Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng VLĐ tại cty CP May Đức Giang

Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng VLĐ tại cty CP May Đức Giang

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1. Khái quát về công ty CP May Đức Giang

Luận Văn Tốt Nghiệp2.1. Khái quát về công ty CP May Đức Giang

Luận Văn Tốt NghiệpNhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động trọng tâm: sản xuất, gia công các sản

phẩm may mặc Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh

- Hiện có 6 xí nghiệp sản xuất, 3 xí nghiệp phụ trợ và 3 cơng

ty liên doanh

- Quy trình công nghệ hiện đại. Sản phẩm đi qua các khâu:

Chuẩn bị sx-Cắt-May-Là-KCS-Thành phẩm-Đóng gói-Nhập

kho

- Tổ chức bộ máy quản lý theo phương pháp “trực tuyến

chức năng”2.1. Khái quát về công ty CP May Đức Giang

BẢNG 1: SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ

Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị

Ban kiểm sốt

Tổng giám đốcGĐ điều

hành kỹ

thuậtPhòng

cơ điệnXN

may 1Phòng

kỹ thuật

CNXN

may 2GĐ điều hành

tài chính và

KDPhòng

KD

tổng

hợpXN

may 4GĐ điều hành

XNKPhòng

tài

chính

kế tốnXN

may 6Phòng

kinh

doanh

XNKPhòng

kế

hoạch

vật tưXN

may 8GĐ điều hành

sản xuấtPhòng

đầu tưXN

may 9Phòng

ISOXN

thêuGĐ điều

hành nội

chínhPhòng

tổng

hợpXN

giặtPhòng

đời

sốngXN

bao bì2.1.4. Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính

chủ yếu của cty những năm gần đây

Luận Văn Tốt Nghiệp Kết quả kinh doanh

CHỈ TIÊUĐVT20052006200720081 Giá trị SX công nghiệpTr.đồng207,786235,763250,474280,6782 Doanh thu thuầnTr.đồng566,126684,475698,274714,1913 Giá vốn hàng bánTr.đồng531,606646,856654,479656,7284 Lợi nhuận trước thuếTr.đồng6,2679,14312,09512,9205 Lợi nhuận sau thuếTr.đồng4,4229,14312,09511,0926 Số lao độngNgười6,3457,5988,7548,6507 Thu nhập bq 1 CNV/1tháng1000đ1,6801,7101,8501,989(Nguồn báo cáo tài chính; báo cáo kết quả kinh doanh 2005, 2006, 2007,2008)2.1.4. Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính chủ

yếu của cty những năm gần đây

Luận Văn Tốt Nghiệp2.1.4. Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính chủ

yếu của cty những năm gần đây

Luận Văn Tốt Nghiệp Tình hình tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu

1. Tổng vốn kinh doanh

- Vốn cố định

- Vốn lưu động

2. Các hệ số tài chính

- Hệ số kết cấu tài chính

Hệ số nợ

Hệ số vốn chủ sở hữu

- Hệ số khả năng thanh toán

Hệ số KNTT nợ ngắn hạn

Hệ số KNTT nhanh

Hệ số KNTT tức thời

Hệ số KNTT lãi vay

- Hệ số khả năng sinh lời

Tỷ suất LN trước thuế/DTT

Tỷ suất LN sau thuế/DTT

Tỷ suất LN vốn CSHĐVT

tr.đ

tr.đ

tr.đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

%

%2008

314,206

73,207

240,998

 

 

0.71

0.29

 

1.17

0.92

0.31

2.23

1.81

1.55

12.372007

Chênh lệch

236,456

77,750

62,033

11,174

174,423

66,575

 

 

 

 

0.77

-0.06

0.23

0.06

 

 

1.1

0.07

0.82

0.1

0.04

0.27

2.29

-0.06

1.73

1.73

22.160.08

-0.18

-9.792.1.4. Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính chủ

yếu của cty những năm gần đây

Luận Văn Tốt NghiệpMơ hình tài trợ VKD của cty ở thời điểm 31/12/2008Tài sản ngắn hạn

76.7%Tài sản dài hạn

23.3%

Tài sảnNguồn vốn ngắn hạn

65.43%Nguồn vốn dài hạn

34.57%Nguồn vốn2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng VLĐ tại

công ty CP May Đức Giang

Luận Văn Tốt Nghiệp2.2.1Thực trạng VLĐ của công ty năm 20082.2.2Hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty năm 20082.2.3Đánh giá về hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty2.2.1. Thực trạng VLĐ tại cty CP May Đức Giang

Luận Văn Tốt Nghiệp Cơ cấu VLĐ năm 2008

Về cuối năm VLĐ tăng 66.575 trđ ứng với tỷ lệ 31.17%2.2.1. Thực trạng VLĐ tại cty CP May Đức Giang

Luận Văn Tốt Nghiệp Tình hình quản lý, sử dụng vốn bằng tiền

Đơn vị tính: triệu đồngChỉ Tiêu

I Tiền

1 Tiền mặt

2 Tiền gửi ngân hàng

3 Tiền đang chuyển

II Các khoản tương đương tiền

Tổng CộngNăm 2008

Số TiềnNăm 2007%Số TiềnChênh Lệch%Số Tiền%TL%28,39244.096,46010021,932 -55.91370.131672.59-130-2.46-77.9928,35599.876,293 97.4122,0622.46350.61-0-00036,00055.91-036,00064,3921006,46010057,932-339.5355.91

896.832.2.1. Thực trạng VLĐ tại cty CP May Đức Giang

Luận Văn Tốt Nghiệp Tình hình quản lý, sử dụng hàng tồn kho

Đơn vị tính: triệu đồngHàng tồn kho

1 Nguyên vật liệu tồn kho

2 Cơng cụ dụng cụ trong kho

3 Chi phí SXKD dở dang

4 Thành phẩm tồn kho

5 Hàng hóa

6 Hàng gửi đi bán

 Tổng cộngNăm 2008

Số TiềnNăm 2007%Số TiềnChênh Lệch%Số TiềnTT%TL%22,10342.5712,67128.179,43114.4074.434070.784090.91-2-0.13-0.518,22415.848,43118.74-207-2.90-2.4519,61537.7821,60548.03-1,990-10.25-9.215201.009282.06-4091,0462.029342.0811251,91510044,9791006,936-1.06 -44.03

-0.0612.01

15.42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng VLĐ tại cty CP May Đức Giang

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×