Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Định nghĩa và tính chất LLSX.

a. Định nghĩa và tính chất LLSX.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiểu luận Triết học

theo nhu cầu sinh tồn và phục vụ nhu cầu sống của mình. Do đó ta thấy rõ

một sự thật tất yếu khách quan là con người khơng thể tồn tại nếu khơng có

mối quan hệ mật thiết, gắn kết chặt chẽ với tự nhiên.

Đồng thời nó cũng thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con

người cụ thể hơn là biểu hiện mức độ, khả năng chinh phục tự nhiên của con

người.

Trong thời nguyên thuỷ con người chỉ mới sử dụng những công cụ hết

sức thô sơ, hầu hết là những công cụ thủ công vào q trình lao động sản

xuất. Do đó năng suất lao động thấp kém, con người chưa tạo ra nhiều của

cải dư thừa có khả năng trao đổi với nhau phục vụ nhu cầu sống hết sức sinh

động, phong phú của mình. Điều đó phản ánh trình độ chinh phục tự nhiên

vẫn còn non thấp kém. Cho đến khi chuyển sang chế độ chiếm hữu nô lệ,

chế độ phong kiến, con người đã dần sáng tạo ra các công cụ lao động tiến

bộ hơn song về bản chất nó vẫn mang tính thủ cơng. Do vậy, mặc dù sản

phẩm lao động làm ra ngày một phong phú hơn song trong q trình lao

động sản xuất vẫn còn dựa vào sức người - mặt thể lực là chính, cần nhiều

thời gian và quan trọng hơn vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa

dạng của con người. Sang chế độ tư bản chủ nghĩa, con người đã tạo ra hàng

loạt những máy móc hết sức hiện đại để phục vụ vào quá trình lao động sản

xuất, khai thác tài nguyên thiên nhiên, cải biến nó thành những vật dụng và

sản phẩm có giá trị, chất lượng cao, phong phú về hình thức, đa dạng về

chủng loại, mẫu mã. Đặc biệt cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra bắt đầu từ

thế kỷ XVII suốt cho đến ngày nay đã nhanh chóng làm biến đổi bộ mặt

kinh tế xã hội của thế giới. Theo đánh giá của C.Mác và Ph.Ăngghen: “chỉ

sau hơn hai thế kỷ tồn tại, chủ nghĩa tư bản đã tạo ra một khối kượng của cải

vật chất nhiều hơn tất cả các thời đại trước gộp lại”. Như thế trình độ chinh

5Tiểu luận Triết học

phục tự nhiên của con người đã bước lên một mốc son mới, đánh dấu một

bước phát triển cao của tiến bộ loài người. Cũng chính trong giai đoạn này

con người đã dần dần chiếm thế chủ động trong quá trình lao động sản xuất.

Mặt khác, LLSX có tính khách quan trong q trình sản xuất. Thật

vậy khơng có một q trình sản xuất nào mà lại không cần đến sức lao động

của con người hay những yếu tố sẵn có trong tự nhiên. Nói cách khác trong

q trình sản xuất vật chất khơng thể không cần đến LLSX.

b. Cấu trúc LLSX.

LLSX bao gồm người lao động và tư liệu sản xuất.

Hoạt động lao động sản xuất vừa là điều kiện cho sự tồn tại của con

người vừa là phương thức để làm biến đổi đời sống và bộ mặt xã hội.

Chính những người lao động là chủ thể của quá trình lao động sản

xuất, với sức mạnh và kĩ năng lao động của mình, sử dụng tư liệu lao động

trước hết là công cụ lao động, tác động vào đối tượng lao động để sản xuất

ra của cải vật chất.

Bước kinh tế tri thức, sự phát triển của LLSX biểu hiện ở hai mặt :

. Trí lực đóng vai trò chủ đạo, tức là sẽ xuất hiện một tầng lớp lao động trí óc

đơng đảo hợp thành chủ thể trong đội ngũ những người lao động.

. Những nhân tố mới thúc đẩy LLSX sẽ được phát triển rộng khắp.

Tư liệu sản xuất bao gồm tư liệu lao động và đối tượng lao động. Con

người không thể SXVC mà không cần đến những yếu tố sẵn có trong tự

nhiên như đất, nước, khống sản, khơng khí, … Đó chính là những đối

tượng lao động. Đặc trưng nổi bật của công cụ sản xuất và đối tượng lao

động biểu hiện chủ yếu ở sự gia tăng hàm lượng khoa học và công nghệ,6Tiểu luận Triết học

cuối cùng là hàm lượng tri thức được kết tinh trong sản phẩm ngày càng

nhiều.

Còn tư liệu lao động là những phương tiện, công cụ lao động mà con

người sử dụng để tác động vào đối tượng lao động, sản xuất ra của cải vật

chất. Thông qua các công cụ của họ đã chứng tỏ họ có hoạt động lao động và

đây cũng chính là ranh giới tách người ra khỏi giới sinh vật nói chung, thế

giới động vật nói riêng.

c. Tính chất đặc biệt của LLSX hiện đại.

Trong sự phát triển của LLSX, khoa học đóng vai trò ngày càng to

lớn. Sự phát triển của khoa học gắn liền với sản xuất là động lực mạnh mẽ

thúc đẩy sản xuất phát triển. Ngày nay, khoa học đã phát triển đến mức trở

thành nguyên nhân trực tiếp của nhiều biến đổi to lớn trong sản xuất, trong

đời sống và trở thành LLSX trực tiếp.

Những phát minh khoa học trở thành thang điểm xuất phát ra đời

những ngành sản xuất mới, những máy móc thiết bị mới, cơng nghệ mới

ngun vật liệu mới, năng lượng mới. Sự thâm nhập ngày càng sâu của khoa

học vào sản xuất, cụ thể là vào người lao động và tư liệu sản xuất, trở thành

một yếu tố không thể thiếu được trong sản xuất đã làm cho LLSX có bước

phát triển nhảy vọt, tạo thành cách mạng khoa học cơng nghệ hiện đại.

Yếu tố trí lực trong sức lao động đặc trưng cho lao động hiện đại

khơng còn là kinh nghiệm và thói quen của họ mà là tri thức khoa học. Như

vậy, dù không phải là yếu tố thứ ba của LLSX nhưng có thể nói khoa học và

cơng nghệ hiện đại là đặc trưng cho LLSX hiện đại.

2. Vai trò của con người trong LLSX.

a. Khái niệm con người.

7Tiểu luận Triết học

Vấn đề con người luôn là chủ đề trung tâm của lịch sử triết học từ

thời cổ đại đến hiện đại. Trong đó quan niệm của triết học Mac-Lênin về

con người và bản chất con người, xuất phát từ giác độ khái quát nhất, đứng

trên lập trường duy vật biên chứng, làm cơ sở phương pháp luận cho việc

giải quyết những vấn đề khác của con người, có thể nói là đúng đắn nhất cho

tới ngày nay.

Trước hết con người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật với

mặt xã hội.

Tiền đề vật chất đầu tiên quy định sự tồn tại của con người là sản

phẩm của thế giới tự nhiên. Con người là một bộ phận của tự nhiên.Con

người không thể tồn tại mà thốt ly khỏi q trình tất yếu đó là sinh ra, phát

triển rồi chết đi. Trải qua hàng chục vạn năm, con người đã thay đổi từ vượn

thành người điều đó được chứng minh trong các cơng trình nghiên cứu của

Đacuyn. Những thuộc tính, những đặc điểm sinh học, quá trình tâm sinh lý,

các giai đoạn phát triển khác nhau nói lên bản chất sinh học của cá nhân con

người.

Tuy nhiên, mặt tự nhiên không phải là yếu tố duy nhất quy định bản

chất con người . Đặc trưng quy định sự khác biệt giữa con người với thế giới

lồi vật là mặt xã hội. Thơng qua hoạt động lao động sản xuất con người sản

xuất ra của cải vật chất và tinh thần phục vụ đời sống của mình hình thành

và phát triển ngơn ngữ và tư duy, xác lập quan hệ xã hội. Bởi vậy, lao động

là yếu tố quyết định hình thành bản chất xã hội của con người đồng thời hình

thành nhân cách cá nhân trong cộng đồng xã hội.

Là sản phẩm của tự nhiên và xã hội nên quá trình hình thành và phát

triển của con người luôn bị quyết định bởi các hệ thống quy luật khác nhau

nhưng thống nhất với nhau. Chúng cùng tác động, tạo nên thể thống nhất

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Định nghĩa và tính chất LLSX.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×