Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Ý kiến của cán bộ quản lý

* Ý kiến của cán bộ quản lý

Tải bản đầy đủ - 0trang

69- Chƣơng trình xây dựng nơng thơn mới đƣợc tập trung chỉ đạo quyết

liệt, đồng bộ, tạo đồng thuận cao trong nhân dân. Hoạt động văn hóa, xã hội

tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội bảo đảm, đời sống nhân

dân đƣợc nâng lên... Các ngành kinh tế trọng điểm ngày càng phát triển thu

hút lực lƣợng lao động từ các ngành khác nhằm làm giảm sức ép về diện tích

canh tác/ngƣời lao động xuống.

- Cơ cấu lao động chuyển dịch ngày càng phù hợp với cơ cấu kinh tế và

xu hƣớng phát triển, tạo cơ hội giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Huyện.

- Q trình CNH-HĐH nơng nghiệp nơng thơn từng bƣớc phát triển tạo

điều kiện thuận lợi thúc đẩy cho ngƣời dân sản xuất kinh doanh. Huyện cũng

ngày càng chú trọng đến hỗ trợ ngƣời dân trong việc vay vốn, KHKT để giải

quyết việc làm, xố đói giảm nghèo. Đầu tƣ phát triển giáo dục đào tạo để

nâng cao kiến thức cho ngƣời dân, để tự họ tạo việc làm cho bản thân, gia

đình, làm giảm tỷ lệ thất nghiệp.Formatted: Font: Times New RomanFormatted: Font: Times New Roman70Formatted: VietnameseBảng 3.13.: Báo cáo lao động trong độ tuổi đã qua đào tạo tính đến tháng 6 năm 2016Số TT11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17Tên đơn vị2

Xã Tú Sơn

Xã Vĩnh Tiến

Xã Đú Sáng

Xã Bình Sơn

Xã Bắc Sơn

Xã Hùng Tiến

Xã Nật Sơn

Xã Sơn Thủy

Xã Đông Bắc

Xã Vĩnh Đồng

Xã Thƣợng

Tiến

Xã Hợp Đồng

Xã Thƣợng Bì

Xã Hạ Bì

Thị Trấn bo

Xã Kim Bình

Xã Trung BìTổng dân số

(tính đến 6

tháng đầu

2016Tổng số lao

động trong

độ tuổi

(nam 15-60,

nữ 15-55)Trình độ đào tạoTrong đóTỷ lệ lao

động

qua đào

tạoĐH, CĐ,

TC

chun

nghiệpĐào tạo

nghề từ

(sơ cấp

đến trên 3

năm)Đào tạo

nghề ngắn

hạn (dƣới

3 tháng)Học các

lớp

chuyển

giao KHKTChƣa qua

đào tạo7

4808

4209

12010

129811

226712

50,56326346831330192755,19120

152

110

88

146

179

98

199203

24

177

20

7

106

68

253805

95

298

53

122

510

108

231765

598

385

920

367

194

964

12611745

922

1340

366

916

919

1625

106747,97NamNữ2310

1447

1560

1908

2863

30115

2572

2154

1884

929

1205

760

842

1072

1403

15046

2012

2146

1754

862

1105

687

718

836

1460

150713979534724819406144635263,063840

2850

6868

2785

4402

28052490

1884

4259

1872

2889

18951291

1026

2130

952

1441

9851199

858

2129

920

1448

91081

87

637

771

601

2762

98

57

19

364

1943

307

309

154

98

286893

695

2080

279

86

5241471

644

1176

522

1740

79040,9

63,00

72,39

65,34

60,2

58,33

7318

6776

5819

2880

3628

2283

2512

3215

3974

49474

4584

4300

3638179148,5

42,00

74,70

41,2

51,84

43,25

64,5Ghi chú13Formatted: Font: Times New Roman7118

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28Xã Kim Tiến

Xã Hợp Kim

Xã Lập Chiệng

Xã Kim Sơn

Xã Nam

Thƣợng

Xã Sào Báy

Xã Kim Bơi

Xã Kim Truy

Xã Cuối Hạ

Xã Nng Dăm

Xã Mỵ Hòa

Tổng4356

3007

2010

36923032

1857

1305

24741648

9951384

862

1135176

200

266

19525

30

50

48324

100

125

181512

530

89

6251995

997

775

142534,2

46,32

40,6

42,464066513395488349617201776245761681249175849,74717

3920

4643

7566

4161

59383028

2372

3002

5182

2580

38841580

1203

1552

2676

1265

20601448

1169

1450

2506

1315

1824204

120

383

377

87

2407

34

64

38

5

0231

210

96

313

24

4301518

1530

393

1658

1279

8291068

478

2066

2796

1190

238564,72

79,85

31,20

46,0

54,1

38,60117797758663930036566694522486485232973672251,38(Nguồn: Phòng lao động thương binh & xã hội huyện Kim Bôi)72- Về lao động: Huyện có nguồn lao động dồi dào (dân số trong độ tuổi

lao động đến hết năm 6 tháng năm 2016 là 64,4%), trong đó số ở độ tuổi từ 20

đến 35 chiếm nhiều nhất. Đây là lực lƣợng trẻ, khỏe, đƣợc sống trong môi

trƣờng giáo dục, đào tạo tiên tiến, đƣợc tiếp xúc trực tiếp với nền khoa học công nghệ hiện đại, đƣợc sống trong môi trƣờng kinh tế hợp tác đa phƣơng,

đa ngành, cùng với tinh thần ham học hỏi, cần cù chịu khó, yêu lao động … là

một trong những yếu tố thuận lợi cơ bản cho phát triển kinh tế - xã hội của

huyện trong những năm tới.

- Về việc làm: Có nhiều chuyển biến theo chiều hƣớng tích cực, việc

làm ở khu vực nông thôn không chỉ dừng lại ở những việc làm thuần nông mà

phát triển với nhiều lĩnh vực mới, ngành nghề mới, đa dạng và phong phú

hơn, góp phần giải quyết đƣợc ngày càng nhiều việc làm cho ngƣời lao động,

đồng thời tạo ra nhiều sản phẩm mang tính hàng hóa và đem lại nguồn thu

nhập ổn định cho ngƣời lao động.

- Nhận thức, quan niệm của ngƣời lao động về việc làm đã đƣợc thay

đổi cơ bản. Ngƣời lao động tự chủ trong việc tự tạo việc làm cho mình. Ngƣời

sử dụng lao động đƣợc khuyến khích đầu tƣ phát triển sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ nên đã thu hút nhiều lao động hơn.

- Chƣơng trình giải quyết việc làm đƣợc triển khai thực hiện có kết quả

với sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức đồn thể và mọi tầng lớp

dân cƣ.

- Cơng tác GQVL đã gắn với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu

lao động theo hƣớng giảm dần, tỷ trọng ngành nông nghiệp, tỷ trọng trong

công nghiệp, xây dựng và dịch vụ có chiều hƣớng tăng lên rõ rệt.

- Các hình thức đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất, cho vay tín dụng cho

ngƣời nghèo, giúp các hộ nghèo ổn định và cải thiện đời sống, giải quyết

thêm việc làm và việc làm mới cho ngƣời lao động…Formatted: Font: Times New RomanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Ý kiến của cán bộ quản lý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×