Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Theo số liệu của phòng Dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kim Bôi tỉ lệ sinh con thứ 3 có chiều hướng tăng lên đã có 23/28 xã, thị trấn có tỷ lệ sinh con thứ 3. Ngoài ra số vụ tảo hôn cũng tăng mạnh vấn đề dân số đang là vấn đề rất bất cập trên địa ...

- Theo số liệu của phòng Dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kim Bôi tỉ lệ sinh con thứ 3 có chiều hướng tăng lên đã có 23/28 xã, thị trấn có tỷ lệ sinh con thứ 3. Ngoài ra số vụ tảo hôn cũng tăng mạnh vấn đề dân số đang là vấn đề rất bất cập trên địa ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Theo số liệu của phòng Dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kim Bôi tỉ lệ sinh con thứ 3 có chiều hướng tăng lên đã có 23/28 xã, thị trấn có tỷ lệ sinh con thứ 3. Ngoài ra số vụ tảo hôn cũng tăng mạnh vấn đề dân số đang là vấn đề rất bất cập trên địa ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×