Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Tổ chức cung cấp điện.

III. Tổ chức cung cấp điện.

Tải bản đầy đủ - 0trang

IIi.2 Cung cấp điện sân công nghiệp

Trên sân công nghiệp đặt các tram biến áp 6/0,4kw để

cung cấp điện cho các hộ trên sân công nghiệp: Xởng bảo dỡng

ô tô, máy khoan, các hộ tiêu thụ này nối với trạm biến áp 6/0,4 kv,

các thiết bị di động dùng cáp mềm, cáp đợc bố trí trên các tầng.

IIi.2 Cung cấp điện cho các hộ ở xa sân công nghiệp.

Khu văn phòng đặt một trạm biến áp 6/220v để cung cấp

điện cho văn phòng, kho vật t nhà để xe, chiếu sáng.

IV.Chiếu sáng mỏ.

Vì làm việc 3 ca, cho nên chiếu sáng là rất cần thiết để

phục vụ cho quá trình sản xuất, cho công nhân làm việc và đi

lại trên khai trờng.

IV1.Chiếu sáng nơi làm việc của máy xúc

Để chiếu sáng nơi làm viêc của máy xúc ta sử dụng đèn pha

3-35 công suất 500W điện áp 220V, quang thông 7500 lumen.Diện tích cần chiếu sáng cho khu vực này là: s 1=1500m2

Số bóng đèn cần thiết để chiếu sáng cho một máy xúc là:

N1 =E.s1 .k .k

F .1, ( bóng đèn)Trong đó: E- Độ sáng của bóng đèn, E= 3 lux

S1-DiƯn tÝch chiÕu s¸ng, S1=1500 m2

k1- HƯ sè tổn thất ánh sáng, k1=1,3

k2 - Hệ số dự trữ ¸nh s¸ng ;

η - HiƯu st ®Ìn ,

VËy:k2 = 1,4.

η = 0,5

N1 =Nh vậy cần 2 chiếc

+ Công suất chiếu sáng :

1033.1500.1,3.1,4

= 1,4 chiếc

7500.0,5Thực tế , mỗi máy xúc cần lắp thêm 1 đèn 500W phía sau

máy để khắc phục khoảng tối sau máy .

Vậy , công suất chiếu sáng cho 1 m¸y xóc :

W1= 5.1000+500=2500 (W)

Víi 6 m¸y xóc trên toàn mỏ :

W=6.2500=15000 (W) =15KW

+ Vị trí đèn chiếu sáng :

Các bóng đèn đợc lắp trên các cột di động cho 5 máy xúc

làm việc đồng thời .

( Máy EX-750 dùng điện do máy cung cấp để tự thắp sáng )

IV.2. Chiếu sáng bãi thải :

Mỗi bãi thải dùng 4 bóng 3-35 chiếu sáng khu vực đổ thải

và san gạt mặt bằng .

Theo thiết kế có 4 bãi thải đồng thời hoạt động

Công suất chiếu sáng tổng cộng khu bãi thải :

W=4.1000.4=16000W=16 KW

VI.3. Chiếu sáng bãi chứa than và kho than :

Chiếu sáng bãi chứa than dùng 5 ®Ìn Π 3-35

ChiÕu s¸ng kho than dïng 4 ®Ìn Π 3-35

Công suất chiếu sáng khu vực này :

W=(5+4).1000=9000 (W)=9KW

IV.4. Chiếu sáng mặt tầng công tác :

Dùng đèn sợi đốt 200W cã chơp , chiÕu s¸ng diƯn tÝch tõ khu

m¸y xóc làm việc ra hào chung .

Chiều dài cần chiếu sáng là 350 m . Khoảng cách giữa 2 đèn

là 30m . Số đèn tối thiểu cho 1 tầng :

nb =350

=12 (bóng)

30Công suất chiếu sáng 1 tầng :

104W=12.200=2400 (W)=2,4 KW

IV.5. Chiếu sáng khu vực vận tải :

Tổng chiều dài tuyến đờng vận tải , trong mỏ là 3 000km .

Sử dụng bóng đèn sợi đốt 200 W, khoảng cách giữa 2 bóng là

30m . Số đèn trên cả tuyến đờng :

n=3000

=100 (bóng đèn)

30Công suất toàn khu vực :

W=100.200=20000 (W)=20 KW

Hệ số công suất mạng :

Hệ số công suất trung bình của má :

cos ϕ tb =∑ Pti

P +Q

2

ti2

ti=1722,5

∑ Pti

=

=0,8

2144

SV. C«ng suÊt trạm biến áp chính

Tính theo công thức

S=( Ptt ) 2 + ( ∑ Qtt ) , (KVA)Qua tÝnh to¸n lùa chọn22 máy biến áp có công suất 1800KVA/máy

VI. Các biện pháp an toàn sử dụng điện

Sử dụng :

- Hệ thống trạm mát 1 pha 6KV

- Hệ thống tiếp đất cục bộ đối với các trạm 35/6; 6/04

đảm bảo an toàn

Rt đ<4.

- Các thiết bị điện dùng điện áp < 1000V ta nắp rơle

- Các dụng cụ có đầy đủ các thiết bị an toàn khi sử dụng

điện.

105Bảng Xii-1: Kế hoạch tiêu thụ điện của mỏ

Đơn

vịCác giai đoạn (năm)STTCác chỉ tiêu1Công suất thiết bị làm

việcKW1948187815982Phụ tải tối đa lâu dàiKW107110539103Hệ số công suất cos0,930,930,934Hệ số yêu cầu0,550,530,575Điện năng tiêu thụ hàng KW/h

năm37616

00323390

027114

006Điện năng tiêu thụ 1 KW/h

tấn than8,37,12,81ữ 23ữ 44 -> +

Chơng XIIIKỹ thuật an toàn , vệ sinh công nghiệp, các biên pháp

phòng ngừa cháy nổ và bảo vệ môi trờng.

I. Nguyên nhân và các phơng pháp chung để đảm bảo an toàn trên

mỏ lộ thiên106Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Tổ chức cung cấp điện.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×