Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụngVLĐ tại cty CP May Đức Giang

Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụngVLĐ tại cty CP May Đức Giang

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu

quả sử dụng VLĐ tại cty CP May Đức Giang

Luận Văn Tốt NghiệpHoàn thiện việc xác định nhu cầu VLĐ kỳ kế tiếp

Dự kiến nguồn tài trợ cho nhu cầu VLĐ tăng thêm

Tăng cường quản lý và thu hồi nợ phải thuGIẢI

PHÁPNâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng hàng tồn kho

Đẩy mạnh hoạt động Marketing

Áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro kinh doanh

Cải tiến thiết bị sản xuất, hiện đại hóa máy móc3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu

quả sử dụng VLĐ tại cty CP May Đức Giang

Luận Văn Tốt Nghiệp Tăng cường quản lý và thu hồi nợ phải thu

- Tìm hiểu kỹ từng đối tượng khách hàng trước khi ký hợp đồng

- Thiết kế các điều khoản hợp đồng kín kẽ và lựa chọn phương

thức thanh tốn thích hợp

- Sử dụng chiết khấu bán hàng, giảm giá hàng bán

- Lập sổ chi tiết để theo dõi nợ phải thu theo từng đối tượng

- Trích lập quỹ dự phòng phải thu khó đòiLời Cảm Ơn

Luận Văn Tốt NghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụngVLĐ tại cty CP May Đức Giang

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×