Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI VỀ NHẬN THỨC LUẬN

I. NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI VỀ NHẬN THỨC LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI VỀ NHẬN THỨC LUẬNPháp luật đất đai được xây dựng và hoàn thiện dựa trên lý thuyết chuyển từ mơ

hình quản lý đất đai truyền thống sang mơ hình quản trị đất đai hiện đại.

Pháp luật đất đai được xây dựng, hoàn thiện dựa trên quan điểm đất đai là

nguồn lực, nguồn vốn to lớn để phát triển đất nước.

Pháp luật đất đai được xây dựng & hồn thiện dựa trên lý thuyết về bình đẳng

giới trong quản lý & sử dụng đấtI. NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI VỀ NHẬN THỨC LUẬNPháp luật đất đai được xây dựng & hoàn thiện dựa trên nhận thức đảm bảo sự

cơng bằng, bình đẳng trong tiếp cận, sử dụng đất đai; chú ý, quan tâm đến

những nhóm người yếu thế trong xã hội, bao gồm: Nhóm đồng bào dân tộc

thiểu số, người nghèo, phụ nữ, trẻ em; người có công với cách mạng; người già

cô đơn, tàn tật …II. NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI TRONG PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI HIỆN HÀNH1. Về vấn đề sở hữu đất đai

Bổ sung quy định về giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền đại diện chủ sở

hữu đất đai của Nhà nước

Quy định rõ quyền của Nhà nước & trách nhiệm của Nhà nước trong lĩnh vực đất

đai

Bổ sung quy định về trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm đất ở, đất

sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bổ sung quy định về trách nhiệm của Nhà nước trong việc cung cấp thông tin số

liệu về đất đai2. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Bổ sung quy định về hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtTăng cường tính cơng khai, minh bạch trong việc cơng bố quy hoạch, kế hoạch

sử dụng đất

Đề cao nguyên tắc tham vấn người dân trong lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng

đấtNâng cao trách nhiệm & bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân khi thực

hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Xử lý triệt để hơn các trường hợp quy hoạch sử dụng đất “treo”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI VỀ NHẬN THỨC LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×