Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên android

 Hệ thống chức năng :Yêu cầu chức năng của hệ thống

- Quản lý mua hàng trực tuyến

- Quản lý phản hồi từ khách hàng

- Quản lý các sản phẩm trên cửa hàng

- Quản lý thông tin giao hàng

- Quản lý thông tin khách hàng

- Quản lý doanh thu thống kê định kỳ hàng tháng và năm

1.1.1. Mua hàng trực tuyếnChức năng mua hàng trực tuyến cho phép khách hàng mua hàng trực tuyến các

sản phẩm có trên cửa hàng CellphoneS nhanh chóng tiện lợi thơng qua dịch vụ thanh

tốn VTCPay, để có thể thanh tốn qua VTCPay khách hàng có 3 hình thức thanh tốn

là ví điện tử VTCPay, tài khoản ngân hàng BIDV và OCEANBANK.

1.1.2. Phản hồi ý kiến

Chức năng phản hồi ý kiến cho phép khách hàng có thể gởi các phản hồi với

quản trị và nhận trả lời từ quản trị dễ dàng.

Chức năng phản hồi ý kiến khơng được thiết kế để trò chuyện trực tuyến như mơ

hình client-server mà chỉ có thể gởi và nhận tin nhắn giống hình thức nhắn tin trên

điện thoại.

1.1.3. Quản lý sản phẩm

Chức năng này giúp quản trị quản lý hiệu quả các sản phẩm trên cửa hàng

CellphoneS để sử dụng chức năng này thì quản trị phải đăng nhập vào hệ thống quản

trị để đảm bảo khách hàng không thể truy n

ập vào hệ thống quản lý cửa hàng để thay đổi cơ sở dữ liệu cửa hàng

Quản lý sản phẩm cho phép quản trị có thể thay đổi thông tin các sản phẩm trên

cửa hàng, sản phẩm có thể cập nhật hoặc xóa hoăc quản trị có thể đưa ra các sản

phẩm khuyến mãi giả giá…Giúp quản trị có thể giám sát số lượng sản phẩm đã được

bán và số còn lại trong cửa hàng

1.1.4. Quản lý giao hàng

Chức năng quản lý giao hàng hỗ trợ quản trị theo dõi việc mua hàng của khách

hàng trên cửa hàng và cung cấp thông tin sản phẩm khách hàng mua và thông tin

khách hàng mua để tiện lợi cho việc giao hàng cho khách hàng.

1.1.5. Quản lý thông tin khách hàng

Việc quản lý thông tin khách hàng rất quan trọng dựa vào thơng tin này mà

quản trị có thể giám sát thơng tin khách hàng để có thể biết các địa chỉ khách hàng để

giao hàng và trao đổi thơng tin với khách hàng.

Khách hàng cũng có thể quản lý thơng tin cá nhân của mình, việc cập nhật

thông tin của các nhân khách hàng phải đăng nhập tài khoản vào mục trò chuyện để

thay đổi thơng tin cá nhân.

1.1.6. Quản lý doanh thuNguoi lam do anTrang 24Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên android

Quản lý doanh thu thống kê doanh thu cửa hàng CellphoneS, khi khách hàng

giao dịch mua hàng thành cơng thì thông tin sản phẩm được mua và giá cả sản phẩm

sẽ được thêm vào quản lý doanh thu giúp cho quản trị biết được doanh thu của cửa

hàng chính xác. Việc thống kê doanh thu được quản lý theo năm và tháng.

1.2. ĐẶC TẢ HỆ THỐNG

1.2.1. Biểu đồ ca sử dụng

1.2.1.1. Xác định tác nhân: đóng vai trò một người sử dụng hoặc một thực thể bên-ngoài tương tác với hệ thống

- Người mua hàng (khách hàng)

- Quản trị hệ thống

- Hệ thống thanh toán VTCPay

1.2.1.2. Xác định ca sử dụng

Một ca sử dụng là một tương tác giữa hệ thống và môi trường, mỗi ca sử dụng sẽ

đáp ứng mục tiêu của người sử dụng bởi hệ thống qua đó ta xác định hệ thống quản

lý bàn hàng có những ca sử dụng chính sau:

Mua hàng

Đăng nhập tài khoản user

Xem sản phẩm cellphoneS

Phản hồi ý kiến

Quản lý khách hàng

Quản lý sản phẩm

Quản lý doanh thu

Quản lý giao hàng

Phản hồi ý kiến khách hàng

Đăng nhập hệ thống quản trị

Gởi xác nhận giao dịch

1.2.1.3. Đặc tả ca sử dụng

 Ca sử dụng mua hàng:

- Tác nhân: khách hàng, người bán(quản trị), hệ thống VTCPay

- Điều kiện trước: Khách hàng đã đăng nhập thành công tài khoản và nhập đủ

thông tin quy định để giao dịch mua hàng

- Điều kiện sau: Các mặt hàng đã được xác nhận thanh tốn thành cơng qua

VTCPay.

- Mô tả: Một khách hàng sau khi đã xác định mặt hàng cần mua thì click mua

hàng để thanh tốn qua VTCPay, hệ thống VTCPay có nhiệm vụ xác nhận thanh

tốn thành cơng khơng và gởi kết quả về cho phiên giao dịch nếu thành cơng thì

người bán sẽ giao hàng cho người mua theo địa chỉ ghi nhận. Sau khi VTCPay

xác nhận người bán đã giao hàng thì sẽ chuyển tiền cho người bán

 Ca sử dụng đăng nhập tài khoản user

- Tác nhân: khách hàng

- Điều kiện trước: đã đăng kí tài khoản và nhập đúng tài khoản mật khẩu khi

đăng nhậpNguoi lam do anTrang 25Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên android

- Điều kiện sau: ghi nhận thông tin cá nhân của khách hàng được thay đổi hoặcsử dụng chức năng phản hồi, mua hàng

- Mơ tả: Nếu chưa có tài khoản khách hàng phải đăng kí tài khoản sau đó nhập đủ

và đúng thông tin tài khoản để sử dụng các chức năng mua hàng, phản hồi với

người bán hoặc thay đổi thông tin cá nhân.

 Ca sử dụng phản hồi ý kiến

- Tác nhân: Khách hàng, quản trị(người bán)

- Điều kiện trước: đã đăng nhập tài khoản cá nhân

- Điều kiện sau: khách hàng hoặc quản trị xem các phản hồi và đã gởi thành công

phản hồi ý kiến.

- Mô tả: Khi có thơng báo nhận được tin nhắn phản hồi thì khách hàng hoặc quản

trị vào chức năng trò chuyện để xem thông tin phản hồi và gởi phản hồi đi

 Ca sử dụng quản lý khách hàng

- Tác nhân: Người quản trị

- Điều kiện trước: quản trị đã đăng nhập vào hệ thống quản lý ứng dụng

- Điều kiện sau: đã cập nhập thành công thông tin khách hàng

- Mô tả: khách hàng đăng nhập hệ thống quản lý ứng dụng và vào chức năng

quản lý khách hàng cập nhập thành công thông tin khách hàng.

 Ca sử dụng quản lý sản phẩm

- Tác nhân: Người quản trị

- Điều kiện trước: quản trị đã đăng nhập vào hệ thống quản lý ứng dụng

- Điều kiện sau: đã xem và cập nhập thành công thông tin sản phẩm trên cửa

hàng cellphoneS

- Mô tả: quản trị sau khi đã đăng nhập vào quản lý cửa hàng và chọn chức năng

quản lý sản phẩm. Quản trị xem thông tin sản phẩm trên cellphoneS chọn chức

năng thay đổi các thông số về sản phẩm: giá cả, khuyến mãi, thông số kĩ thuật,

bảo hàng, số lượng… và cập nhật thay đổi thành công sản phẩm.

 Ca sử dụng quản lý giao hàng

- Tác nhân: Người quản trị

- Điều kiện trước: quản trị đã đăng nhập vào hệ thống quản lý ứng dụng

- Điều kiện sau: đã cập nhật thành công trạng thái giao hàng (đã giao hàng – chưa

giao hàng)

- Mô tả: quản trị đăng nhập thành công hệ thống quản lý chọn quản lý giao hàng.

Xem thông tin những đơn chưa giao hàng để thực hiện giao hàng và khi giao

hàng thành công xác nhận thay đổi đã giao hàng.

 Ca sử dụng thống kê doanh thu

- Tác nhân: Người quản trị

- Điều kiện trước: quản trị đã đăng nhập vào hệ thống quản lý ứng dụng

- Mô tả: Quản trị đăng nhập thành công quản lý hệ thống xem thông tin doanh

thu của cửa hàng cellphoneS

 Ca sử dụng gửi xác nhận giao dịch

- Tác nhân: Hệ thống thanh toán VTCPay, khách hàngNguoi lam do anTrang 26Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên android

Điều kiện trước: hệ thống thanh toán VTCPay được yêu cầu thanh toán từ

khách hàng

- Điều kiện sau: kết quả thanh toán trả về

- Mơ tả: Sau khi khách hàng thực hiện thanh tốn theo hình thức được chọn

VTCPay xác nhận thơng tin theo hình thức thanh tốn của khách hàng và kiểm

tra tài khoản thanh tốn có đủ điều kiện để giao dịch thành cơng khơng sau đó

gởi kết quả thanh tốn về để xác nhận thanh tốn thành cơng hoặc thất bại.

 Ca sử dụng xem sản phẩm cellphoneS

- Tác nhân: Khách hàng

- Mô tả: khách hàng xem các sản phẩm trên cửa hàng cellphoneS để lựa chọn sản

phẩm mua hàng và đánh giá chất lượng sản phẩm yêu thích nếu muốn.

 Mơ hình usercase thể hiện các chức năng mà người dung và quản trị tương tác

-Nguoi lam do anTrang 27Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên androidHình 11 -Biểu đồ ca sử dụng của hệ thốngNguoi lam do anTrang 28Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên android

 Mơ hình usercase thể hiệnchức năng quản lý sản phẩm của quản trị hệ thốngHình 12- Biểu đồ ca sử dụng quản lý sản phẩm

1.2.2. Biểu đồ tuần tự

1.2.2.1. Biểu đồ tuần tự đăng nhập tài khoản người dùngHình 13- Biểu đồ tuần tự đăng nhập tài khoản

Nguoi lam do anTrang 29Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên android

Bước 1: Khách hàng chọn đăng nhập tài khoản để hiển thị Form đăng nhập

Bước 2: Điền thơng tin tài khoản sau đó thông tin được lớp LoginUser thực hiện

xác thực.

Bước 3: Thông tin xác thực được truy xuất với CSDL để đối chiếu

Bước 4,5, 6: Kết quả xác thực trả về hiện lên Form đăng nhập cho khách hàng

1.2.2.2. Biểu đồ tuần tự tạo tài khoản người dùngHình 14- Biểu đồ tuần tự tạo mới tài khoản

Bước 1: Khách hàng chọn tạo tài khoản khách hàng để hiển thị Form đăng kí

Bước 2: Điền thơng tin tài khoản sau đó thơng tin được lớp CreateAccoutUser

thực hiện kiểm tra thơng tin đăng kí có đúng cú pháp khơng

Bước 3: Thơng tin đăng kí tài khoản được truy xuất và lưu vào CSDL

Bước 4,5: Kết quả đăng kí thành cơng hay thất bại hiện lên Form đăng nhập cho

khách hàng

1.2.2.3. Biểu đồ tuần tự mua hàngNguoi lam do anTrang 30Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên androidHình 15- Biểu đồ tuần tự mua hàng

Bước 1: Khách hàng chọn chức năng mua hàng thì Form mua hàng sẽ được gọi từ

lớp Mua hàng với điều kiện khách hàng đã đăng nhập tài khoản

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin trên Form mua hàng và dữ liệu sẽ được lớp Mua

hàng giởi đến hệ thống thanh toán VTCPay

Bước 3: Khách hàng chọn hình thức thanh tốn và nhập tài khoản

Bước 4, 5: Kết quả thanh tốn thành cơng hay thất bại sẽ được được trả về lớp

mua hàng

Bước 6,7: Nếu thanh toán thành cơng thì thơng tin khách hàng giao dịch mua hàng

sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo hủy giao dịch nếu thất bại

1.2.2.4. Biểu đồ tuần tự phản hồi ý kiếnNguoi lam do anTrang 31Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên androidHình 16- Biểu đồ tuần tự phản hồi ý kiến

Bước 1: Khách hàng chọn chức năng trò chuyện

Bước 2: Sau khi đăng nhập tài khoản thì thơng báo tin nhắn từ quản trị đến nếu có,

tin nhắn đến sẽ hiển thị trên Form giao tiếp

Bước 3: Nhập tin nhắn phản hồi đến quản trị và thực hiện gởi đi nhờ đối tượng gởi

tin nhắn trong lớp Giao tiếp

Bước 4: Thông tin phản hồi sau khi gởi sẽ lưu vào CSDL

Bước 5: Trả về kết quả gởi tin nhắn

Bước 6, 5: Thông tin gởi phản hồi thành công hay thất bại để thông báo cho khách

hàng biết.

1.2.2.5. Biểu đồ tuần tự quản lý sản phẩmNguoi lam do anTrang 32Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên androidHình 17- Biểu đồ tuần tự quản lý sản phẩm

Bước 1: Quản trị chọn chức năng quản lý sản phẩm Form danh sách các loại sản

phẩm (phone, tablet, accessory) trên cellphoneS sẽ hiển thị

Bước 2: Chọn sản phẩm thì From sản phẩm hiển thị các sản phẩm cùng hãng

Bước 3: Xem chi tiết một sản phẩm trong danh sách các sản phẩm cùng hãng

Bước 4: Quản trị có thể xem hoặc cập nhật thông tin sản phẩm

Bước 5: Thông tin sản phẩm được cập nhật lại trong cơ sở dữ liệu

Bước 6,7 : Kết quả cập nhật được trả về

Bước 8,9: Thông tin cập nhật thành công hay thất bại sẽ hiển thị cho quản trị biết

1.2.2.6. Biểu đồ tuần tự quản lý khách hàngNguoi lam do anTrang 33Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên androidHình 18- Biểu đồ tuần tự quản lý khách hàng

Bước 1: quản trị chọn chức năng quản lý khách hàng sẽ hiển thị Form

Bước 2: Xem thông tin khách hàng hoặc cập nhật thông tin khách hàng

Bước 3: Thông tin cập nhật sẽ được truy xuất và thay đổi trên CSDL

Bước 4, 5: Kết quả cập nhật sẽ đươc CSDL xác nhận và trả về

Bước 6, 7: Hiển thị thông báo cập nhật thành công hoặc thất bại

1.2.2.7. Biểu đồ tuần tự quản lý giao hàngHình 19- Biểu đồ tuần quản lý giao hàng

Bước 1: Quản trị chọn chức năng quản lý giao hàng hiển thị From giao hàng chưa

thông tin giao dịch thành công của khách hàng

Bước 2: Xem thông tin khách hàng nào chưa giao hàng hoặc đã giao hàng và chọn

khách hàng để thay đổi trạng thái giao hàng của khách hàngNguoi lam do anTrang 34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×