Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Thúc đẩy các trung tâm dịch vụ việc làm hoạt động có hiệu quả trong việc giới thiệu việc làm thiết thực cho người lao động

* Thúc đẩy các trung tâm dịch vụ việc làm hoạt động có hiệu quả trong việc giới thiệu việc làm thiết thực cho người lao động

Tải bản đầy đủ - 0trang

89Formatted: Font: Times New RomanTiến, Suối Khoáng, Khu du lịch An Lạc, Thác Mặt trời, đặc biệt khu du lịch

Serena Resort Kim Bôi mới đƣợc xây dựng và sẽ khánh thành trong tháng

10/2016 với quy mô đầu tƣ lên đến 156 tỷ đồng và đƣợc đặt trên diện tích

30ha, khu nghỉ dƣỡng này do Công ty YO của Nhật thiết kế, trong đó có 150

phòng nghỉ dƣỡng. Tọa lạc trong khu du lịch suối khoáng nổi tiếng nhất miền

Bắc; Serena Resort là khu nghỉ dƣỡng đạt chuẩn 4 sao làm nên một gam màu

mới góp phần làm rạng rỡ bức tranh du lịch Kim Bơi – Hòa Bình.

- Những năm gần đây, xu thế đi du lịch đến những vùng rừng núi xa xơi,Formatted: Condensed by 0,1 ptnơi có đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trở nên khá thịnh hành. Nắm bắt

nhu cầu đó, ngành du lịch tỉnh Hòa Bình nói chung và du lịch các địa phƣơng

nói riêng đã quảng bá, khuyến khích phát triển loại hình du lịch làng bản, hay

còn gọi là du lịch cộng đồng. Qua đó đã nâng cao nhận thức bảo tồn văn hóa

của ngƣời dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời có nhiều nơng,

lâm sản, sản phẩm nghề truyền thống đƣợc xây dựng phát triển để trở thành các

sản phẩm du lịch, tạo thêm nguồn thu nhập, góp phần giải quyết đói nghèo ở

các xã vùng sâu, vùng xa. Tiêu biểu nhất là khu du lịch Bản Lác – Mai Châu, vì

vậy huyện Kim Bơi cần học tập và áp dụng mơ hình vào thực tế để mang lại

hiệu quả cao đối với ngành du lịch huyện nhà. Mặt khác, các khu du lịch cần có

sự liên kết mới nhau tạo nên một chuỗi các địa danh và khu du lịch, để du

khách có thể tham quan, nghỉ dƣỡng ở nhiều khu du lịch trong huyện.

Formatted: VietnameseKhuyến nghị

Qua kết quả nghiên cứu về GQVL cho lao động khu vực nông thôn ởFormatted: Normal, Justified, Indent: First

line: 1,27 cm, Line spacing: 1,5 lines, Don't

adjust space between Latin and Asian text,

Don't adjust space between Asian text and

Formatted: Indent: First line: 1,27 cmhuyện Kim Bôi, tôi xin đƣa ra một số khuyến nghị nhƣ sau:

2.1. Đối với Nhà nƣớc

Giao quyền cho các sở: Nông nghiệp, Lao động - Thƣơng binh xã hội,

Giáo dục - đào tạo đƣợc phép chỉnh sửa, xây dựng khung bài giảng đào tạoFormatted: Indent: First line: 1,27 cm90Formatted: Font: Times New Romannghề cho lao động nông thôn, để phù hợp với từng địa phƣơng, vùng miền, từ

đó nghề của lao động nơng thơn mới phát huy đƣợc hiệu quả, góp phần

chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế.

Nhà nƣớc cần rà soát lại tồn bộ các chính sách có liên quan đến

GQVL, đào tạo nghề, vay vốn, xuất khẩu lao động,... chính sách nào phù hợp

thì giữ, còn khơng phù hợp thì kiên quyết loại bỏ, đƣa ra các chính sách mới

phù hợp với thực tế hơn.

Cần xây dựng quỹ đào tạo nghề cho lao động nơng thơn. Hình thành

quỹ hỗ trợ cho ngƣời dân trong việc đào tạo nghề.

Cần hoàn thiện một số chính sách về kinh tế nhƣ chính sách khuyến

khích phát triển các loại hình kinh tế thu hút nhiều lao động; chính sách đối

với các dự án đầu tƣ thu hút nhiều lao động tại chỗ; chính sách khuyến khích

ngƣời lao động học tập để thích nghi với môi trƣờng lao động mới.

Kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án chậm tiến độ, các dự án quyFormatted: Condensed by 0,2 pthoạch treo tránh tình trạng dân thì khơng có đất sản xuất mà Doanh nghiệp lại bỏ

hoang. Tránh kéo dài thời gian triển khai công tác thu hồi đất gây bất lợi đến tâm

lý cũng nhƣ việc ổn định đời sống và việc làm của lao động nơng thơn.

2.2. Đối với chính quyền địa phƣơng huyện Kim Bôi

Đề nghị UBND huyện Kim BôiFormatted: Indent: First line: 1,27 cm+ Xây dựng hoàn thiện đề án phát triển kinh tế của huyện trung hạn và

dài hạn, trên cơ sở nguồn lực, tiềm năng vốn có của huyện.

+ Chỉ đạo các phòng ban chun mơn thực hiện tốt Quyết định số

1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc

phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Tuyên truyền giáo dục mọi ngƣời thay đổi cơ bản nhận thức về lao động

việc làm. GQVL cho lao động nói chung và cho lao động nơng thơn nói riêngFormatted: Condensed by 0,2 pt91Formatted: Font: Times New Romanphải đƣợc coi là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, các cấp chính quyền, sự ủng

hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân, các đồn thể và bản thân ngƣời lao động.

Tìm hiểu tâm tƣ, nguyện vọng cũng nhƣ đời sống của các hộ gia đình

nơng thơn để kịp thời giải quyết, hỗ trợ những hộ gặp khó khăn trong vấn đề

tìm kiếm việc làm, quan tâm những hộ có điều kiện khó khăn, ở vùng sâu,

vùng xa, hộ nghèo các hộ gia đình chính sách, ngƣời có cơng,…

Tăng cƣờng đầu tƣ khai hoang, phục hóa để đƣa diện tích đất bằngFormatted: Indent: First line: 1,27 cm, Line

spacing: Multiple 1,45 lichƣa sử dụng vào sản xuất nơng nghiệp, rà sốt lại quỹ đất để cấp lại cho dân

đối với những hộ có nguyện vọng sản xuất nông nghiệp.

Tăng cƣờng các hoạt động tƣ vấn hƣớng nghiệp và dạy nghề. Hỗ trợ

phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp trên địa bàn, ngành nghề tiểu thủ

công nghiệp, làng nghề và dịch vụ nông thôn. Thúc đẩy q trình tích tụ đất

nơng nghiệp và hình thành các trang trại để nâng cao hiệu quả sử dụng đất

nông nghiệp và thu hút đƣợc ngày càng nhiều số lao động làm công ăn lƣơng

trên địa bàn.

Đề nghị UBND tỉnh

+ Chỉ đạo các sở có các văn bản liên ngành cụ thể hố các Thơng tƣ

của Bộ, liên Bộ một cách kịp thời và thống nhất.

+ Cần có chính sách thu hút đội ngũ trẻ có trình độ đào tạo cơ bản, và

chuyên sâu tăng cƣờng cho các xã, thị trấn, nhất là khu vực nông nông;

+ Cần có chế độ hợp lý cho cán bộ bán chuyên trách xã, thị trấn, bởi lẽ

những cán bộ này là ngƣời gần dân nhất, là ngƣời làm công tác tuyên truyền

những quan điểm, đƣờng lối của Đảng, Pháp luật Nhà nƣớc trực tiếp nhất đối

với khu vực nông thôn.

2.3. Đối với các doanh nghiệp và các chủ thể kinh tế

Cần quan tâm hơn đối với lao động nói chung và lao động nơng thơn

trên địa bàn huyện nói riêng. Tạo điều kiện thu hút lao động nông thôn đủ điều

kiện vào làm việc. Riêng đối với những lao động có tuổi, khơng có chun mơnFormatted: Condensed by 0,1 pt

Formatted: Indent: First line: 1,27 cm92kỹ thuật có thể tạo việc làm cho họ thông qua các việc làm nhƣ bảo vệ, lao

công, dịch vụ ... trong các Doanh nghiệp hoặc cơ sở SXKD, Các HTX.Formatted: Font: Times New Roman93Formatted: Font: Times New RomanKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Việc làm và vấn đề giải quyết việc làm luôn là vấn đề bức xúc của cả

nƣớc nói chung và từng địa phƣơng nói riêng. Giải quyết việc làm rất cần

đƣợc nhìn dƣới một cái nhìn dài và sâu, có định hƣớng rõ ràng cho những

năm tới. Có nhƣ vậy vấn đề giải quyết việc làm khơng còn trở thành những

vấn đề bức xúc cho mỗi ngƣời lao động nữa. Huyện Kim Bôi là một huyện

miền núi với truyền thống nông nghiệp, hàng năm số lao động bƣớc vào độ

tuổi lao động là rất lớn nhƣng ln ở trong tình trạng cung lao động luôn lớn

hơn cầu lao động, số lao động thiếu việc làm còn rất cao…Vì vậy, để góp

phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao và cải thiện đời sống nhân dân buộc

huyện Kim Bơi cần phải có những biến đổi mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian

tới để giải quyết việc làm cho ngƣời nông dân. Hy vọng những giải pháp đề ra

trong đề tài này có thể góp một phần nào giải quyết vấn đề thất nghiệp, thiếu

việc làm tại địa phƣơng

Kim Bơi là huyện có nền kinh tế phần nhiều dựa vào nông nghiệp, xuất

phát điểm của nền kinh tế thấp, mật độ dân số cao, tài nguyên có hạn. Vì vậy,

cơng tác GQVL cho lao động nơng thơn gặp rất nhiều khó khăn. Để góp phần

giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm, thời gian qua tác giả đã phối hợp

nghiên cứu vấn đề GQVL trên địa bàn huyện Kim Bôi. Trên cơ sở nghiên

cứu, phân tích, đánh giá thực trạng lao động, việc làm trên địa bàn huyện, đề

tài đã giải quyết đƣợc một số vấn đề cơ bản sau:

1. Trên cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn về vấn đề lao động, việc

làm trên địa bàn huyện cũng nhƣ của đất nƣớc, đề tài đã chỉ ra đƣợc tính tất

yếu khách quan và tính cấp bách của việc GQVL cho lao động ở khu vực

nông thôn huyện Kim Bôi trong giai đoạn cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa cũngFormatted: Left, Widow/Orphan control, Tab

stops: 10,35 cm, Left + 17,78 cm, Left94nhƣ giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay của đất nƣớc.

2. Nghiên cứu và chỉ ra đƣợc thực trạng về lao động, việc làm trên địa

bàn huyện, chỉ ra đƣợc cơ sở thực tiễn nhằm giải quyết có hiệu quả việc làm

cho lao động ở khu vực nông thôn; những yếu tố ảnh hƣởng đến việc làm và

thu nhập của lao động nông thôn, đặc biệt là đối với bộ phận lao động nông

nhàn.

3. Đề tài đã đƣa ra đƣợc hệ thống các giải pháp nhằm GQVL cho lao

động ở khu vực nông thôn huyện Kim Bôi, bao gồm:

Thứ nhất: Mở rộng tạo việc làm trong sản xuất nông nghiệp.

Thứ hai: Kết hợp truyền nghề với đào tạo chính quy, phát huy thế mạnh

các ngành nghề thủ công truyền thống.

Thứ ba: Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề.

Thứ tư: Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động

Thứ năm: Giảm sức ép về việc làm và chính sách dân số.

Thứ sáu: Phát triển đa dạng hóa các loại hình, tổ chức sản xuất kinh

doanh, tạo việc làm cho ngƣời lao động

Thứ bảy: Tạo việc làm cho ngƣời lao động thông qua chƣơng trình xúc

tiến việc làm quốc gia.

Thứ tám: Phát triển ngành du lịch tại địa phƣơng và chú trọng phát

triển du lịch cộng đồng

Các giải pháp đƣa ra tuy chƣa đầy đủ nhƣng chúng có mối quan hệ chặt

chẽ, bổ sung và hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển. Tuỳ điều kiện cụ thể và

xu hƣớng phát triển của từng khu vực cụ thể, từng ngành kinh tế từng thời

điểm mà chọn lựa vận dụng các giải pháp sao cho phù hợp, nhằm đạt đƣợc

mục tiêu GQVL đã đặt ra trên địa bàn huyện Kim Bôi giúp ngƣời lao động

nói chung và lao động nơng thơn nói riêng ổn định cuộc sống, góp phần làm

cho địa phƣơng ổn định và ngày càng phát triểnFormatted: Font: Times New RomanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Thúc đẩy các trung tâm dịch vụ việc làm hoạt động có hiệu quả trong việc giới thiệu việc làm thiết thực cho người lao động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×