Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Định lý xấp xỉ Stone-Weierstrass trong tập compact

Định lý xấp xỉ Stone-Weierstrass trong tập compact

Tải bản đầy đủ - 0trang

Định lý xấp xỉ Stone -WeierstrassNhận xét 2.2.1. Trong bổ đề (2.2.1), ta sử dụng khai triển chuỗi

Taylor của hàm số 1 − g(t) với 0 ≤ g(t) ≤ 1. Đầu tiên, ta xét chuỗiTaylor của hàm 1 − t, ta có1 1

1 1

1

1

2 ( 2 − 1) 2

2 ( 2 − 1)( 2 − 2) 3

1−t=1− t+

t −

t − ...

2

2!

3!

an t n .=1−

n=1Trong đó,(−1)n−1

an =

n!n−1k=01

−k

2= 21−2n(2n − 2)!

.

n! (n − 1)!Với mỗi n ∈ N, an ≥ 0, ta cólimn→∞(2(n + 1) − 2)!

(n + 1)!(n + 1 − 1)!

= lim

n→∞

(2n − 2)!

21−2n

n!(n − 1)!

(2n)!

−1−2n

2

(n + 1)!n!

= lim

1−2n

n→∞ 2

(2n − 2)!

n!(n − 1)!

2n − 1

= 1.

= lim

n→∞ 2n + 1

21−2(n+1)an+1

anan tn hội tụ theo từng điểm trên (−1, 1). Ta

n=1sẽ chứng minh chuỗi đó hội tụ đến 1 − t trên [0, 1].

Như vậy, chuỗi 1 −

an tn , vì vậy ψ(t) hội tụ với t ∈ (−1, 1). Lấy đạoĐặt ψ(t) = 1 −

n=1hàm của hàm ψ(t) theo t ta có

dψ(t)

=−

nan tn−1 .

dt

n=1

Nguyễn Thị Huyền Nga27K36B - Sư phạm TốnĐịnh lý xấp xỉ Stone -WeierstrassTa có

(1 − t)(−nan tn−1)=−n=1nan tn−1nan tn .+n=1n−1Tương đương với

−2(1 − t)(−nan tn−1)=2n=1n2

n=1

2−2nnan tn−2n=1n=1(2n − 2)!tn

(2n − 2)! n−1

tn22−2n

n!(n − 1)!

n!(n − 1)!

n=12−2(n+1) (2(nn2=nan t=

n−1n=0

−2n=1+2

n=1

=1+(2n − 2)!

2n! n

t −

22−2n

tn

n!n!

(n − 1)!(n − 1)!

n=121−2n(2n − 2)! 2n(2n − 1)

− 2n tn

n!(n − 1)!

2n21−2n(2n − 2)! n

t

n!(n − 1)!n=1

=1−+ 1) − 2)! n

(2n − 2)! n

t −

n22−2n

t

n!n!

n!(n1)!

n=1n=1

an t n .=1−

n=1Hayψ(t) = −2(1 − t)dψ(t)

.

dtKhi đó1

2dt

=

1−t

ψ1

1

ln |1 − t| + ln c

2

2⇔ ψ = c 1 − t với c ∈ R.⇔ ln ψ =

Đánh giá hai bên t = 0 cho c = 1. Do đó, ψ(t) = 1 − t theo biến

t với t ∈ [0, 1]. Ta chứng tỏ rằng ψ(t) = 0. Áp dụng bất đẳng thức

Nguyễn Thị Huyền Nga28K36B - Sư phạm ToánĐịnh lý xấp xỉ Stone -WeierstrassStirling

711e 8 −n nn+ 2 < n! < e1−n nn+ 2 .

Do đó với n ≥ 2 thì

2n−2 11−2nan = 22

(2n − 2)!

21−2n e1−(2n−2) (2n − 2)

≤ 7 −n n+ 1 7 −(n−1)

1

n!(n − 1)! e 8 n 2 e 8

(n − 1)n−1)+ 2

2n− 32

1

(2n2)

≤ 21−2n 1 n+ 1

1

e 4 n 2 (n + 1)n− 2

2n− 23

1−2n 2n− 23 (n − 1)

≤2

2

1

1

nn+ 2 (n − 1)n− 2

3

(n − 1)2n− 2

− 21

<2

1

1

3

e 4 (n − 1)n+ 2 (n − 1) 2

3

1 (n − 1)2n− 2

=√ 1

2e 4 (n − 1)2n

1

1

=√ 1

3 .

2e 4 (n − 1) 2an <Vì vậy

n=1

kanCho

n=1(2.2.12)1

1

1

+√ 1

3 < ∞.

2

2e 4 (n − 1) 2k≥1là dãy đơn điệu tăng và bị chặn trên, suy ra tồn tạian . Khi đó, áp dụng định lý Aben suy ra tồn tại ψ(1) và

n=1

ψ(1) = 1 −an tn = lim−an = 1 − lim

n=1t→1−t→11 − t = 0.Sử dụng định lý Aben một lần nữa ta suy ra ψ(t) =

với mọi t ∈ [0, 1].1 − t hội tụBổ đề 2.2.1 (xem [9]). Cho A ⊂ C(X, R) là đại số con đơn vị đóng.

Khi đó

i) Nếu f ∈ A và f ≥ 0 thì f ∈ A;

ii) Nếu f ∈ A thì |f | ∈ A;

iii) Đại số con đơn vị đóng A là một dàn.

Nguyễn Thị Huyền Nga29K36B - Sư phạm ToánĐịnh lý xấp xỉ Stone -WeierstrassChứng minh. Ta sẽ chứng minh từng ý một

i) Xét trường hợp 0 ≤ f ≤ 1. Khi đó, ta viết f = 1 − g với

0 ≤ g ≤ 1. Sử dụng khai triển chuỗi Taylor, ta có

f (t) =an g n (t), t ∈ X1 − g(t) = 1 −

n=1với các hệ số như trong nhận xét (2.2.1). Suy ra chuỗi Taylor của hàm

f hội tụ về f theo chuẩn · . Thật vậy,

NN

nf − (1 −an g n (t)|an g ) ≤ sup | f (t) − (1 −

t∈Xn=1n=1

Nan ζ n )|.= sup | ζ − (1 −

ζ∈[0,1]n=1Trong đó, ζ = sup |f (t)|.

t∈[0,1]Cho > 0, do sự hội tụ đều của chuỗi Taylor của hàm

[0, 1], khi đó sẽ tồn tại N ∈ N sao cho1 − t trênNan g n ) < , với mọi N ≥ N .f − (1 −

n=1Ta cóNlimN →∞an g n ) = 0.f − (1 −

n=1NTừ đó, với mọi n ∈ N∪{0}, g n ∈ A và A là đại số con thì 1−

an g n ∈

n=1A. Theo giả thiết ta lại có, A là tập đóng, suy ra f ∈ A. Vậy mệnh

đề i) hoàn toàn được chứng minh.

ii) Ta có |f | = f 2 với f ∈ A, f.f = f 2 ∈ A và A là đại số. Áp

dụng i) cho hàm f 2 ta suy ra |f | ∈ A.1

1

(f + g − |f − g|) và f ∨g = (f + g + |f − g|) .

2

2

Áp dụng ii) ta suy ra f ∧ g ∈ A và f ∨ g ∈ A. Hay mệnh đề iii) được

chứng minh.

iii) Ta có f ∧g =Nguyễn Thị Huyền Nga30K36B - Sư phạm ToánĐịnh lý xấp xỉ Stone -WeierstrassĐịnh lý 2.2.1 (Định lý xấp xỉ Stone-Weierstrass, xem [9]).

Cho X là một không gian metric compact và A ⊂ C(X, R) là đại số

con đơn vị tách điểm của X . Khi đó, tập A là trù mật trong C(X, R).

Nhận xét 2.2.2. Định lý trên còn được phát biểu như sau “nếu

A là đại số con đơn vị đóng với tách điểm của tập compact X , và

A ⊂ C(X, R) thì A = C(X, R)”.

Chứng minh. A ⊂ C(X, R) là đại số con đơn vị đóng với tách điểm

của X . Cho > 0, với mọi f ∈ C(X, R) ta chứng tỏ rằng tồn tại

hàm g ∈ A sao cho

f −g < .

Xét điểm s, t ∈ X . Theo giả thiết, A là tách điểm nên tồn tại h ∈ Asao cho h(s) = h(t). Với λ, µ ∈ R ta xét ánh xạ h : X → R với

h (v) := µ + (λ − µ)

h (v) − h (t)

, với mọi v ∈ X.

h (s) − h (t)

Chú ý rằng h ∈ A và h(s) = λ, h(t) = µ. Do đó, với s = t tồn tại

fs,t ∈ A sao chofs,t (s) = f (s) và fs,t (t) = f (t).

Và fs,t ∼ f trong lân cận của s và t. Bây giờ cố định s và cho t thay

đổi, ta đặt

Ut := {v ∈ X|fs,t (v) < f (v) + } .

Ta có, tập Ut là tập mở vì nó là tạo ảnh của tập mở. Ngồi ra, t ∈ Ut

vì vậy hợp

Ut là phủ mở của X . Do X là tập compact nên tồn tại

t∈Xhữu hạn t1 , t2 , ..., tn ∈ X , sao cho

nX⊂Uti .

i=1Đặths := min fs,ti .

1≤i≤nNguyễn Thị Huyền Nga31K36B - Sư phạm TốnĐịnh lý xấp xỉ Stone -WeierstrassKhi đó hs ∈ A, hs (s) = f (s) và hs < f + . Ta đặtVs := {v ∈ X|hs (v) > f (v) − } .Mặt khác Vs là tập mở và X ⊂Vs . Do X là tập compact nên sẽ tồn

s∈Xmtại hữu hạn s1 , s2 , ..., sm ∈ X sao cho X ⊂Vsj . Đặt g = max hsj

j=11≤j≤mkhi đó g ∈ A vàf−
Do đó f − g < . Bởi vậy, A là trù mật trong C(X, R) và A là tập

đóng hay A = C(X, R).

Hệ quả 2.2.1 (xem [9]). Cho K là tập compact con của Rn , với

mọi n ∈ N. Khi đó, đại số của mọi đa thức P (K, R) với mỗi tọa độ

x1 , x2 , ..., xn là trù mật trong C(X, R).

Nhận xét 2.2.3.

i) Trong trường hợp n = 1 trùng với định lý xấp xỉ Weierstrass.

ii) Một kết quả tương tự như trong định lý xấp xỉ Weierstrass xảy

ra trong lý thuyết chuỗi Fourier và cũng được chứng minh đầu tiên

bởi Weierstrass...

Bây giờ, ta xét định lý trong tập compact địa phương.2.2.2.Định lý Stone-Weierstrass trong tập compact địa

phươngCho (X, τ ) là một không gian Hausdoff compact địa phương và

không gian C 0 (X) gồm tất cả các hàm liên tục trên tập X với tính

chất, nếu f ∈ C 0 (X) với mọi > 0 tồn tại một tập compact K sao

cho |f (x)| < với mọi x ∈

/ K . Chuẩn của hàm f thuộc C 0 (X) được

xác định bởi

f = sup |f (x)| .

(2.2.13)

x∈XNguyễn Thị Huyền Nga32K36B - Sư phạm ToánĐịnh lý xấp xỉ Stone -WeierstrassBổ đề 2.2.2 (xem [9]). Cho (X, τ ) là không gian Hausdoff compact

địa phương. Khi đó C 0 (X) cùng với chuẩn (2.2.13) là khơng gian đầy

đủ.

Chứng minh. Cho∼ ∼X, τlà compact hóa được mô tả trong bổ đề(1.2.1). ĐặtD ≡ f ∈ C X : f (∞) = 0 .

Khi đó D là khơng gian con đóng của C(X ). Lấy f ∈ C 0 (X). f (x) nếu x ∈ Xf (x) ≡

 0 nếu x = ∞,

và hàm θ : C 0 (X) → D sao cho θf = f . Khi đó θ là một song ánh

với chuẩn f = θf . Như vậy, D là đầy đủ vì nó là khơng gian con

đóng của khơng gian đầy đủ. Từ đó, suy ra C 0 (X) cùng với · cũng

là khơng gian đầy đủ.

Hàm số nói trên có giá trị trong C nhưng việc chứng minh giống

như cho hàm số có giá trị trong khơng gian tuyến tính định chuẩn bất

kỳ. Trong trường hợp, các hàm số trong C 0 (X) với mọi giá trị thực,

ta sẽ sử dụng kết quả trong không gian C 0 (X; R) cho các trường hợp

còn lại.

Định nghĩa 2.2.3 (xem [4]). Đại số của các hàm A xác định trên X

được gọi là không đâu triệt tiêu trên X nếu với mọi x ∈ X , tồn tại

hàm f ∈ A sao cho f (x) = 0.

Định lý 2.2.2 (xem [9]). Cho A là đại số của hàm số trong C 0 (X, R)

trong đó (X, τ ) là khơng gian Hausdoff compact địa phương với tách

điểm và không đâu triệt tiêu. Khi đó, A là trù mật trong C 0 (X, R).

∼ ∼Chứng minh. Giả sử X , τlà compact hóa trong bổ đề (1.2.1). Kíhiệu A là tập hợp các tổ hợp tuyến tính hữu hạn được xác định bởi

nci f i + c0 : f ∈ A, ci ∈R ,A=

i=1Nguyễn Thị Huyền Nga33K36B - Sư phạm ToánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Định lý xấp xỉ Stone-Weierstrass trong tập compact

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×