Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Quan điểm của Đảng về phát triển GDĐT nguồn nhân lực.

b. Quan điểm của Đảng về phát triển GDĐT nguồn nhân lực.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiểu luận Triết học

thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành

nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng lực khoa

học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế quốc phòng an ninh được

tăng cường, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được

hình thành về cơ bản, vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao”.

Để thực hiện mục tiêu đó trong 10 năm tới cần :

Phát triển giáo dục mần non. Củng cố vững chắc kết quả xoá mù chữ

và phổ cập giáo dục tiểu học tiến hành phổ cập trung học cơ sở trong cả

nước phần lớn thanh thiếu niên trong độ tuổi ở thành thị và vùng nông thôn

đang được học hết trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và được

đào tạo nghề. Điều chỉnh cơ cấu bậc học, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng,

cơ cấu dân tộc…trong hệ thống GDĐT phù hợp với yêu cầu học tập của

nhân dân và phát triển kinh tế xã hội và các mục tiêu của chiến lược. Chú

trọng giáo dục hướng nghiệp thiết thực trong trường phổ thông. Mở rộng

đào tạo công nhân kỹ thuật viên và nhân viên nghiệp vụ theo nhiều trình độ.

Phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo đại học sau đại học tập trung đầu

tư xây dựng một số trường đại học trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực

tiến tới đạt trình độ quốc tế. Phát triển giáo dục thường cuyên và giáo dục từ

xa.

Khẩn trương biên soạn và đưa vào sử dụng ổn định trong cả nước bộ

chương trìnhvà sách giáo khoa phổ thơng phù hợp với yêu cầu mớicủa sự nghiệp páht triển giáo dục trong thế kỷ XXI.

c. Mục tiêu và phương hướng phát triển GDĐT nguồn nhân lực nước ta.

Phát triển toàn diện con người cần đạt tới những giá trị xã hội sau đây

• Con người có bản lĩnh, lý tưởng, niềm tin và quyết tâm thực hiện sứ

mệnh CNH, HĐH. Con người cần có tác phong cơng nghiệp.

17Tiểu luận Triết học

• Con người có sức khoẻ cường tráng.

• Có nhân cách đậm đà bản sắc dân tộc tiếp thu tinh hoa văn minh nhân

loại, sống nhân ái, tình nghĩa.

• Có đủ trí tuệ, đầu óc duy lý của thời đại và kĩ năng lao động lành

nghề.

• Có tinh thần cơng dân sống và làm việc theo pháp luật, thực hiện đúng

quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Ngồi ra ta cần chú ý đến sự công bằng trong giáo dục, chú ý đến vai

trò của người thầy.

[Phạm Minh Hạc, Nghiên cứu con người và nguồn nhân lực đi vào

cơng nghiệp hố, hiện đại hoá - trang 260]

Cần đổi mới nền giáo dục nước ta, vừa phù hợp hoàn cảnh riêng của

nước ta, vừa thống nhất chung với văn hoá và văn minh nhân loại. UNESCO

đưa ra “ Bốn trụ cột của giáo dục” thế kỉ XXI :

• Học để biết.

• Học để làm. Chú ý tới học đi đơi với hành.

• Học cùng chung sống, học cách sống với người khác.

• Học để tự khẳng định mình.

[Nghiêm Đình Vỳ (chủ biên), Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài – trang

193]

Toàn bộ hệ thống GDĐT, từ tiểu học đến đại học, phải tập trung phục vụ

mục tiêu này, làm cho tinh thần hướng nghiệp cùng với hướng học đi vào từ

giờ học , từng học sinh như cha ông ta đã từng dậy “Nhất nghệ tinh nhất

thân vinh”, chấm dứt động cơ đi học vì mảnh bằng “Hư văn” (Phạm Văn

18Tiểu luận Triết học

Đồng). Các môn học, cả khoa học xã hội - nhân văn lẫn khoa học tự nhiên,

đều phải dạy theo tinh thần kỹ thuật tổng hợp, gắn bó các nội dung khoa học.

Thời đại ngày nay là thời đại lao động ngày càng căng thẳng đòi hỏi trí tuệ

cao và có ý thức trong cơng việc. Do đó, phát triển giáo dục con người trở

nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Nhân tài nói chung và nhân tài trong quản lý nói riêng khơng phải tự

nhiên mà có mà nhân tài chính là sản phẩm của một q trình đào tạo rèn

luyện và tự rèn luyện rất lâu dài và cơng phu. Cần nhận dạng nhân tài bằng

hình thức thi cử và đặt ra nhiều tiêu chí.

Để nhân tài có thể phát triển được thì phải có điều kiện: Thứ nhất

nhân tài trước hết phải được đào tạo rất cẩn thận, tu dưỡng, rèn luyện, tự tích

luỹ kinh nghiệm và kiến thức trong một môi trường thuận lợi thúc đẩy con

người luôn sáng tạo và hành động. Thứ hai, phải có các nguồn lực và dành

cho mỗi người một khả năng lựa chọn và huy động tổ chức các nguồn lực

thực hiện có hiệu quả mục đích đã đề ra. Tóm lại, điều kiện nảy sinh và phát

triển nhân tài là phải có một nền giáo dục tiên tiến có sự kết hợp hài hoà

giữa ba yếu tố nhà trường - gia đình - xã hội cùng quan tâm đến thế hệ trẻ và

giáo dục.

KẾT LUẬN

Ngày nay, với cuộc cách mạng kỹ thuật công nghệ hiện đại, đã dần

dần đi đến khẳng định sự phát triển con người là yếu tố quyết định của mọi

sự phát triển. Trong sự phát triển con người đặc biệt nhấn mạnh vai trò của

trí tuệ và đi liền với nó là vai trò của giáo dục đào tạo nguồn lực con người.

Đối với sự nghiệp cơng nghiệp hố hiện đại hố nước ta phải coi nhân

tố con người là nhân tố quyết định, từ đó phải nâng cao dân trí cũng như

chuẩn bị tốt nguồn nhân lực có đủ trí tuệ và nghị lực, tay nghề và công nghệ,

19Tiểu luận Triết học

ý thức và tâm hồn thấm đượm sâu bản sắc dân tộc, khoa học và ý chí, thực

hiện sự chuyển mình từ một xã hội nông nghiệp thành xã hội công nghiệp

theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các cuộc đại thắng của dân đã đi vào lịch

sử suy cho cùng là thắng lợi của chính con người Việt Nam. Bài học đó còn

nguyên giá trị cho tới ngày nay. Với chiến lược giáo dục đào tạo đúng đắn và

khoa học của Đảng, với trí tuệ và phẩm chất của con người Việt Nam, chúng

ta sẽ thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Với kiến thức và sự cố gắng, em đã hoàn thành bài tiểu luận song

khơng tránh khỏi còn nhiều thiếu sót. Kính mong nhận được lời nhận xét và

đánh giá của thầy để em rút kinh nghiệm trong những bài sau.

Em xin chân thành cảm ơn!20Tiểu luận Triết họcTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phạm Minh Hạc, nghiên cứu con người và nguồn nhân lực đi vào cơng

nghiệp hố, hiện đại hố, Nxb Chính trị quốc gia, 2001.

2. Nghiêm Đình Vỳ (chủ biên), Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài, Nxb

Chính trị quốc gia, 2002.

3. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc, Nxb

Chính trị quốc gia, 2001.

4. Ngơ Đình Giao (chủ biên), Suy nghĩ về cơng nghiệp hố, hiện đại hố ở

nước ta, Nxb Chính trị quốc gia, 1996.

5. Nguồn chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001- 2010, Khoa giáo Trung

ương, Hà Nội, 2000.

6. Dự thảo tầm nhìn Việt Nam 2020, Bộ khoa học cơng nghệ và môi trường,

2001.

7. Phạm Minh Hạc, Tổng kết mười năm (1990 - 2000) xoá mù chữ và phổ

cập giáo dục tiểu học, Nxb Chính trị quốc gia, 2000.21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Quan điểm của Đảng về phát triển GDĐT nguồn nhân lực.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×