Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Kho than và dung tích của kho chứa than

II. Kho than và dung tích của kho chứa than

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chơng XVPhần tính toán kinh tế

I. Vốn đầu t xây dựng cơ bảnVốn đầu t xây dựng cơ bản bằng tổng chi phí đầu t trong

quá trình xây dựng cơ bản trừ đi tiêu thụ đợc do bán than khai

thác đợc trong thời kỳ xây dựng cơ bản nếu có.

1. Vốn mua sắm thiết bị

- ở đây chỉ đề cập đến thiết bị chủ yếu trực tiếp tham

gia vào quá trình sản xuất và tính ở năm số thiết bị huy động

lớn nhất (có thiết bị mới và cũ)

Bảng XV-1: Vốn mua sắm thiết bịĐơn giá

(106- đồng)Thành tiền

(106-đồng)STTTên thiết bịSố lợng1Máy xúc DEMAG-H185218000360002Máy xúc K- 5A2210042003Máy xú EX-75025500110004Máy khoan

250MH2150030005Máy khoan DRILTECH1420042006Máy gạt D85a3120036007Máy gạt T170360018008Máy gạt lốp D2-9814504509Ô tô Benaz 54085004000100014000CIII-10Ô tô CAT-7771411Máy ép khí1303012Máy bơm 12Y-10T4180720114Cộng83000Vậy chi phí mua sắm thiết bị là 83.000.000.000 đ

2. Chi phí bóc đất trong thời kỳ xây dựng cơ bản

- Vốn bóc đất xây dựng cơ bản (VCB)

+ Khối lợng đất bóc trong thời kỳ xây dựng cơ bản:

2.833.000m3

+ Khối lợng than thu đợc trong thời kỳ xây dựng cơ bản:

25.520 tấn

+ Đơn giá bóc đất trong thời kỳ xây dựng cơ bản: 16.044

đ/m3

+ Đơn giá than NK trong thời kỳ xây dựng cơ bản:

177.000đ/m3

Vậy chi phí là

VCB=2.833.000x16.04425.520x177.000=40.983.400.000 đ

3. Vốn xây lắp và chi phí khác

- Vốn xây lắp dựa trên cơ sở qui mô xây dựng khối lợng công

tác xây lắp mà chủ yếu là các hạng mục công trình mặt bằng,

nhà cửa và các vốn thiết kế cơ bản khác và theo thông t 201

BXD-BKT lấy theo tỷ lệ qui định là 30% vốn mua sắm thiết bị

83.000.000.000 x 30% = 24.900.000.000đ

Vậy tổng vốn xây lắp là 24.900.000.000đ

4. Tài sản cố định hiện có

- Tài sản cố định hiện có nh nhà cửa, các công trình (lấy

theo số liệu kiểm kê đánh giá ngày 31/12/2002)

VCĐ = 13.764.000.000đ

1155. Tổng vốn đầu t

Vđt = VTb + VCB + VXL + VCĐ

=> Vđt = 162.647.400.000đ

6. Suất đầu t

- Đợc tính theo công thức

KO

=

KO

=Vđt

Aq(đ/tấn)162.647.400.0

= 171.207

00

(đ/tấn)

950.000II. Giá thành các khâu công nghệ khai thác1. Giá thành khâu khoan (máy CIII - 250MH)

- Khấu hao (CKH)

CKH = Ccb + Csc (đồng)

Trong đó:

Ccb là khấu hao cơ bản = 10% Ctb

Csc là chi phí sửa chữa = 5% Ctb

Ctb là chi phí mua sắm thiết bị = 3.000.106 ®ång

VËy khÊu hao

CKH = 3000.106.10%.5% + 3000.106 = 450.000.000 ®ång

a) Chi phÝ vËt liƯu (CVL) tÝnh cho m¸y khoan CIII - 250MH

- Số liệu theo trong bảngSTTNguyên vật liệuĐơn

vịĐM tiêu

103m3116Số lợngĐơn giá

(106

đồng)Thành

tiền (106

đồng)1Mũi khoanCái0,027664562Ty khoanBộ0,0006

52,51002503Dỗu thuỷ lựcKg272800,015109,24Mỡ máyKg0,166200,01217,55Cáp thépSợi0,0053206126Bóng đènCái0,021800,0151,2Cộng835,9- Chi phí điện năng (Cđ)

Công suất máy khoan CW - 250MH lµ Ptt = 386 KW thêi gian

lµm viƯc trong một năm là T = 3300 giờ

Công suất tiêu thụ 1 năm = 386.2.3300 = 2549600đ/Kwh

Vậy Cđ = 770.2547600 = 1961652000®

=> Chi phÝ vËt liƯu CVL = 835.900.000 + 1.961.652 =

2.797.552.000 đ

b) Tiền lơng (CL):

CL = NCN . LTb 12

Trong đó:

NCN là số công nhân làm việc trên máy, hai máy khoan bố trí

18 ngời

LTb là lơng bình quân của một công nhân = 800.000 đ/N/T

=> Vậy CL = 18.800.000 x 12 = 172.800.000 đ/N

c) Bảo hiểm (CBH):

CBH = 15%;CL = 15%. 172.800.000 = 25.920.000 ®CBH = 25.920.000 ®

d) Chi phí quản lý khâu khoan (CQL)

117Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Kho than và dung tích của kho chứa than

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×