx là hệ số bóc đất trung bình toàn mỏ = 4,74m 3/T

a là giá thành khai thác 1 tấn than

1. Giá thành chi phí cho 1m3 đất bóc (b)

b = Ek + En + Ex® + Eg + Evt (®/m3)

(Ek , En , Exđ , Eg , Evt là chi phí các khâu tơng ứng khoan, nổ,

xúc, đất gạt và vËn t¶i)

=> b = 1080 + 5380 + 3175,27 + 2446,47 + 1096,9

= 13178,64 đ/m3

2. Giá thành khai thác 1 tÊn than (a)

a = Ext + Evtt + Eb (®/t)

(Ext , Evtt , Eb là các chi phí xúc, vận tải than và bơm nớc để

khai thác than)

=> a = 22773,6 + 6262,78 +5414 = 34450,38 đ/T

* Tổng giá thành khai thác 1 tấn than nguyên khai (G)

G = b. KTb + a = 13178,64 x 4,74 + 34450,38

= 96917,1 (đ/T)

* Lãi vay ngân hàng

- Tổng vốn đầu t = 162.647.400.000 đ

- Lãi vay ngân hàng 10% năm

=> Lãi phải trả là 16.264.740.000đ

- Lãi suất phải trả trên tấn than (Li)

16.264.740.0

= 17120

00

Li =

đ/tấn

950.000

* Chi phí nộp thuế tài nguyên + ngân sách (CNT)

121- Tính theo qui định của Nhà nớc là 5% chi phí sản xuất

trong đó có:

+ Chi phí ngân sách = 3%

+ Thuế tài nguyên = 2%

=> CNT = 5% x G = 4845,8 đ/tấn

* Chi phí thăm dò, hỗ trợ, đào tạo, y tếm môi trờng huy động

cho các dự án đầu t (Gt)

- Ta tính theo qui định = 10% chi phí sản xuất

Trong đó:

Chi phí thăm dò bổ xung = 2% G

Chi phí hỗ trợ đào tạo = 1% G

Chi phí y tế = 1% G

Chi phí môi trờng = 2% G

Chi phí cho các dự án đầu t = 4% G

=> CTT = 10% x 96917,6 = 9691,7 (®/T)

=> Ci = CNT + CTT = 14537,5

IV. Tổng tiền lãi suất- Sản lợng mỏ Aq = 950.000 T/N

- Giá bána = 177.000 đ/T1. Doanh thu bán than (D)

=> D = 950.000 x 177.000 = 168.150.000.000đ

2. Tỉng chi phÝ (C)

C«ng thøc: C = Aq (G + Li + Ci)(®)=> C = 950000 (96917,1 + 17120 + 14537,5)

= 122.145.870.000 ®

1223. L·i gép tríc th

Lg = D – C = 168.150.000.000 122.145.870.000

= 46.004.130.000đ

4. Lãi vòng (LR)

Công thức: LR = Lg TLT (đồng)

TLT là thuế lợi tức = 25% Lg = 11.501.032.500 ®

LR = 46.004.130.000 – 11.501.032.500 = 34.503.097.500 ®

E=LR

Vdt=34.503.097.500

= 0,2121

162.647.400.00

®

05. Thêi gian thu håi vèn

T=1

E=1

0,2121= 4,7 nămVậy ta có bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế bảng XV-7Bảng XV-7: Tổng hợp các chỉ tiêu kinh tếSTTICác chỉ tiêuTổng vốn đầu t

123Đơn vịSố lợngĐồng162.647.400.0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Giá thành các khâu công nghệ khai thác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×