Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
(Nguồn: Phòng lao động thương binh & xã hội huyện Kim Bôi)

(Nguồn: Phòng lao động thương binh & xã hội huyện Kim Bôi)

Tải bản đầy đủ - 0trang

72- Về lao động: Huyện có nguồn lao động dồi dào (dân số trong độ tuổi

lao động đến hết năm 6 tháng năm 2016 là 64,4%), trong đó số ở độ tuổi từ 20

đến 35 chiếm nhiều nhất. Đây là lực lƣợng trẻ, khỏe, đƣợc sống trong môi

trƣờng giáo dục, đào tạo tiên tiến, đƣợc tiếp xúc trực tiếp với nền khoa học công nghệ hiện đại, đƣợc sống trong môi trƣờng kinh tế hợp tác đa phƣơng,

đa ngành, cùng với tinh thần ham học hỏi, cần cù chịu khó, yêu lao động … là

một trong những yếu tố thuận lợi cơ bản cho phát triển kinh tế - xã hội của

huyện trong những năm tới.

- Về việc làm: Có nhiều chuyển biến theo chiều hƣớng tích cực, việc

làm ở khu vực nông thôn không chỉ dừng lại ở những việc làm thuần nông mà

phát triển với nhiều lĩnh vực mới, ngành nghề mới, đa dạng và phong phú

hơn, góp phần giải quyết đƣợc ngày càng nhiều việc làm cho ngƣời lao động,

đồng thời tạo ra nhiều sản phẩm mang tính hàng hóa và đem lại nguồn thu

nhập ổn định cho ngƣời lao động.

- Nhận thức, quan niệm của ngƣời lao động về việc làm đã đƣợc thay

đổi cơ bản. Ngƣời lao động tự chủ trong việc tự tạo việc làm cho mình. Ngƣời

sử dụng lao động đƣợc khuyến khích đầu tƣ phát triển sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ nên đã thu hút nhiều lao động hơn.

- Chƣơng trình giải quyết việc làm đƣợc triển khai thực hiện có kết quả

với sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức đồn thể và mọi tầng lớp

dân cƣ.

- Cơng tác GQVL đã gắn với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu

lao động theo hƣớng giảm dần, tỷ trọng ngành nông nghiệp, tỷ trọng trong

công nghiệp, xây dựng và dịch vụ có chiều hƣớng tăng lên rõ rệt.

- Các hình thức đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất, cho vay tín dụng cho

ngƣời nghèo, giúp các hộ nghèo ổn định và cải thiện đời sống, giải quyết

thêm việc làm và việc làm mới cho ngƣời lao động…Formatted: Font: Times New Roman73Formatted: Font: Times New Roman3.3.2. Khó khăn

- Xu hƣớng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực, đúng hƣớng nhƣng

còn chậm, thiếu đồng bộ, sản xuất hàng hóa nhỏ lẻ, các loại cây cơng nghiệp

ngắn ngày, cây giá trị kinh tế cao chiếm tỷ lệ thấp. Chƣa phát huy đƣợc tiềm

năng, lợi thế của tài nguyên.

- Việc chuyển giao các mơ hình tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phátFormatted: Expanded by 0,4 pttriển ngành nghề nông thơn cũng nhƣ việc xây dựng các mơ hình tiên

tiến cũng hạn chế.

- Là một huyện thuộc khu vực ATK do vậy không thể thành lập khu

công nghiệp, khu chế biến thu hút đầu tƣ từ nƣớc ngoài, hơn nữa với đặc điểm

dân số chiếm phần đa là ngƣời dân tộc thiểu số, do vậy cũng ảnh hƣởng

không nhỏ đến công tác giải quyết việc làm.

- Mặc dù nguồn lao động dồi dào, trẻ khỏe, song số lao động có trình độ

chun mơn lại rất hạn chế (đến hết tháng 6 năm 2016 mới có 51,38% lao

động qua đào tạo). Vì vậy, việc vận dụng tiến bộ của khoa học, đƣa những

giống cây trồng, vật nuôi mới, sử dụng các máy móc và nơng cụ phục vụ cho

q trình sản xuất chƣa phù hợp nên năng suất lao động, hiệu quả kinh tế

chƣa cao. Mặt khác, đặc trƣng của vùng miền núi phần lớn lao động nông

thôn làm việc theo thói quen và kinh nghiệm. Chính vì vậy, sản phẩm nông

nghiệp tạo ra chƣa đa dạng, phong phú, đáp ứng đƣợc các yêu cầu ngày càng

khắt khe của ngƣời tiêu dùng.

- Dân số hàng năm đều gia tăng, trong khi diện tích đất canh tác ngày càng

thu hẹp nên thời gian thực tế lao động sản xuất nông nghiệp của lao động nông

thôn giảm, thời gian nhàn rỗi tăng lên, với khoảng thời gian nhàn rỗi khơng liên

tục thì việc tìm kiếm việc làm thêm tăng thu nhập là rất khó khăn.

- Cơng tác đào tạo nghề vẫn chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu của lao đông

nông thôn, một số ngành nghề đào tạo chƣa phù hợp với địa bàn (trên 20% sốFormatted: Condensed by 0,1 pt74Formatted: Font: Times New Romanlao động sau khi đào tạo chƣa có việc làm ổn định). Đào tạo vẫn chủ yếu theo

hƣớng cung, thiếu thông tin thị trƣờng lao động, cơ sở chƣa dạy những cái mà

thị trƣờng cần.

Chƣa phát triển các trung tâm dịch vụ việc làm. Các hình thức tƣ vấn

việc làm chƣa đƣợc mở rộng, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu ngày càng cao và

đa dạng hóa của thị trƣờng lao động...

- Mặt khác lực lƣợng lao động qua đào tạo hiện nay chƣa đƣợc quan tâmFormatted: Line spacing: Multiple 1,45 liđúng mức, vẫn chƣa có chính sách khuyến khích, ƣu tiên cho sinh viên trẻ

mới ra trƣờng nhằm thu hút lực lƣợng lao động qua đào tạo. Tỷ lệ thất nghiệp

ở khu vực này vẫn khá cao và thƣờng ở lại thành phố làm việc, hiện tƣợng

chảy máu chất xám ở địa phƣơng là hiện tƣợng phổ biến

3.4. Những Thành công, tồn tại và nguyên nhân tồn tại trong giải quyết

việc làm cho lao động ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

3.4.1. Thành cơng

- Số lƣợng ngƣời lao động tìm đƣợc việc làm ngày càng tăng lên, giai

đoạn 2011 – 2015 đã giải quyết việc làm cho 1.951/2.200 lao động.

- Tốc độ tăng trƣởng, giá trị gia tăng kinh tế: Tăng trƣởng kinh tế đƣợc

duy trì, đời sống nhân dân từng bƣớc đƣợc cải thiện. Tăng trƣởng kinh tế bình

quân 5 năm đạt 11,7%.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hƣớng tích cực, từ nơng – lâm

nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp – XDCB và dịch vụ. Cơ cấu kinh tế của

huyện Kim Bôi năm 2015 nhƣ sau: Sản xuất nông – lâm nghiệp chiếm 35%;

Tiểu thủ công nghiệp – XDCB chiếm 16%, dịch vụ chiếm 49%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm (theo số liệu điều tra 6/2016) tổng

số đối tƣợng trong độ tuổi lao động của huyện là 75.866, số lao động có việc làm

thƣờng xuyên là 68.493 (90%); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51,38%.

- Tỷ lệ hộ nghèo trong tồn huyện đã giảm từ 53,79% năm 2010 xuống

còn 16,45% năm 2015 [6].Formatted: Condensed by 0,2 ptFormatted: Font: Times New Roman75Những thành cơng đó đƣợc thể hiện qua bảng 3.14

Bảng 3.14 .: Cơ cấu chuyển dịch lao động qua các năm 2014 – 2015

ĐVT: Người

Năm

STTChỉ tiêu2013Tỉ lệ

(%)Năm

2014Tỉ lệ

(%)Năm

2015Tỉ lệFormatted: VietnameseFormatted Table(%)1Nông – lâm nghiệp49.1897349.4377249.689702Tiểu thủ CN – XDCB11.88917,612.3581813.78119,43Dịch vụ6.2689,46.819107.54010,6(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2016)

Qua bảng 3.14 ta thấy tỷ lệ lao động trong ngành nơng nghiệp đã có xu

hƣớng giảm tuy nhiên tốc độ còn chậm, ngành Tiều thủ cơng nghiệp –XDCB

và Dịch vụ có xu hƣớng tăng nhẹ chƣa thể đáp ứng đƣợc nhu cầu việc làm

của ngƣời lao động.

3.4.2. Tồn tại và nguyên nhân tồn tại

- Kim Bôi là một huyện miền núi thuộc 62 huyện nghèo nhất cả nƣớc với

mức thu nhập 14,38 triệu đồng/ngƣời/năm, so với huyện Lƣơng Sơn thu nhập

ngƣời dân của huyện Kim Bôi chỉ bằng một nửa và quá thấp so với mức thu

nhập trung bình của cả nƣớc là 45,7 triệu đồng/ngƣời/năm.

- Tình trạng thiếu việc làm và ngƣời lao động phải đi làm ăn xa là thực

trạng phổ biến tại địa phƣơng. Ngƣời lao động có việc làm nhƣng thu nhập lại

quá thấp chƣa đáp ứng đủ nhu cầu đời sống của họ.

- Các lớp bồi dƣỡng đào tạo nghề đƣợc mở nhƣng chƣa có đầu ra cho

học viên, sau khi đƣợc đào tạo rất ít học viên tìm đƣợc đúng ngành nghề mình

đã đƣợc học.

- Một bộ phận lớn sinh viên ra trƣờng khơng tìm đƣợc cơng việc thích

hợp tại địa phƣơng, đây là một lực lƣợng lao động có trình độ chun mơn

tuy nhiên chƣa đƣợc quan tâm đúng mức.Formatted: Spanish (International Sort)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(Nguồn: Phòng lao động thương binh & xã hội huyện Kim Bôi)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×