Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (2016), Quyết định số: 139/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016, Hòa Bình.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (2016), Quyết định số: 139/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016, Hòa Bình.

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤCPHỤ LỤC 01PHIẾU ĐIỀU TRA CÁC HỘ ĐƢỢC GIAO RỪNG VỀ

TÌNH HÌNH TRỒNG RỪNG

Ngày điều tra: ........................................

Ngƣời điều tra: .......................................

Địa điểm: ....................................................................................................

PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên chủ hộ: ............................................2. Nam (Nữ):............3. Diện tích rừng đƣợc giao và trung bình tổng số vốn đầu tƣ cho trồng

rừng trong 1 năm (đơn vị: triệu đồng/ha)

Năm2012201320142015Diện tích (ha)

Tổngchiphí(triệu đồng)

PHẦN 2. NỘI DUNG ĐIỀU TRA

Để trả lời câu hỏi, ông/bà hãy đánh dấu vào ô trống, như sau:

(Viết tắt: Thu hút nguồn vốn - THNV)

1. Diện tích rừng tự nhiên ngày càng giảm do:

A. Khai thác lâm sản trái phépB. Đốt nƣơng làm rẫyC. Thiên taiD. Quy hoạch xây dựngE. Ý kiến khác:.............................

2. Theo ơng/bà những trở ngại chính để phát triển trồng rừng là gì?

A. Khơng có đấtF. Sâu, bệnhB. Thời tiếtG. Giá bán SP thấpC. Giá giống đắtH. Không tiêu thụ đƣợcD. Thiếu vốnI. Ý kiến khácE. Kỹ thuật trồng3. Một số giải pháp đẩy mạnh THNV để phát triển Lâm nghiệp tỉnh

Hòa B nh trong thời gian tới?

A. Chủ động kêu gọi đầu tƣ

B. Nâng cao năng lực, trình độ quản lý

C. Xây dựng chính sách huy động vốn

D. Phát triển công nghiệp chế biến lâm sản

E. Hoàn thiện dự án xây dựng và bảo vệ rừng

F. Ý kiến khác:...............................................................................

Câu hỏi:

1. Ông/bà gặp những thuận lợi và khó khăn g trong cơng tác

trồng và bảo vệ rừng?

Thuận lợi:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Khó khăn:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

2. Kiến nghị của ơng/bà về cơng tác trồng và bảo vệ rừng?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Chủ hộNgƣời điều tra(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)PHỤ LỤC 2

PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ QUẢN LÝ VỀ TÌNH HÌNH TRỒNG

RỪNG

Ngƣời điều tra: ........................................

Ngày điều tra: ......................................

Địa điểm: ....................................................................................................

PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên:.........................................................2. Nam/(Nữ):............3. Nơi công tác:........................................................................................

PHẦN 2. NỘI DUNG ĐIỀU TRA

Hướng dẫn trả lời: Để trả lời câu hỏi, ông/bà hãy đánh dấu vào ô trống,

như sau:(Vi t tắt: Thu hút nguồn vốn - THNV)

1. Theo ơng/bà diện tích rừng tự nhiên ngày càng giảm do:

A. Khai thác lâm sản trái phépB. Đốt nƣơng làm rẫyC. Thiên taiD. Quy hoạch xây dựngE. Ý kiến khác:...............................

2. Theo ông/bà những thách thức trong sản xuất và phát triển lâm nghiệp

của tỉnh Hòa Bình hiện nay và trong 10 năm tới?

A. Năng lực cạnh tranh

B. Đa dạng mẫu mã, chất lƣợng sản phẩm

C. Vốn đầu tƣ

D. Thiên tai

E. Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm

F. Giá thành sản phẩm thấp

G. Thời gian thu hồi vốn

H. Diện tích rừng bị thu hẹp

I. Trình độ quản lý

K. Ý kiến khác:.................................................3. Theo ông/bà yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất để đẩy mạnh thu hút

nguồn vốn phát triển Lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới?

A. Chủ động kêu gọi đầu tƣ

B. Nâng cao năng lực, trình độ quản lý

C. Xây dựng chính sách huy động vốn

D. Phát triển công nghiệp chế biến lâm sản

E. Hoàn thiện dự án xây dựng và bảo vệ rừng

F. Ý kiến khác:..............................................

III. Câu hỏi

1. Ơng/bà gặp khó khăn và thuận lợi gì trong cơng tác quản lý và bảo

vệ rừng?

Thuận lợi:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Khó khăn:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

2. Kiến nghị của ơng/bà về cơng tác quản lý và bảo vệ rừng?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Ngƣời trả lời phiếuNgƣời điều tra(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (2016), Quyết định số: 139/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016, Hòa Bình.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×