Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Tính chất đặc biệt của LLSX hiện đại.

c. Tính chất đặc biệt của LLSX hiện đại.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiểu luận Triết học

Vấn đề con người luôn là chủ đề trung tâm của lịch sử triết học từ

thời cổ đại đến hiện đại. Trong đó quan niệm của triết học Mac-Lênin về

con người và bản chất con người, xuất phát từ giác độ khái quát nhất, đứng

trên lập trường duy vật biên chứng, làm cơ sở phương pháp luận cho việc

giải quyết những vấn đề khác của con người, có thể nói là đúng đắn nhất cho

tới ngày nay.

Trước hết con người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật với

mặt xã hội.

Tiền đề vật chất đầu tiên quy định sự tồn tại của con người là sản

phẩm của thế giới tự nhiên. Con người là một bộ phận của tự nhiên.Con

người không thể tồn tại mà thốt ly khỏi q trình tất yếu đó là sinh ra, phát

triển rồi chết đi. Trải qua hàng chục vạn năm, con người đã thay đổi từ vượn

thành người điều đó được chứng minh trong các cơng trình nghiên cứu của

Đacuyn. Những thuộc tính, những đặc điểm sinh học, quá trình tâm sinh lý,

các giai đoạn phát triển khác nhau nói lên bản chất sinh học của cá nhân con

người.

Tuy nhiên, mặt tự nhiên không phải là yếu tố duy nhất quy định bản

chất con người . Đặc trưng quy định sự khác biệt giữa con người với thế giới

loài vật là mặt xã hội. Thông qua hoạt động lao động sản xuất con người sản

xuất ra của cải vật chất và tinh thần phục vụ đời sống của mình hình thành

và phát triển ngơn ngữ và tư duy, xác lập quan hệ xã hội. Bởi vậy, lao động

là yếu tố quyết định hình thành bản chất xã hội của con người đồng thời hình

thành nhân cách cá nhân trong cộng đồng xã hội.

Là sản phẩm của tự nhiên và xã hội nên quá trình hình thành và phát

triển của con người luôn bị quyết định bởi các hệ thống quy luật khác nhau

nhưng thống nhất với nhau. Chúng cùng tác động, tạo nên thể thống nhất

8Tiểu luận Triết học

hoàn chỉnh trong đời sống con người bao gồm cả mặt sinh học và mặt xã

hội. Mối quan hệ sinh học và xã hội là cơ sở để hình thành các nhu cầu về

sinh học và nhu cầu xã hội trong đời sống con người như nhu cầu ăn, mặc, ở,

nhu cầu tái sản xuất xã hội, nhu cầu tình cảm, nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu

hưởng thụ các giá trị tinh thần.

Như vậy ta thấy rõ mặt sinh học là cơ sở tất yếu tự nhiên của con

người còn mặt xã hội là đặc trưng bản chất nhất để phân biệt con người với

loài vật. Hai mặt trên thống nhất với nhau để tạo nên con người tự nhiên- xã

hội hay một thực thể song trùng.

Để nhấn mạnh bản chất xã hội của con người Mác đã nêu trong luận

đề nổi tiếng Luận cương về Phoiơbăc: “bản chất con người không phải là

một cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của

nó, bản chất con người là tổng hoà các quan hệ xã hội”.

Trong đời sống con người, xét trên ba phương diện khác nhau: quan

hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội và chính bản thân con người, suy

đến cùng đều mang tính xã hội. Nhưng có thể nói quan hệ giữa con người

với con người là quan hệ bản chất nhất bao trùm lên các mối quan hệ khác.

Thực tế lịch sử đã chứng minh khơng có một cá nhân nào có thể tự đáp ứng

đầy đủ nhu cầu của bản thân cũng như không thể lao động một cách độc lập

tuyệt đối để SXVC mà phải liên kết lại với nhau, phân công lao động và trao

đổi sản phẩm cho nhau. Từ đó hình thành các quan hệ xã hội, điều chỉnh và

chi phối hoạt động, hành vi của con người. Chỉ trong tồn bộ các mối quan

hệ đó, con người mới bộc lộ toàn bộ bản chất của mình. Trong điều kiện lịch

sử cụ thể nhất định, bằng hoạt động thực tiễn của mình, con người sản xuất

ra của cải vật chất đồng thời hoàn thiện bản thân mình.9Tiểu luận Triết học

Con người là chủ thể và là sản phẩm của lịch sử. Khơng có giới tự

nhiên, khơng có lịch sử xã hội thì khơng tồn tại con người. Bởi vậy con

người là sản phẩm của lịch sử. Song điều quan trọng là con người luôn luôn

là chủ thể của lịch sử - xã hội.

Con người sáng tạo ra lịch sử, nhưng không bao giờ sáng tạo ra lịch

sử trong những hoàn cảnh và điều kiện được lựa chọn, mà trong hồn cảnh

và điều kiện sẵn có do q khứ để lại. Do đó ta phải ln chú ý tới mối quan

hệ hai chiều giữa hiện tại và quá khứ, đặc biệt là môi trường sống của con

người. Thơng qua mơi trường sống con người có sự tác động qua lại lẫn

nhau thực hiện các quan hệ xã hội tạo nên bản chất người, làm cho con

người khác với con vật.

b. Con người là nhân tố trung tâm có tính quyết định LLSX.

Trong các yếu tố của LLSX, “LLSX hàng đầu của tồn thể nhân loại

là cơng nhân là người lao động”. Con người là nhân vật chính của lịch sử,

vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển xã hội. nhân tố con người vừa

là phương tiện sáng tạo ra mọi giá trị của cải vật chất và tinh thần, sáng tạo

và hoàn thiện ngay chính bản thân mình đồng thời vừa là chủ nhân sử dụng

có hiệu quả mọi tài sản vơ giá ấy. Trên phương diện đó vai trò nhân tố con

người lao động trong LLSX là yếu tố động nhất sáng tạo nhất của quá trình

sản xuất. Nhân tố trung tâm của con người chính là sức lao động bao gồm

thể lực và trí lực. Khơng có người lao động nào trong q trình sản xuất vật

chất lại khơng cần đến lao đơng thể lực hay lao động cơ bắp. Chính những

người lao động là chủ thể của quá trình lao động sản xuất, với sức mạnh và

kĩ năng lao động của mình, sử dụng tư liệu lao động trước hết là công cụ lao

động, tác động vào đối tượng lao động để sản xuất ra của cải vật chất. Cùng

với quá trình lao động sản xuất, sức mạnh và kỹ năng lao động của con

10Tiểu luận Triết học

người không ngừng được tăng lên, đặc biệt là trí tuệ của con người ngày

càng phát triển. Trong q trình đó khơng những con người sử dụng trí tuệ

nội tại của mình mà còn được kế thừa những kinh nghiệm qua học hỏi lẫn

nhau giữa những người lao động cho nên có thể nói kinh nghiệm cũng là

một LLSX. Kinh nghiệm được tích luỹ dần trở thành kỹ năng và cao hơn

nữa nó có thể trở thành tri thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ.

Vai trò con người trong thời đại mới là cần hiểu sâu sắc những giá trị

lớn lao và ý nghĩa quyết định của nhân tố con người, chủ thể của mọi sáng

tạo, mọi nguồn của cải vật chất và văn hoá, mọi nền văn minh của các quốc

gia….Con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong

phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là động lực của sự nghiệp xây dựng

xã hội mới, đồng thời là mục tiêu của CNXH.

Hơn nữa, các nhân tố khác đều là sản phẩm của người lao động . Chỉ

có nhân tố con người mới có thể làm thay đổi được công cụ sản xuất làm cho

sản xuất ngày càng phát triển với năng suất và chất lượng cao, thay đổi quan

hệ sản xuất và các quan hệ xã hội khác. Công cụ lao động thô sơ hay hiện

đại, xấu hay tốt, phụ thuộc trực tiếp vào nhân tố con người. Giới tự nhiên nói

chung và đối tượng lao động nói riêng, chỉ là những vật vơ tri vơ giác mà

thơi. Nó chỉ có ý nghĩa khi trở thành sản phẩm phục vụ nhu cầu của con

người. Muốn vậy tất yếu người lao động phải tác động vào tư liệu sản xuất

để sản sinh ra nó. Như thế quá trình SXVC khơng thể thốt ly khỏi lao động

của con người. Trong thời đại mới, nhân tố con người có tri thức ngày càng

đóng vai trò quyết định hơn trong LLSX. Có thể khẳng định rằng nhân tố

con người đóng vai trò quyết định q trình lao động sản xuất ra của cải vật

chất.11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Tính chất đặc biệt của LLSX hiện đại.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×