Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Phú Thọ đến năm 2020:

II. Các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Phú Thọ đến năm 2020:

Tải bản đầy đủ - 0trang

23

- Đối với nguồn vốn huy động của dân và doanh nghiệp: có cơ chế,

chính sách để động viên, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vốn phát

triển sản xuất kinh doanh. Đẩy mạng thực hiện chính sách xã hội hóa, khuyến

khích nhân dân tham gia các dự án phát triển hạ tầng kinh tế, hạ tầng văn hóa

– xã hội theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Tập trung phát triển quy mô và mạng lưới đào tạo, tăng cường năng lực

đào tạo của các trường đại học đa ngành, trường cao đẳng, trung cấp, các cơ

sở đào tạo nghề. Đẩy mạnh kết hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học, liên

thông giữa đào tạo và sử dụng lao động xuất khẩu, chú trọng việc liên kết đào

tạo nghề đối với người lao động nông nghiệp và đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để từng bước nâng cao chất

lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo đội ngũ giáo viên và cán

bộ quản lý giáo dục và dạy nghề. Đẩy mạnh xã hội hóa và mở rộng hợp tác

quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp với định hướng phát triển

ngành nghề sản xuất, kinh doanh, tạo động lực khuyến khích người lao động

phát huy sức lực, trí tuệ nhằm nâng cao hiệu quả lao động. Có chính sách thu

hút nguồn lao động chất lượng cao từ các địa phương khác đến làm việc tại

tỉnh.

3. Phát triển khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường

Gắn phát triển khoa học, công nghệ với sản xuất, đẩy mạnh việc ứng

dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào các ngành sản xuất và dịch vụ.

Tăng cường đầu tư kinh phí cho cơng tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng

đại trà những tiến bộ khoa học vào sản xuất.

Phát triển mạnh nguồn nhân lực cho khoa học, cơng nghệ; sử dụng có

hiệu quả đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và có chính sách thu hút cán bộ

khoa học, doanh nhân, nghệ nhân giỏi về cơng tác tại Tỉnh, chính sách ưu đãi

cho các doanh nghiệp đầu tư áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến vào sản

xuất.24

Tăng cường các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường, huy động sự

tham gia đóng góp của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và có chính sách ưu

đãi trong việc huy động vốn đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; đồng

thời nâng cao trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành,

các đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong việc bảo vệ và giảm thiểu ô

nhiễm môi trường, bảo đảm giữ cân bằng sinh thái, bảo đảm phát triển kinh tế

- xã hội bền vững.

4. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành

chính, làm khâu đột phá cho thời kỳ từ nay đến năm 2020

Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng xây dựng thể chế về kinh tế,

về tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước phù hợp với điều

kiện của Tỉnh và đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp

tục thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính theo

hướng đơn giản hóa các thủ tục, cơng khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục, các

khoản phí, lệ phí, rút ngắn thời hạn, tiết kiệm tiền của, công sức trong giải

quyết công việc đối với tổ chức, công dân. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây

dựng mạng lưới các tổ chức dịch vụ pháp lý trên địa bàn để tạo điều kiện cho

các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận pháp luật, dùng pháp luật để bảo vệ các

quyền và lợi ích của mình;

Tăng cường việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, cơng

chức gắn với việc sắp xếp, kiện tồn, nâng cao năng lực điều hành của chính

quyền các cấp, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng

cường tính chủ động, sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của từng tổ chức, cá

nhân trong thực thi nhiệm vụ. Đầu tư hoàn thiện hệ thống trụ sở làm việc của

cơ quan hành chính các cấp gắn với đẩy mạnh việc ứng dụng cơng nghệ thơng

tin theo mơ hình Chính phủ điện tử và tổ chức triển khai áp dụng hệ thống

quản lý tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2001.

5. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hợp tác và mở rộng thị trường25

Tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, đào

tạo nguồn nhân lực .v.v… với các tỉnh nằm trong hành lang kinh tế từ Hà Nội

– Hải Phòng – Lào Cai – Cơn Minh (Trung Quốc), các tỉnh có địa giới hành

chính giáp với Phú Thọ và các địa phương khác trong cả nước. Nghiên cứu

xây dựng và đề xuất với Chính phủ cho thực hiện cơ chế đặc thù để nâng cao

hiệu quả hợp tác thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước;

Quan tâm mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Nâng cao chất

lượng, đổi mới mẫu mã sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh và phát triển thị

trường một cách vững chắc, quan tâm hơn nữa việc quảng bá thương hiệu cho

các sản phẩm hàng hóa có lợi thế của Tỉnh.KẾT LUẬN

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ trong 4 năm gần đây đã đạt được

những thành tích đầy ấn tượng về tốc độ tăng trưởng kinh tế và xố đói giảm

nghèo. Về cơ bản, những thành tích tăng trưởng đã đến được với đại bộ phận

người dân, thể hiện ở mức tăng thu nhập và tiêu dùng của tất cả các nhóm dân

cư trong thời gian qua. Một trong những nguyên nhân tạo ra được thành tích

đó là những cơ sở phát triển con người được tạo dựng từ những năm trước

cũng như những nỗ lực cải cách nhiều mặt tạo ra những cơ hội việc làm và

thu nhập đáng kể trong những năm qua.

Tuy nhiên, có những lo ngại khơng phải khơng có căn cứ về chất lượng

và sự bền vững của những thành tích tăng trưởng của tỉnh Phú Thọ. Tăng26

trưởng cao chỉ là một điều kiện cần nhưng còn xa mới là “đủ” để có một nền

kinh tế mạnh. Mặc dù Phú Thọ đã đạt được những thành tựu phát triển kinh tế

rất đáng khích lệ trong giai đoạn 2013-2016 đặc biệt là sự vượt khó khăn

vươn lên trong những năm vừa qua, nhưng nền kinh tế của tỉnh Phú Thọ vẫn

phát triển dưới mức tiềm năng và hiện đang phải đối mặt với nhiều yếu kém

về chất lượng tăng trưởng, xét cả về trung hạn và dài hạn.

Với những nhóm giải pháp được đưa ra, em hy vọng có thể góp phần

vào việc tìm ra hướng đi đúng đắn, vượt qua những rào cản đang kìm hãm sự

phát triển của kinh tế tỉnh Phú Thọ trong những năm qua và có thể cả trong

tương lai.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Thơm (2014), Giáo trình kinh tế phát triển nâng cao,

Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

2. Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội tinh Phú

Thọ đến năm 2020.

3. Các website:

http://thongkephutho.vn

http://www.gso.gov.vn

http://www.phutho.gov.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Phú Thọ đến năm 2020:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×