Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

Tải bản đầy đủ - 0trang

việc cung ứng vật tư cho nơng dân đã có thể áp đặt “luật chơi” có lợi cho mình. Việc

định giá lúa chưa hợp lý: sản phẩm của “cánh đồng mẫu lớn” có chất lượng cao hơn rõ

rệt, và AGPPS đã bán sản phẩm đó với giá cao hơn, nhưng AGPPS cũng chỉ mua của

nông dân với giá bằng giá lúa có phẩm cấp thơng thường trên thị trường. Khi vấn đề

mâu thuẫn về chia sẻ lợi ích thì tất nhiên không tạo ra động lực cho nông dân áp dụng

các quy trình sản xuất tiên tiến.

Nhìn chung các “cánh đồng lớn” hiện mới chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với

tồn bộ nền nơng nghiệp của khu vực ĐBSCL. Hầu hết các hình thức liên kết cũng

mới chỉ được thực hiện trong thời gian vài ba năm. Trong q trình triển khai, các hình

thức này sẽ còn phải chỉnh sửa, thay đổi để phù hợp với thực tế và giải quyết các vấn

đề phát sinh. Tuy nhiên, có thể nói, đây là những điển hình tiên phong trong việc hiện

đại hóa phương thức tổ chức sản xuất và tiêu thụ trong nông nghiệp. Bước đầu, việc áp

dụng một số hình thức liên kết bằng hợp đồng giữa doanh nghiệp và các hộ nơng dân

đã có những tác động tích cực và có tính lan tỏa trong sản xuất nơng nghiệp ở nhiều

địa phương.

Từ kinh nghiệm thực tiễn thì các mơ hình liên kết giữa doanh nghiệp và nơng

dân trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo cần phải đảm bảo một số nguyên tắc sau:

Việc thiết lập các mối liên kết cần phải được dựa trên cơ sở tự nguyện, đảm bảo

lợi ích của các bên tham gia. Trong mối liên kết, nếu mỗi tác nhân không tự xác định

được vị trí của mình thì rất dễ dẫn tới khả năng các hình thức liên kết được tạo ra một

cách ồ ạt theo kiểu phong trào, rồi lại nhanh chóng tan rã vì thiếu tính bền vững. Đối

với các trường hợp điển hình tốt, cần tạo điều kiện hỗ trợ và củng cố để duy trì. Chính

quyền cũng khơng nên vì thấy điển hình tốt mà nhân rộng nó một các nóng vội theo

kiểu sao chép, bởi mỗi địa phương, mỗi đối tượng đều có những điểm mạnh, điểm yếu

riêng.

Việc liên kết phải thực sự đem lại lợi ích cho các bên tham gia, nếu khơng thế

thì sớm muộn hình thức tổ chức liên kết cũng đi đến chỗ đổ vỡ. Trong mối quan hệ

liên kết, việc đàm phán một cách bình đẳng để đi đến sự đồng thuận, dung hòa lợi ích

của các bên là điều kiện quan trọng để duy trì tính bền vững của chuỗi liên kết.

Nguyên tắc các bên cùng thắng (win-win) cần được các bên doanh nghiệp và nông dân

nhận thức và vận dụng một cách phù hợp với nhu cầu và năng lực của mình. Sự tính

tốn giữa những lợi ích lâu dài và tồn cục (như cải tổ nền nơng nghiệp, thúc đẩy

ngành sản xuất lúa gạo và thay đổi cơ cấu xuất khẩu lúa gạo theo hướng có lợi hơn)

cần phải được bao hàm trong đó những lợi ích ngắn hạn và cục bộ của các bên tham

gia (như nâng cao thu nhập và điều kiện sống, điều kiện lao động của nơng dân, bảo

đảm doanh nghiệp kinh doanh có lãi).47Xây dựng nền nông nghiệp hợp đồng thực sự là một bước tái cấu trúc ngành

nơng nghiệp. Nó khơng chỉ đơn thuần làm thay đổi mối quan hệ giữa các tác nhân

trong các chuỗi giá trị nơng nghiệp mà còn liên quan đến nhiều công việc nền tảng như

đào tạo lực lượng cán bộ kỹ thuật ở cấp cơ sở để tư vấn và hỗ trợ nông dân thay đổi

phương thức canh tác; cải tạo lại đồng ruộng trở thành những cánh đồng đủ lớn để áp

dụng máy móc cơng suất lớn và những gói kỹ thuật canh tác tiên tiến; thay đổi cơ sở

kỹ thuật của một số khâu quyết định, như khâu thu hoạch và chế biến sau thu hoạch;

hoàn thiện hệ thống pháp lý để tạo ra mơi trường thể chế thích hợp cho quan hệ hợp

đồng giữa các bên tham gia; phát triển các hệ thống an sinh xã hội, bảo hiểm rủi ro

trong nông nghiệp, v.v... Chính vì thế, phải nhìn nhận q trình này như là một chương

trình phát triển lâu dài, tồn diện và đồng bộ, chứ không chỉ như một phong trào ngắn

hạn với nội dung chính chỉ là tuyên truyền, vận động doanh nghiệp và các hộ nông

dân.

Để làm được điều đó thì cần tun truyền và tập huấn thường xun cho nơng

dân kiến thức về quy trình sản xuất lúa tiêu chuẩn và những lợi ích khi tham gia mơ

hình liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất lúa, từng bước thay đổi nhận thức, hành

vi của người dân. Đồng thời nâng cao nông lực cho cán bộ cơ sở, hội nông dân, hợp

tác xã để đai diện cho người dân ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp và mang lại

những quyền lợi, lợi ích chính đáng cho người nông dân.48CÁC PHỤ LỤC

Biểu TH-01

(Kèm theo báo cáo số 57 /BC-CCPTNT ngày 15 /5/2014)

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI HỢP ĐỒNG CÁNH ĐỒNG LỚN

Vụ: Đông Xuân 2013-2014

Đến ngày: 07/05/2014T

THuyệnTổng sốAB1=2+..+501

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11Tổng số

10.000,10

TP Long

Xuyên

500,00

TP Châu Đốc

664,00

H An Phú

TX Tân Châu

147,20

H Phú Tân

580,00

H Châu Phú

4.435,90

H Tịnh Biên

450,00

H Tri Tôn

650,00

H Châu Thành

430,00

H Chợ Mới

1.615,00

H Thoại Sơn

528,00Diện tích kế hoạch (Ha)

OM697 OM421

Jasmine

6

8

4Khác2

3

1.972,0

0 6.034,10390,005

1.604,0

0410,00200,00500,00

54,00Tổng số

6=7+..

+10

5.023,80Diện tích thực hiện (Ha)

OM697 OM421

Jasmine

6

8

7

8

1.033,9

0 2.364,80492,70

63,609Tỷ lệ

TH/K

H

Khác

11=6/1167,3010

1.457,8

09,60492,70

54,000,99

0,100,50924,00

300,00

100,00

370,00

278,00147,20

80,00

3.511,90

150,00

350,00

140,00

1.245,00500,00140,00300,00

50,0050,00200,00147,20

427,90

1.332,90

635,00

637,00

320,00

457,30

510,20203,90

502,40

53,60

274,00147,20

80,00

1.129,00

114,90

350,00

140,00

403,70347,90

17,70

140,00287,00

40,00

236,201,00

0,74

0,30

1,41

0,98

0,74

0,28

0,97

49Ghi chú: Số liệu không bao gồm phần thực hiện của Cty CP BVTV AG50Biểu TH-0B1

(Kèm theo báo cáo số 57/BC-CCPTNT ngày 15/5/2014)

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁNH ĐỒNG LỚN TẠI AN GIANG

CƠNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG

Vụ: Đơng Xuân 2013-2014

Đến ngày: 07/05/2014TT

AHuyện

B

Tổng số

H An Phú

H Châu Phú

H Tịnh Biên

H Tri Tơn

H Châu Thành

H Thoại SơnDT Kế

hoạch (ha)

1Diện tích thực hiện (Ha)

OM697

Tổng số Jasmine

6

OM4218

2=3+...+6

3

4

5

6.808,80 4.711,90

520,80 1.087,10

193,60

193,60

1.376,20

923,40

302,50

143,70

432,50

238,00

4,20

99,30

1.395,60

739,50

203,10

348,40

2.280,10 1.879,20

246,90

1.130,80

931,80

11,00

55,20Khác

6

489,00

6,60

91,00

104,60

154,00

132,80Ghi chú: Các giống khác bao gồm: OM 2517; OM 5431; 0M 7347; GPPS 10351Biểu TH-02

(Kèm theo báo cáo số 57/BC-CCPTNT ngày 15 /5/2014)

TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP THAM GIA CÁNH ĐỒNG LỚN

Vụ Đơng Xuân 2013-014

Đến ngày 07/05/2014TTA0102Tên DNĐịa bàn thực

hiệnTổ chức

dại diện

NDCDB

Tổng sốCty CP

AfiexCty CP Du

Lịch AGX Tân

LậpX Tây

PhúTBTSTHT SX

ấp Tân

Thành/Tâ

n

Định/Tân

AnTỷ lệ

TH/KH

1=3/2

50,24%0304

Long

Cty CP

Hưng LâmX An

HoàCPCT2

10.000Cộng

3=4+...

+7

5.024Thực hiện (Ha)

Jasmin OM69 OM42

e

76

18

4

1.0345

2.3656

167Hợp đồng tiêu thụ

KhácSố HĐNgày HĐTình hình

thực hiện7

1.458891013/11/2013Cty cung cấp

giống thu hồi

vốn sau01/2013

/HĐSX

TT

141,11%450,00635,00502,40114,90245,00241,00HTX.NN

An Hòa23/01/2014100,00%

0,00%223,50

100,00223,50

0,00223,5

0

0,001103

THTCty chỉ hỗ trợ

giống 30 ha,

DT còn lại dân

tự mua241,00THT xã

Ơ Long

Ghi

chú17,70Ký hộ

dân

98,37%Cty CP Đầu

tư Vinh

PhátKH

(ha)01/HĐ

BT.20119/9/2013DN đầu tư đầu

vào: giống, vật

tư NN.

Cty ký HĐ với

HTX nhưng

52

HĐ 2

lần

(47

+176,

5ha)đượckhông triển

khai ra dân3/HLR05Cty CP LT

Nam Trung

BộX An

HồX Mỹ

Phúk0

6CTHTX.NN

An Hòa100,00%0,00%CP07X Long

KiếnCM140,0018/9/2013Khơng

ký HĐ500,000,000,00HTX.NN

Vĩnh

ThạnhKhơng

ký HĐ0,00%Cty CP

Quốc Tế

Gia280,00CPCty CP LT

Phú Vĩnh

X Vĩnh

Thạnh

Trung280,00140,0

001/HĐLTNT

M500,000,000,00HTX.NN

Hiệp Hòa04/2013

/HĐTT71,33%150,00107,00107,00UBN

D tỉnh

xác

nhận20/11/2013Cty chỉ thu

mua, khơng

đầu tư

Theo KH, Cty

sẽ cho ND ứng

trước 2trđ/ha.

nhưng cty

không đến ký

HĐ, không

ứng tiền cho

ND

Theo KH, Cty

sẽ cho HTX

ứng trước

2trđ/ha nhưng

Cty không dến

ký HĐ, không

ứng tiền cho

HTX

Cty cho HTX

ứng trước 1

trđ/ha. Cty hỗ

trợ kinh phí

tập huấn kỹ

thuật cho hộ

tham gia SX

53

Mỹ

Phú đã

vận

động

được

337,3h

a

HTX

đã vận

động

được

250haX Long

Điền ACMHTX.NN

Long

Bình,

Định

Thuận03/2013

/HĐTT100,00%X Châu

PhongTCCty CP

Tồn CầuX Châu

PhongTC02/HĐ

TT/201

4X Phú

Hiệp81,7081,7003/HĐ

TT/201

4CPTHT XS

xã Ơ

Long VĩPTHTX.NN

Phú Hiệp65,5065,5024/11/2013Cty Cung cấp

giống, khơng

đầu tư VTNN.24/11/2013Cty cung cấp

giống, Khơng

đầu tư VTNNTHT

có 26

hộ, Tổ

trưởng

Bùi

Minh

Thức

THT

có 41

hộ, Tổ

trưởng

Ngơ

Phước

Hùng81,70THT SX

CDL

Vĩnh

Tường

100,00%

Long

150,00150,0

0THT SX

CDL

Vĩnh Lợi

100,00%08150,0018/11/2013Cty cho HTX

ứng trước 1

trđ/ha. Cty

phối hợp với

Cty Nông

nghiệp GAP

cung ứng

VTNN cho hộ

dân65,50100,00%223,50223,50223,5

0100,00%80,0080,0080,0013/01/2014Cty cung cấp

giống, VTNN

và thu mua

cho 76 hộ

Cty cung ứng

giống

5409Cty CP

Thuận

MinhX Kiến

ThànhCMHTX.NN

Thuận

Quới04/2013

/HĐTT29,33%X Vĩnh

Châu1011Cty CP

XNK LTTP0,00%X Vĩnh

Tế44,00CPCD410,00HTX.NN

Cây13,33%

100,00%Không

ký HĐCty không đến

ký HĐ với ND

(không có

HTX).01HĐLK/

GEDOPHUT

HUANDN cho HTX

ứng trước 6

trđ/ha, thực

hiện tốt0,00HTX.NN

Phú

Thuận1.500,0

0

54,00Cty cho HTX

ứng trước 1

trđ/ha44,00CDCty CP

XNK Đồng

Tháp MườiX Mỹ

Phú150,0021/11/2013Cty

Thuận

Minh

là Cty

con

của

Cty

Quốc

Tế Gia

Cty có

Phướn

g án

410ha

được

UBN

G tỉnh

xác

nhận

Cty có

Phướn

g án

1500

ha

được

UBN

D tỉnh

xác

nhận200,00

54,0012/12/2013200,00

54,0001/HĐ

TM/20112/12/2013Cty chỉ thu

mua, khơng

55Hà NộiChâmX Mỹ

Đức12HTX NN

Đức

ThànhCty LTTP

An Giang

X

Thạnh

Mỹ

Tây13CPCty TNHH

AngimexKitokuP Mỹ

Thới

P Mỹ

Hồ

P Bình

Khánh

X Tân

Tuyến

X

Lương

An Trà

X Hồ

Bình

ThạnhCP30,00%200,000,0058,55%200,00117,10NDLX

LX

LX

TT203,5

0

242,1

0101,75%200,00203,5096,84%250,00242,1094,20%50,0047,1086,67%150,00130,0047,10

130,0

0157,00

40,00157,0

0

40,00TT

CT117,10104,67%

80,00%150,00

50,00đầu tư, thu

mua lúa

IR50404

Cty cung ứng

giống. Không

thực hiện được

do ND không

đồng ý SX

Jasmine

Chỉ thu mua,

khơng hỗ trợ

chi phí do ND

đã xuống

giống. Cty

đang vận động

ND ký HĐ

SX Lúa Nhật

SX Lúa Nhật

SX Lúa Nhật

SX Lúa Nhật

SX Lúa Nhật

SX Lúa Nhật56X Phú

Thuận

X Vĩnh

Phú

X Mỹ

Phú

Đơng

X

Vọng

Thê14Cty TNHH

Bình TâyX

Lương

An TràTS

TS52,00%50,0026,0026,0097,50%100,0097,5097,50151617Cty TNHH

MTV Tây

Đô ShinCty TNHH

Tân Thạnh

AnX Long

GiangX Mỹ

PhúX Phú

AnSX Lúa NhậtTSSX Lúa Nhật

125,40%50,0062,7062,70TSSX Lúa Nhật

100,00%TTCMCPPT50,0050,0050,0001/HĐ

KT-BTHND xã100,00%

Cty TNHH

Chấn

ThànhSX Lúa NhậtHTX.NN

Long

Thạnh22,82%350,00450,00350,00102,70100,00%

100,00%200,00

200,00200,00

200,0017/01/2014Cty cung ứng

giống16/12/2013DN cho HTX

ứng trước 6

trđ/haThực

hiện tốt350,0

0102,70HTX.NN

Phú

ThuậnHTX.NN

Phú An12/09/2013Cty chỉ thu

mua, không

đầu tư. DT 350

ha sx OM

6976 và IR

50404200,0001/2014

/HĐSX

TT

01HĐLK/

-TAY

ĐO

SHINPHU

THUA

N

200,0 01

0 HĐTT/

201320/12/2013DN cho tạm

ứng trước 2,5

trđ/ha, SX Nếp

57

được

UBN

D tỉnh

xác

nhậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×